Monday , April 15 2024

Elevi si profesori de la Colegiul Informatica ”Spiru Haret” vor pleca în Samsun, Turcia, cu prilejul desfasurarii unui proiect multilateral

Colegiul Na]ional de Informatic\ ”Spiru Haret” are ca parteneri în proiect [coli din Austria, Spania, Turcia, Grecia [i Polonia N elevii [i dasc\lii str\ini vor `ntoarce vizita elevilor suceveni, dup\ `nt=lnirea din Turcia
Un grup de profesori [i elevi de la Colegiul Na]ional de Informatic\ ”Spiru Haret” Suceava va participa la o întâlnire din cadrul proiectului multilateral Comenius „Life is a scene, let’s create our play!”, întâlnire ce se va desf\[ura în perioada 2- 9 octombrie, în Samsun, Turcia. Grupul este format din prof. directorul liceului Virginel Iordache, prof. Rotaru Daniela [i Rusu Diana, elevii Irina Romega, Alexandru Dominciuc, Codrin Crainiciuc, Elisa Hu]an, Marcian Gorea, Bogdan Neghin\ [i Sebastian Vartolomei. Proiectul vizeaz\ problemele cu care se confrunt\ mediul înconjur\tor [i `[i propune ilustrarea acestora prin piese de teatru. Colegiul Na]ional de Informatic\ ”Spiru Haret” are ca parteneri în proiect [coli din Austria, Spania, Turcia, Grecia [i Polonia.
Aceasta este cea de a patra întâlnire de proiect, elevii [i profesorii colegiului participând la alte trei întâlniri de proiect ce au avut loc în Austria, Spania [i Polonia. Urm\toarea vizit\ va avea loc în România, la liceul men]ionat.
„Pe parcursul vizitei, elevii vor fi g\zdui]i de familiile elevilor din Turcia, lucru ce le va da posibilitatea de a-[i exersa [i îmbun\t\]i competen]ele lingvistice. Activit\]ile desf\[urate [i informa]iile primite în decursul acestei vizite vor avea un caracter educativ [i vor fi de un real ajutor profesorilor [i elevilor. Elevii sunt în general interesa]i s\ participe la activit\]i care s\ îi determine s\ se concentreze, s\-i stimuleze, s\ fie creativi [i s\ le ofere posibilitatea de a-[i pune în eviden]\ bagajul de cuno[tin]e. Aceast\ experien]\ îi va pune în contact direct cu oamenii, cu o cultur\ [i civiliza]ie diferit\. La sfâr[itul acestei vizite elevii [i profesorii vor dobândi o alt\ viziune pentru promovarea educa]iei europene, l\rgindu-[i orizontul [i îmbun\t\]indu-[i capacitatea de a comunica într-o limba de circula]ie interna]ional\. Nu po]i fi un cadru didactic modern [i eficient f\r\ a avea o deschidere european\. Acest proiect nu ar fi existat f\r\ interesul [i sprijinul financiar al Comisiei Europene din cadrul Programului Sectorial Comenius, al Programului de Înv\]are pe tot Parcursul Vie]ii”, a declarat prof. Daniela Rotaru.
Pentru întâlnirea de proiect din Turcia, elevii [i profesorii tuturor ]\rilor participante au preg\tit activit\]i legate de mediul înconjur\tor, de poluare [i de tradi]iile fiec\rei ]\ri.
Obiectivele proiectului vizeaz\ identificarea problemelor cu care se confrunt\ mediul înconjur\tor, identificarea efectelor polu\rii [i ale înc\lzirii globale asupra oamenilor [i c\utarea unor solu]ii practice pentru problemele depistate, îmbun\t\]irea competen]elor de comunicare într-o limb\ str\in\, implicarea activ\ a elevilor, a autorit\]ilor [i comunit\]ii locale, dezvoltarea creativit\]ii elevilor [i a aptitudinilor de comunicare [i sociale. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Din nou strada din fața Parcului Copilului devine pietonală în zilele de duminică

Începând de duminică, 14 aprilie, strada Calea Burdujeni – porțiunea din zona Parcului Copilului – …

No comments

  1. spuneti si ca anumiti elevi au plecat in Turcia pe pile pardon pe cunstiinte:)
    pup SPIRU HARET