Wednesday , April 17 2024

Masuri de prevenire a incendiilor de padure

Prefectul Sorin Popescu
N ieri, la Institu]ia Prefectului – Jude]ul Suceava au avut loc discu]ii cu privire la punctele de supraveghere ale Direc]iei Silvice, aplica]iile pe care trebuie s\ le fac\ pompierii militari [i cei voluntari, precum [i colaborarea cu autorit\]ile ucrainene `n sensul unei inform\ri rapide [i corecte cu privire la producerea unor indendii de p\dure `n zona de frontier\
Ieri, la ora 12.00, a avut loc o [edin]\ la Palatul Administrativ, convocat\ de prefectul de Suceava, Sorin Popescu, la care au participat reprezentan]i ai Institu]iei Prefectului – jude]ul Suceava, Consiliului Jude]ean, Direc]iei Silvice, inspectoratelor jude]ene pentru situa]ii de urgen]\, ale jandarmilor, poli]iei [i poli]iei de frontier\. Potrivit prefectului de Suceava, scopul acestei [edin]e l-a constituit riscul producerii unor incendii `n p\durile din jude], `ndeosebi `n zona de munte [i m\surile de prevenire ce trebuie luate. Prefectul a precizat c\ au fost dou\ motive pentru care a convocat [edin]a respectiv\, primul fiind temperaturile foarte ridicate din ultima perioad\ [i care pot cauza incendii iar cel de-al doilea fiind semnalele `n aceast\ direc]ie venite din Ucraina unde deja autorit\]ile din statul vecin se confrunt\ cu astfel de probleme.
Printre m\surile stabilite la [edin]a de ieri se num\r\ colaborarea cu Consulatul General al Ucrainei la Suceava `n vederea stabilirii unui dialog permanent `n aceast\ perioad\ `ntre institu]iile din Suceava [i cele de la Cern\u]i pe tema eventualei produceri a unor incendii `n zona forestier\ de la grani]a rom=no – ucrainean\. ~n acest sens, prefectul Sorin Popescu a precizat c\ este vorba de o colaborare `ntre Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\ (ISU) Bucovina al jude]ului Suceava [i Direc]ia Silvic\ Suceava cu institu]iile simiulare din regiunea Cern\u]i.
Totodat\, s-a avut `n vedere [i faptul c\ trebuie organizate aplica]ii pentru a se inventaria logistica celor de la ISU [i a se vedea gradul de reac]ie al pompierilor. Conform afirma]iilor prefectului de Suceava, `n cursul zilei de mar]i va avea loc, cel mai probabil, o aplica]ie `n zona de munte.
De asemenea, `n ce prive[te Direc]ia Silvic\ Suceava, aceasta are deja [ase puncte permanente de monitorizare a incendiilor. Este vorba de }apu Mare `n azona Ocolului Silvic (OS) C=rlibaba, Ou[oru `n zona OS Dorna Candrenilor, Grin]ie[ `n zona OS Bro[teni, Suha Mare pe raza OS M\lini, Rar\u pe raza OS Pojor=ta [i P\u[a pe raza OS Vama. Potrivit prefectului de Suceava, se are `n vedere [i instituirea altor puncte de supraveghere `n zonele de munte greu accesibile. (Dan PRICOPE)

Vezi si

S-a reluat furnizarea căldurii în municipiul Suceava

Din seara de 16 aprilie a fost reluată furnizarea căldurii în sistemul centralizat de termoficare …