Sunday , November 27 2022

Apartament vandut rudelor si casa tranzactionata pe suma record de consilieri locali suceveni

Cristina Ionescu, fost\ Iord\chel, are `n continuare o situa]ie material\ bun\ `n pofida scandalurilor cu tent\ penal\ `n care a fost implicat\ `n leg\tur\ cu activitatea ei de la Casa de Asigur\ri de S\n\tate u Monica S\ndulescu nu mai e la conducerea Direc]iei de Protec]ie a Copilului, demision=nd `nainte de a se vehicula o serie de acuza]ii la adresa ei, `ns\ situa]ia material\ este mai mult dec=t satisf\c\toare dup\ ce a v=ndut o cas\, `n plin\ criz\, cu peste jum\tate de milion de euro u Ovidiu Don]u [i-a luat concediu medical ca s\ lupte `n procese pentru o func]ie de director, rareori lipsind de la [edin]ele Consiliului Local Suceava [i c=[tig=nd sume de bani la care al]ii nu viseaz\ `n cinci ani buni u Aurelia Petcu, o profesoar\ ie[it\ la pensie, a c=[tigat din pensie mai bine dec=t din indemniza]ia de consilier local [i orele de la catedr\ pe care le mai are u Corneliu Vornicu are depozite bancare mari cam c=t ale tuturor consilierilor locali la un loc u recent divor]at, Virginel Iordache [i-a cump\rat anul acesta un apartament, f\c=nd dou\ `mprumuturi t
Consilierul local Vasile Baraba[ de]ine `mpreun\ cu so]ia sa 13 ari de teren intravilan `n ora[ul Gura Humorului, suprafa]\ cump\rat\ `n anul 2002 [i pe care, `n 2003, [i-a construit o cas\ de vacan]\ av=nd o arie desf\[urat\ de 156 de metri p\tra]i. Alte bunuri imobile de]inute sunt un apartament `n municipiul Suceava [i o garsonier\ `n Bucure[ti. De asemenea, este proprietarul a trei autoturisme, un Ford Escort fabricat `n 1998, un VW Passat fabricat `n 2000 [i un Matiz fabricat `n 2003. Se num\r\ printre cei care `ngroa[\ r=ndurile cet\]enilor care au luat credite `n franci elve]ieni, `n 2007 ob]in=nd un credit de 44.000 CHF pe care trebuie s\ `l returneze `n 2026. Indemniza]ia din consiliul de administra]ie de la TPL SA Suceava pe care a ob]inut-o, anul trecut, a fost de 205 lei iar cea de consilier local i-a adus un venit de 6.407 lei la care se adaug\ salariul de la firma EON IT Rom=nia SRL care a fost, anul trecut, de 55.231 lei.
Conform ultimei declara]ii de avere, consilierul local Neculai Bosancu de]ine `mpreun\ cu so]ia un teren de 7,8 ari `n comuna {cheia, cump\rat `n 2002, pe care [i-a construit, `n 2005, o cas\ `n suprafa]\ de 100 de metri p\tra]i. Acestor bunuri imobile li se mai adaug\ o cas\ de 60 de metri p\tra]i construit\, `n 2003, la P=rte[tii de Jos, un apartament de 83 de metri p\tra]i cump\rat `n 1991 [i un garaj de 24 de metri p\tra]i construit `n 2004. ~n ce prive[te autoturismele, Neculai Bosancu este proprietarul unui VW vechi, fabricat `n 1986, [i al unui Cielo fabricat `n 2002. Are dou\ credite contractate la Unicredit }iriac Bank, unul de 10.000 de euro, contractat `n 2007 [i scadent `n 2012, [i altul contractat `n 2008 [i scadent `n 2018, `n valoare de 75.000 de lei. Veniturile sale au fost, anul trecut, de 51.698 de lei, din care 6.965 de lei din indemniza]ia de consilier iar restul din salariul de director executiv la ~ntreprinderea de Repara]ii Vagoane a CFR.
