Wednesday , December 8 2021

Lumânari aprinse în memoria evreilor deportati în Transnistria


Participan]ii la vernisajul expozi]iei documentare “Nu putem uita…”, dedicat\ Zilei Holocaustului, au aprins, mar]i, lumân\ri în memoria evreilor din jude]ul Suceava care au fost deporta]i în Transnistria.
Pre[edintele Comunit\]ii Evreie[ti din Suceava, profesorul Sorin Golda, a rostit o rug\ciune în aramaic\ (ebraica veche) pentru “mor]ii nevinova]i din lag\rele din Transnistria”. Golda a spus c\ prin aceast\ expozi]ie documentar\ se con[tientizeaz\, mai ales în rândul tinerilor, pericolul “urii f\r\ un suport real” care, din p\cate, înc\ mai exist\ [i ast\zi. El a mai spus c\, în prezent, în municipiul Suceava mai tr\iesc doar [ase supravie]uitori din cei care s-au întors din lag\rele din Transnistria.
Prezent la acest eveniment, pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, C\t\lin Nechifor, a spus c\ Holocaustul reprezint\ una dintre “petele negre” ale civiliza]iei noastre ar\tând c\ participarea tinerilor [i liceenilor într-un num\r mare la vernisarea expozi]iei documentare este important\ întrucât ace[tia trebuie s\ înve]e istoria României [i cea mondial\.
Prefectul de Suceava, Florin Sinescu, a spus c\ Holocaustul este “o pagin\ a istoriei pe care ne-o asum\m” ar\tând c\ datoria administra]iei, a societ\]ii civile, este s\-i înve]e pe tineri, pe genera]iile care vin, s\ în]eleag\ ce este toleran]a [i s\ cultive acest spirit. El a subliniat importan]a Comunit\]ii Evreie[ti în dezvoltarea jude]ului Suceava.
Consulul general al Ucrainei în Suceava, Vasily Boecko, a declarat c\ ziua de 9 octombrie este una foarte trist\ ar\tând c\ [i Guvernul Ucrainei face tot posibilul ca evenimentele care au avut loc în cel de al doilea R\zboi Mondial s\ nu se mai repete niciodat\.
Expozi]ia documentar\ “Nu putem uita…”, dedicat\ Zilei Holocaustului, a fost organizat\ de Muzeul Bucovinei, în colaborare cu Serviciul Jude]ean Suceava al Arhivelor Na]ionale, ca în fiecare an, în fa]a Muzeului de Istorie din Suceava [i are ca scop crearea unui moment comemorativ pentru cei care au c\zut victime ale Holocaustului nazist, “un pios omagiu celor care, începând cu anul 1941, au pierit în ac]iunile de exterminare, pentru singura vin\ de a fi fost evrei”. În expozi]ie au fost incluse copii dup\ documente aflate în Arhivele Na]ionale ale Serviciului Jude]ean Suceava referitoare la evacuarea evreilor din comune [i internarea acestora în lag\re, precum [i ordine [i circulare, tabele, cereri, rapoarte, certificate, coresponden]\ referitoare la evacuarea evreilor din jude]ul Suceava [i la integrarea lor în lag\re de concentrare.
Potrivit organizatorilor, semnifica]ia zilei de 9 octombrie, denumit\ [i “Ziua Holocaustului”, este legat\ de începerea deport\rii evreilor de pe teritoriul României, în Transnistria, în anul 1941, ca urmare a planului Germaniei naziste [i a statelor aliate ei, de persecutare [i executare a evreilor. Transnistria fusese aleas\ ca o variant\ a lag\relor de internare din Polonia, urmând s\ fie locul de concentrare [i izolare a evreilor din România.
Vernisajul expozi]iei a fost urmat de vizionarea unor filme documentare cu privire la Holocaust. t

Vezi si

50 de echipaje de poliție acționează pe șoselele din județ pentru supravegherea și fluidizarea traficului în condiții de iarnă

Peste 100 de polițiști rutieri și de ordine publică și 50 de autospeciale de poliție …