Thursday , July 7 2022

Flutur crede ca grabirea investitiilor in agricultura previne o eventuala criza alimentara

Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, s-a declarat un sus]in\tor al investi]iilor care trebuie f\cute `n mod deosebit `n domeniul agriculturii [i al industriei alimentare. Din punctul de vedere al [efului administra]iei jude]ene sucevene, administra]iilor locale le revine un rol foarte important `n ce prive[te colaborarea cu investitorii de pe plan local [i `ndeosebi cu tinerii care pot s\ munceasc\ `n domeniul agricol [i al industriei alimentare. ~n opinia lui Gheorghe Flutur, este posibil\ o criz\ alimentar\ `n urm\torii ani mai ales `n zone unde [i la ora actual\ exist\ o cerere foarte mare iar pentru ca micile comunit\]i locale s\ nu r\m=n\ descoperite se impune de pe acum `ncurajearea de investi]ii `n domeniul agricol [i al industriei alimentare. Potrivit lui Gheorghe Flutur, demersurile f\cute de unii investitori str\ini din Rom=nia `n privin]a investi]iilor `n agricultur\ pot fi interpretate [i ca un semnal c\ trebuie `ncurajat\ o politic\ de sus]inere a industriei alimentare pentru a preveni din efectele unei eventuale crize alimentare. „Prim\ria trebuie s\ aib\ un contact permenent cu popula]ia. Mi-a[ dori ca tineri s\ vin\ s\ investeasc\, inclusiv `n agricultur\ [i industrie alimentar\. ~ncep deja s\ vin\ al]ii s-o fac\ pentru c\ se intuie[te criza alimentar\ care poat\ s\ vin\ peste noi. Cine intuie[te c\ trebuie s\ investeasc\ `n agricultur\, o face acum. Trebuie s\ ne g=ndim pentru c\ sunt multe terenuri aici [i trebuie puse `n valoare”, a declarat Gheorghe Flutur. Afirma]iile acestea au fost f\cute, recent, la Salcea, localitate limitrof\ Sucevei [i care are un poten]ial mare at=t `n ceea ce prive[te unele sectoare din agricultur\, c=t [i `n privin]a for]ei de munc\. „Sunte]i `ntr-o zon\ foarte avantajoas\, aici `ntre Suceava [i Boto[ani. Sunt convins c\ aici se vor concentra ceva investi]ii mari. ~n general, `ntre ora[ele mari, exist\ interese de acest fel pentru c\ exist\ for]\ de munc\ [i posibilitatea de a investi `n fabrici sau parcuri industriale. Salcea este a[a ceva pentru c\ acum este destul de greu s\ mai g\se[ti ceva locuri de construit `n Suceava. Consider `ns\ c\ nu conteaz\ dac\ investi]ia va fi `n ora[ul Salcea, municipiul Suceava sau comuna Dumbr\veni, ci important este ca noi s\ fim deschi[i la a[a ceva”, a mai spus Gheorghe Flutur. (Dan PRICOPE)

Vezi si

76 de ani de la uciderea, la Vicov, a unui lider al partizanilor anticomuniști

La data de 8 iulie 1946, locotenentul Vladimir Macoveiciuc, conducătorul celui mai important grup de …

No comments

  1. Nu se poate rezolva nimic atata timp cat pamantul este faramitat in proprietati mici si detinatorii nu vand din motive diverse . Cei mai multi tin terenul , chiar si nelucrat , cu gandul ca dupa ce se intorc din alte zari , la batranete , sa aiba ocopatie si o rezerva pentru existenta , Ca intotdeauna in ultimii 40 de ani , taranii nu sunt nici muncitori adevarati la oras si nici tarani adevarati . Lucrul asta a facut sa avem o economie slab productiva si fenomenul continua .