Consilierul local Cornel Ca[u de]ine un apartament de 51 de metri p\tra]i, cump\rat din 1991. Conduce un Opel Corsa, fabricat `n 2003, pe care spune c\ l-a cump\rat `n leasing, `n anul 2003. ~n 2009 a depus, la Millenium Bank, sume de bani `n dou\ conturi care, conform datelor din declara]ia de avere, au soldul final de 20.000 de euro [i 43.000 de lei. Pensia `ncasat\ anul trecut a fost de 12.650 de lei la care se mai adaug\ 7.715 lei din indemniza]ia de consilier local.
Consilierul local Doini]a Cocri[ de]ine o cas\ de 100 de metri p\tra]i `n Suceava, cump\rat\ `n 1993 cu tot cu terenul aferent, `n suprafa]\ de 550 de metri p\tra]i. ~n 2006 a ob]inut, `n urma unui schimb, `mpreun\ cu so]ul ei, la fel ca [i `n 1993, o cas\ [i terenul aferent acesteia, imobile situate `n satul Sf=ntu Ilie din comuna {cheia. Terenul are o suprafa]\ de 4,25 ari, iar aria desf\[urat\ a casei este de 4 ari. Totodat\, so]ii Cocri[ mai de]in dou\ apartamente `n municipiul Suceava, unul cump\rat `n anul 1991, `n suprafa]\ de 80 de metri p\tra]i, [i altul `n anul 2002, `n suprafa]\ de 65 de metri p\tra]i. ~n anul fiscal precedent, Doini]a Cocri[ a c=[tigat aproape 21.000 de lei de la societatea ECO – FARM SRL, unde este administrator, pu]in peste 2.600 de lei, de la [coala postliceal\ [i 7.349 de lei din indemniza]ia de consilier local.
Indemniza]ia consilierilor personali ai lui Gheorghe Flutur este de aproape cinci ori mai mare dec=t cea de consilier local
Consilierul local Niculai Barb\ de]ine, `mpreun\ cu so]ia sa, un teren `n suprafa]\ de zece ari, situat `n comuna Moara, bun imobil achizi]ionat `n anul 2009 [i pe care a construit o cas\ `n suprafa]\ de 55 de metri p\tra]i. Mai are trecute `n declara]ia sa de avere, la rubrica destinat\ bunurilor imobile, un apartament [i o garsonier\, ambele `n Suceava, cump\rate `nc\ din 1993, respectiv 1991. Este singurul ales local care se mai m=ndre[te c\ are un Trabant. Suma pe care a ob]inut-o din activitatea didactic\ la Universitatea “{tefan cel Mare” Suceava – 20.520 de lei – reprezint\ dou\ treimi din cea c=[tigat\ `n activitatea de consilier personal al pre[edintelui Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur. Conform celei mai recente declara]ii de avere publicate pe pagina de internet a Prim\riei municipiului Suceava, Niculai Barb\ a c=[tigat, din activitatea depus\, anul trecut, la CJ suma de 32.805 lei. Indemniza]ia sa de consilier local a fost de 6.842 de lei `n anul 2010.
Consilierul local Cristi Cre]u a cump\rat `mpreun\ cu so]ia sa, `n 2009, o cas\ de 130 de metri p\tra]i [i terenul aferent de 400 de metri p\tra]i, `n comuna Ipote[ti. De asemenea, conduce un automobil marca Dacia fabricat `n 2009. ~n acela[i an a contractat de la BCR un credit ce dep\[e[te suma de 41.000 de euro, scadent `n 2038. Suma `ncasat\ din activitatea sa de consilier al pre[edintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a fost de 33.690 de lei, cea de consilier local a fost de 7.560 de lei, iar cea de membru `n AGA la societatea TPL SA Suceava [i de membru `n consiliul de administra]ie al Aeroportului “{tefan cel Mare” a fost de 1.032 de lei.
