Saturday , December 3 2022

Inspectorii Directiei Sanitar Veterinare continua controalele in pietele sucevene

N La sf=r[itul s\pt\m=nii trecute, speciali[tii DSVSA au `ntreprins activit\]i de verificare a m\rfii din patru pie]e

Inspectorii de la Direc]ia Sanitar Veterinar\ [i Pentru Siguran]a Alimentelor (DSVSA) `mpreun\ cu reprezentan]i ai poli]iei jude]ene au demarat un nou program de control la finele s\pt\m=nii trecute (joi, vineri, s=mb\t\ [i duminic\) `n c=teva din pie]ele agroalimentare sucevene. Vizate au fost Pia]a Mic\ George Enescu , Pia]a Central\ Suceava, Centrul Comercial Bazar [i Pia]a Burdujeni. Rolul acestor ac]iuni este de a preveni comercializarea produselor alimentare de origine animal\ [i non-animal\ care nu respect\ normele legale în vigoare. Dac\ `n cazul descinderilor efectuate de inspectorii DSVSA acum aproape 2 s\pt\m=ni, `n data de 11 martie, s-au confiscate aproximativ 840 de kilograme de produse alimentare majoritatea provenind din Ucraina [i Republica Moldova, `n zilele de 17,18,19 [i 20 martie, num\rul celor depista]i desf\[ur=nd acest gen de activit\]i a sc\zut foarte mult. ~n baza legii 12/1990 [i a respect\rii legisla]iei sanitar veterinare `n domeniul comercializ\rii produselor de c\tre comercian]i, speciali[tii DSVSA au surprins zilele trecute doar cinci persoane care desfa[urau astfel de activit\]i ilegale, `n incinta Bazarului, dispun=ndu-se confiscarea a 20 de kilograme de produse alimentare – conserve, marmelad\, biscui]I, halva, etc – `n valoare de 420 lei [i s-au aplicat cinci sanc]iuni contravene]ionale.
N Cump\r=nd produse alimentare din pie]e, f\r\ garan]ie sau etichet\, dar mai ieftine, sucevenii `ncurajeaz\ acest gen de ilegalit\]i
Directorul executiv DSV, Petrea Dulgheru a precizat c\ aceste tipuri de activit\]i de supraveghere [i control vor continua `n tot jude]ul, `n t=rguri [i oboare, pentru ca `n cele din urm\ produsele alimentare s\ fie comercializate doar `n spa]ii `nregistrate [i autorizate sanitar-veterinar. Acesta a men]ionat c\ produsele aduse din afara granu]elor ]\rii, nu sunt `nso]ite de documente, nu prezint\ nici o garan]ie, iar prin urmare sucevenii care aleg s\ le consume se expun unui mare risc. Din produsele alimentare aflate `n prezent pe pia]\, 70% provin din import, iar jum\tate din marfa importat\ este adus\ ne`nso]it\ de documente `n ]ar\, procentul fiind apreciat ca fiind unul foarte mare.
Reprezentan]ii DSVSA sunt `n continuare vigilen]i pentru a depista produsele alimentare care nu sunt `nso]ite de acte de provenien]\ sau nu sunt fiscalizate. At=t acest fenomen de importare a unor mari cantit\]I de produse alimentare c=t [i tolerarea acestui comer] de c\tre suceveni, are drept consecin]\ important\, blocarea produc]iei rom=ne[ti. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …