Saturday , March 25 2023

Masuri de prevenire a incendiilor de padure

Prefectul Sorin Popescu
N ieri, la Institu]ia Prefectului – Jude]ul Suceava au avut loc discu]ii cu privire la punctele de supraveghere ale Direc]iei Silvice, aplica]iile pe care trebuie s\ le fac\ pompierii militari [i cei voluntari, precum [i colaborarea cu autorit\]ile ucrainene `n sensul unei inform\ri rapide [i corecte cu privire la producerea unor indendii de p\dure `n zona de frontier\
Ieri, la ora 12.00, a avut loc o [edin]\ la Palatul Administrativ, convocat\ de prefectul de Suceava, Sorin Popescu, la care au participat reprezentan]i ai Institu]iei Prefectului – jude]ul Suceava, Consiliului Jude]ean, Direc]iei Silvice, inspectoratelor jude]ene pentru situa]ii de urgen]\, ale jandarmilor, poli]iei [i poli]iei de frontier\. Potrivit prefectului de Suceava, scopul acestei [edin]e l-a constituit riscul producerii unor incendii `n p\durile din jude], `ndeosebi `n zona de munte [i m\surile de prevenire ce trebuie luate. Prefectul a precizat c\ au fost dou\ motive pentru care a convocat [edin]a respectiv\, primul fiind temperaturile foarte ridicate din ultima perioad\ [i care pot cauza incendii iar cel de-al doilea fiind semnalele `n aceast\ direc]ie venite din Ucraina unde deja autorit\]ile din statul vecin se confrunt\ cu astfel de probleme.
Printre m\surile stabilite la [edin]a de ieri se num\r\ colaborarea cu Consulatul General al Ucrainei la Suceava `n vederea stabilirii unui dialog permanent `n aceast\ perioad\ `ntre institu]iile din Suceava [i cele de la Cern\u]i pe tema eventualei produceri a unor incendii `n zona forestier\ de la grani]a rom=no – ucrainean\. ~n acest sens, prefectul Sorin Popescu a precizat c\ este vorba de o colaborare `ntre Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\ (ISU) Bucovina al jude]ului Suceava [i Direc]ia Silvic\ Suceava cu institu]iile simiulare din regiunea Cern\u]i.
Totodat\, s-a avut `n vedere [i faptul c\ trebuie organizate aplica]ii pentru a se inventaria logistica celor de la ISU [i a se vedea gradul de reac]ie al pompierilor. Conform afirma]iilor prefectului de Suceava, `n cursul zilei de mar]i va avea loc, cel mai probabil, o aplica]ie `n zona de munte.
De asemenea, `n ce prive[te Direc]ia Silvic\ Suceava, aceasta are deja [ase puncte permanente de monitorizare a incendiilor. Este vorba de }apu Mare `n azona Ocolului Silvic (OS) C=rlibaba, Ou[oru `n zona OS Dorna Candrenilor, Grin]ie[ `n zona OS Bro[teni, Suha Mare pe raza OS M\lini, Rar\u pe raza OS Pojor=ta [i P\u[a pe raza OS Vama. Potrivit prefectului de Suceava, se are `n vedere [i instituirea altor puncte de supraveghere `n zonele de munte greu accesibile. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Lemn fără acte de peste 30.000 de lei, confiscat de polițiști de la un gater din Mălini

Joi, 23 martie, polițiști din cadrul I.P.J. Suceava – Serviciul de Ordine Publică-Biroul Protecția Fondului …