Indemniza]ia consilierului Don]u bani de `nghe]at\, `n compara]ie cu celelalte venituri
Consilierul local Ovidiu Don]u [i-a trecut `n declara]ia de avere, la rubrica legat\ de bunuri imobile, [i apartamentele mo[tenite de so]ia sa – dou\ `n Suceava [i unul `n Boto[ani. Pe l=ng\ acestea, so]ii Don]u mai au dou\ microapartamente cump\rate `n 2002 [i 2006. Potrivit acestuia, are o asigurare la EUREKO deschis\ `n 2002 [i al c\rui sold era, la data semn\rii declara]iei de avere, de aproape 2.300 de lei. A specificat [i c\ este unul din cei care au certificate de investitor la SAFI, ob]inute `n 1995, soldul actual fiind de aproape 62 de lei, la care se mai adaug\ carduri [i alte forme de economisire, `n valoare de 70.000 de lei, la BCR [i Banca Transilvania. Are ac]iuni [i p\r]i sociale la diverse societ\]i, valoarea cumulat\ a acestora fiind sub 1.000 de lei. Are credite la BCR, `n valoare de 10.000 USD – contractat `n 2002 [i scadent `n 2013 – [i de 15.000 de euro – contractat `n 2006 [i scadent `n 2021 – precum [i un CAR contractat `n 2010 [i scadent la 2012, `n valoare de 2.750 de lei. La capitolul venituri, Ovidiu Don]u este consilierul local sucevean care st\ cel mai bine. Astfel, venitul s\u din salariul de director al Oficiului Jude]ean pentru Dezvoltare Rural\ [i Pescuit a fost, anul trecut, `n sum\ de 44.816 lei. Acestuia i se adaug\ 5.608 lei din indemniza]ia de consilier local. Din indemniza]ia de [edin]\ de la Consiliul Colegiului Consilierilor Juridici Suceava a c=[tigat 633 de lei. De la Universitatea “Petre Andrei” Ovidiu Don]u a c=[tigat 33.729 lei `n baza unei colabor\ri [i tot `n baza unei colabor\ri privitoare la turism Ovidiu Don]u a mai `ncasat de la Camera de Comer] [i Industrie suma de 35.305 lei. De la Centrul Regional pentru Proprietatea Intelectual\ Ovidiu Don]u a mai `ncasat 29.957 de lei.
Daniel Dr\goi a cump\rat, `n anul 1998, `mpreun\ cu so]ia, aproape 12 ari de teren `n zona Zamca, dup\ care a construit o cas\ de 115 metri p\tra]i [i anexe gospod\re[ti de 115 metri p\tra]i. De]ine un VW fabricat `n 2008, cump\rat `n baza unui credit de la CEC, scaden]a fiind `n 2018. Salariul s\u de la Sistemul de Gospod\rire a Apelor (SGA) Suceava a fost, anul trecut, de 40.833 lei, la care se adaug\ indemniza]ia de consilier local de 7.165 de lei [i o indemniza]ie de [edin]\ de 205 lei de la TPL, unde este membru AGA.
Consilierul local Liviana Enea de]ine, `mpreun\ cu so]ul s\u, aproape 70 de ari de teren cump\ra]i `n 2007, la care se mai adaug\ un apartament de 60 de metri p\tra]i cump\rat `n 1994. ~n 2009 a cump\rat un Logan MCV [i tot `n acela[i an a contractat un credit de la CEC, scadent `n 2013, `n valoare de 32.500 de lei. ~n 2007, de la MKB Romexterra a contractat un credit scadent p=n\ `n 2017, `n valoare de 13.100 de lei. Veniturile `ncasate, anul trecut, ca [ef de birou la Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ [i Protec]ie a Copilului (DGASPC) au fost de 15.703 lei, la care se adaug\ [i cele de consilier local, `n sum\ de 7.845 de lei.
Apartament v=ndut rudelor [i cont generos deschis la banc\
Consilierul local Cristina Ionescu sus]ine, conform ultimei declara]ii de avere, c\ nu de]ine terenuri, `n schimb fiind proprietara a dou\ apartamente, primul cump\rat `n 1998 [i av=nd o suprafa]\ de aproape 45 de metri p\tra]i, iar cel de-al doilea fiind achizi]ionat `n 2009, cu o suprafa]\ de peste 54 de metri p\tra]i. De asemenea, este proprietara a dou\ autoturisme – un VW fabricat `n 2002 [i un Honda Civic fabricat `n 2008. Mult mai interesante sunt, `ns\, tranzac]iile imobiliare f\cute `n ultima perioad\ de c\tre Cristina Ionescu (n\sc. Iord\chel – n.red.). Astfel, `n data de 2 martie a.c., ea vinde un apartament cu o sum\ ce dep\[ea 91.000 de lei c\tre Corneliu [i Domnica Iord\chel, iar `n data de 25 martie a.c. `nstr\ineaz\ un alt apartament cu doar 30.000 de lei [i un garaj cu aproape 24.000 de lei. Pe l=ng\ contul curent deschis, `n 2008, la ING, [i care, la data complet\rii declara]iei de avere, avea un sold ce dep\[ea 600 de euro, Cristina Ionescu a mai deschis un depozit bancar la Banca Transilvania, `n sum\ de 55.000 de lei. Veniturile `ncasate, anul trecut, din func]ia de pre[edinte director general al casei de Asigur\ri de S\n\tate a jude]ului Suceava, au fost de aproape 85.000 de lei, sum\ mult mai mic\ dec=t cea ob]inut\ din prestarea de servicii medicale [i care abia a dep\[it 3.300 de lei, aproape de dou\ ori mai mult c=[tig=nd din indemniza]ia de consilier local.
Trei apartamente `n proprietate [i venituri anuale declarate de circa 13.000 de lei
Consilierul local Corneliu M`ndril\ se poate “m=ndri” cu trei apartamente cump\rate `n 1991, 1994 [i 2001, toate `n municipiul Suceava, suprafe]ele acestora fiind `n jurul a 40 – 50 de metri p\tra]i. De]ine, de asemenea, un automobil Opel fabricat `n 2004. Venitul s\u de consilier local a fost de 6.482 de lei, la care se adaug\ 6.957 de lei din `nchirierea unui apartament [i 169 de lei din comer].
Un alt consilier `nst\rit este Vasile Mocanu. Are zece ari `n comuna Ipote[ti, cump\ra]i `n 1994, 50 de ari mo[teni]i `n 2004 la Cord\reni [i dou\ parcele de teren `n Vatra Dornei, cump\rate `n 2008 [i care, cumulate, sunt de peste 12 ari. ~n 1999, pe terenul de la Ipote[ti [i-a construit o cas\ de locuit `n suprafa]\ de aproape 200 de metri p\tra]i. De asemenea, are un credit la Volksbank de 100.000 de euro, contractat `n 2007 [i scadent `n 2027, un alt creditcard de la BCR, contractat `n 2008 [i scandent tot `n 2027, valoarea fiind de 30.000 de euro, [i `nc\ un `mprumut de 30.000 de euro, contractat de la o peroan\ fizic\ `n 2008 [i scadent la 2017. Venitul `ncasat, anul trecut, de la Oficiul de Cadastru [i Publicitate Imobiliar\ a fost de 20.942 lei, iar cel din activit\]ile desf\[urate ca persoan\ fizic\ autorizat\ a `ncasat 49.899 de lei, la care se mai adaug\ 5.862 de lei indemniza]ia de consilier local.
Consilierul local Gheorghe Onofrei – R\ileanu are, `mpreun\ cu so]ia sa, un apartament cump\rat `n 1994, `n suprafa]\ de 67 de metri p\tra]i. Veniturile ob]inute din indemniza]ia de consilier local au fost de 7.715 lei iar cele din `nchiriere au fost de 600 de lei.
Decana de v=rst\ a consilierilor locali suceveni, Aurelia Petcu, are un apartament de 100 de metri p\tra]i cump\rat `nc\ din 1983 [i un Renault Laguna fabricat `n 1995. Din salariul de profesor la Colegiul Na]ional “{tefan cel Mare”, Aurelia Petcu a ob]inut 8.986 de lei, iar din indemniza]ia de consilier local a ob]inut 7.470 de lei. La acestea se adaug\ veniturile din pensii, `n sum\ de 19.298 de lei.
“Tranzac]ia Imobiliar\
nr.1” a Sucevei
Consilierul local Monica Loredana S\ndulescu are una din cele mai interesante evolu]ii `n ce prive[te averea dob=ndit\ `n ultima perioad\. V=nzarea unei case, `n plin\ criz\ imobiliar\, cu suma de 600.000 de euro poate fi considerat\ f\r\ multe dubii “Tranzac]ia Imobiliar\ nr.1” din ultimele 12 luni. Modific\rile f\cute au fost de la sine `n]elese. La aproape dou\ luni de zile dup\ perfectarea tranzac]iei imobiliare respective, so]ii S\ndulescu au cump\rat un teren de 900 de metri p\tra]i, pe strada Parcului, precum [i construc]ile afe-rente acestuia. O societate comercial\ a so]ilor S\ndulescu mai avea un spa]iu comercial de 87 de metri p\tra]i. Monica S\ndulescu este proprietara unui autoturism Mazda, fabricat `n 1995. De asemenea, din acest an [i p=n\ `n mai 2011, ea a achizi]ionat bijuterii de aur [i argint, al\turi de obiecte de valoare, printre care men]ioneaz\ [i o icoan\ a c\ror valoare cumulat\ este de 8.500 de euro. Casa pe care so]ii S\ndulescu au v=ndut-o cu 600.000 de euro era situat\ pe strada {tefan Octavian Iosif. P=n\ atunci, conturile curente ale so]ilor S\ndulescu erau dou\, la BRD. Dup\ aceast\ dat\, au fost f\cute mai multe conturi de depozite [i de economii la BCR [i Millenium Bank, cel mai mare fiind de 510.000 de lei, iar cel mai mic fiind de 242,52 de lei. Cea mai mare indemniza]ie de consilier local, ob]inut\ raport=ndu-se la salariul primarului [i `n func]ie de prezen]a la [edin]e, a fost ob]inut\ de Monica S\ndulescu, [i anume 9.360 de lei. Ca membru `n AGA societ\]ii Termica SA Suceava, Monica S\ndulescu a ob]inut 180 de lei, iar ca director adjunct la DGASPC a ob]inut, anul trecut, un salariu de peste 32.000 de lei.
Pasiune pentru bijuterii [i obiecte de art\ scumpe
Consilierul local Costel T\t\ranu de]ine, `mpreun\ cu so]ia sa, 32 de ari de teren intravilan la M\n\stirea Dragomirna, cump\ra]i `n 1995, [i `nc\ opt ari de teren `n localitatea b\c\uan\ M\gura, cump\ra]i `n 1997. ~n 1996 [i-a construit o cas\ de vacan]\ de 140 de metri p\tra]i la Dragomirna. ~n 1989, so]ia sa cump\rase un apartament de 60 de metri p\tra]i `n Suceava, iar un altul de 40 de metri p\tra]i `l cump\raser\ `n Ia[i, `n anul 1995. Este proprietarul unui Ford Mondeo produs `n 2003 [i cump\rat cu un credit de la Banca }iriac. Din 1973 [i p=n\ `n 2011 a dob=ndit bijuterii `n valoare de 30.000 de lei [i obiecte de art\ [i de cult tot de aceea[i valoare. Are un fond de investi]ii deschis, `n anul 2000, la AVIVA [i al c\rui sold era, la data complet\rii ultimei declara]ii de avere, de 25.000 de lei. ~n 2006 a contractat un credit de 38.000 de lei la Unicredit }iriac, av=nd scaden]a `n 2014.
~n 2009 a contractat un credit la Banca Transilvania, `n sum\ de 40.000 de euro, scaden]a fiind la 2019. Salariul `ncasat, anul trecut, de la Inspectoratul de Stat `n Construc]ii a fost de 51.600 de lei, la care se adaug\ 2.000 de lei din v=nzarea unor produse din gr\dina [i via proprie, precum [i 6.000 de lei, reprezent=nd indemniza]iile cumulate de la AGA societ\]ii Termica [i Consiliul Local Suceava.
Angajat la cabinetul senatorului Orest Onofrei, c=[tig\ de aproape patru ori mai mult dec=t la Consiliul Local
Consilierul local Nelu Tcaciuc are, `mpreun\ cu so]ia sa, trei terenuri intravilane [i un teren agricol, dou\ din terenurile intravilane fiind `n Suceava, av=nd o suprafa]\ cumulat\ de opt ari, iar celelalte dou\ `n satul Ti[\u]i din comuna Ipote[ti, unul fiind de aproape 41 de ari, iar cel\lalt de un hectar [i un sfert. Tot `mpreun\ cu so]ia sa a cump\rat, `n Suceava, un apartament [i o box\ `n anul 2007, suprafa]a fiind de aproape 87 de metri p\tra]i. ~n acela[i an a cump\rat un spa]iu comercial `n suprafa]\ de 24 de metri p\tra]i, iar `n acest an un alt spa]iu comercial `n suprafa]\ de 46 de metri p\tra]i. De asemenea, de]ine un autoturism Opel produs `n 2002. ~n 2008 a contractat un credit de 46.500 de euro de la Marfin Bank, scadent `n 2035 [i `n 2009 a primit un `mprumut de la o persoan\ fizic\, `n sum\ de 20.000 de euro, scadent la 2020. Indemniza]ia ob]inut\, anul trecut, ca director adjunct la Agen]ia Jude]ean\ de Ocupare a For]ei de Munc\ a fost de 20.205 lei, iar cea de consilier local a fost de 6.482 de lei. Ca membru al AGA societ\]ii Termica a c=[tigat 256 de lei, iar ca director general al firmei la care este asociat a c=[tigat numai 1.516 lei.
Consilierul local Daniel Ungurian de]ine trei terenuri intravilane – dou\ la {cheia [i unul la Calafinde[ti – din care primele dou\ parcele au c=te zece ari, fiind cump\rate `n 2006 [i 2008, iar cea de-a treia, de 15 ari, a fost achizi]ionat\ `n 2008. ~n 2009, pe suprafa]a de teren cump\rat\ `n 2006, consilierul local [i so]ia sa [i-au construit o cas\ `n suprafa]\ de 240 de metri p\tra]i. Daniel Ungurian conduce `n VW produs `n 2001. ~n calitate de consilier al senatorului Orest Onofrei, Daniel Ungurian a c=[tigat 28.530 lei anul trecut la care se adaug\ 7.715 lei, reprezent=nd indemniza]ia de consilier local.
Proasp\t revenit la conducerea unui liceu, [i-a cump\rat un apartament imens
Consilierul local Valentin Ursu de]ine, `mpreun\ cu so]ia sa, din 2002, un apartament de 110 metri p\tra]i `n municipiul Suceava [i un autoturism SEAT fabricat `n 2006. Indemniza]ia pe care a ob]inut-o, anul trecut, a fost de 3.404 lei, acesta fiind singurul venit pe care l-a men]ionat `n declara]ia sa de avere, pe l=ng\ cel al so]iei.
Consilierul local Virginel Iordache are dou\ parcele de teren cump\rate de 1999, respectiv 2003, `n suprafa]\ cumulat\ de aproape 31 de ari. ~n 2004 [i-a construit o cas\ de 184 de metri p\tra]i, iar `n 2011 a cump\rat un apartament de 100 de metri p\tra]i [i un garaj de 25 de metri p\tra]i. De men]ionat c\ at=t vila, c=t [i terenurile, le cump\rase `mpreun\ cu, la aceea vreme, so]ia sa, Adriana. De asemenea, de]ine un automobil Audi A4, fabricat `n 2005. ~n 2003 s-a `mprumutat cu 180.000 de lei de la o persoan\ fizic\, termenul scadent fiind cel de 2017. ~n acela[i an este [i scaden]a la un credit contractat de la BCR `n 2007, `n valoare de 27.000 de lei. Anul acesta, Virginel Iordache a contractat alte dou\ credite la BRD [i CAR Cadre Didactice. Primul are scaden]a la 2026 [i are o valoare de 30.000 de euro iar cel de-al doilea are scaden]a la 2013 [i are o valoare de 10.000 de lei. Indemniza]ia sa din activitatea didactic\ este, anul trecut, de aproape 28.000 de lei, la care se adaug\ [i indemniza]ia de consilier local, `n sum\ de 6.174 de lei, [i 384 de lei, `n calitate de membru `n AGA societ\]ii Termica SA Suceava.
Depozite bancare imense,
la banca unde so]ia
este director
Consilierul local Corneliu Vornicu de]ine, `mpreun\ cu so]ia sa, dou\ terenuri intravilane `n Suceava, dob=ndite p=n\ `n 2004, la care se mai adaug\ `nc\ un teren intravilan mo[tenit, `n 2004, la F\lticeni [i 3,12 hectare de teren agricol, mo[tenite `mpreun\ cu fratele s\u, Dorin, tot `n 2004, la Tru[e[ti (Boto[ani) [i Cucuteni (Ia[i). Primul teren are aproape 13 ari, iar cel de-al doilea 1,45 hectare. Cel din F\lticeni are aproape opt ari, pe c=nd terenurile agricole mo[tenite sunt `n suprafa]\ de 3,12 hectare. ~mpreun\ cu so]ia sa, a cump\rat `n 1990 un apartament de 45,3 metri p\tra]i, dup\ care au ridicat o cas\, pe parcela de aproape 13 ari, aceast\ locuin]\ av=nd o suprafa]\ desf\[urat\ de 145 de metri p\tra]i. ~mpreun\ cu fratele s\u a mo[tenit, `n 2004, odat\ cu terenul de la F\lticeni, [i o cas\ `n suprafa]\ de 60 de metri p\tra]i. De asemenea, este proprietarul unui autoturism Toyota RAV4, fabricat `n 2010. Men]ion\m c\, anul trecut, a v=ndut unei persoane fizice tot un astfel de autoturism pentru suma de 18.000 de euro. ~n ce prive[te conturile bancare, Corneliu Vornicu se situeaz\ pe locurile frunta[e, dac\ nu chiar pe primul loc, `n compara]ie cu ceilal]i consilieri locali. Astfel, `n 2009 avea un cont de 20.000 de lei la BRD, pentru ca, `n 2010, s\ mai deschid\ un depozit de 310.000 de euro la BRD, dup\ care, `n 2011, s\ mai deschid\ un depozit de 234.000 de dolari la aceea[i banc\. Veniturile consilierului Vornicu au fost, anul trecut, de 37.230 de lei de la SGA unde este salariat, la care se mai adaug\ 1.800 de lei din `nchirierea unui apartament cu dou\ camere [i 2.100 de lei din indemniza]ia de consilier local. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Uniunea Națională a Barourilor din România a donat trei ambulanțe noi, complet utilate, către instituții spitalicești din Ucraina

La 25 noiembrie 2022, la sediul spitalului din localitatea Ciudei, Ucraina, a avut loc predarea …

No comments

  1. Jigodia de la CASA DE SANATATE isi instraineaza incet , incet averea ,obtinuta prin furt din banii oamenilor , crezand ca va scapa . Dar latul se strange incet , incet …dar sigur !

  2. Vai da greu o mai duceti hotilor sa va fie de cap ce ati furat

  3. Contrar a ceea ce se cere de la un consilui local din secolul nostru , alesii nostri , ca si ceilalti din alte primarii , transforma consiliul in cartel de afaceri . Toti au cate ceva de invartit . Sa vada cineva ce invarte doamna Sandulescu pe la Comisia de urbanism si veti vedea sursa prosperitatii . Nimic nu se misca in oras fara supervizarea sacalilor din consiliu . Mai ales ca sunt destui care forteaza cumva regulile de urbanism pentru ca n-au incotro . Drept este ca si aceste reguli sunt facute la limita absurdului in asa fel incat sa nu poata fi depasite decat cu dispensa de la edili , adica de la cei din consiliu . De cele mai multe ori ,sursa coruptiei este in legislatia facuta in asa fel incat indeamna la mita ca sa poti rezolva ceva .