Titanicul s-a scufundat dintr-o eroare a timonierului

22 septembrie 2010, 19:34

Titanicul s-a scufundat nu din cauz\ c\ naviga cu o vitez\ prea mare [i echipajul nu a avut timp s\ observe icebergul, a[a cum se crede, ci din cauza unei erori a timonierului, conform unei versiuni avansate în noul roman al lui Lady Patten, nepoata unuia din membrii echipajului care au supravie]uit naufragiului, potrivit Daily Telegraph.

Conform volumului, nava avea destul timp s\ evite obstacolul, dar timonierul a intrat în panic\ [i a mi[cat timona într-o direc]ie gre[it\. A încercat apoi s\-[i corecteze gre[eala major\, dar a fost prea târziu: icebergul provocase deja daune ce i-au fost fatale.

Dar chiar [i atunci, sus]ine autoarea, pasagerii [i echipajul ar fi putut fi salva]i dac\ nava ar fi r\mas pe loc. Vasul cel mai apropiat se afla la 4 ore distan]\ [i Titanicul ar fi putut, probabil, s\ r\mân\ pe linia de plutire pân\ la sosirea acestuia.

Îns\ dac\ eroarea timonierului privind direc]ia a fost doar o gre[eal\, tot ceea ce s-a întâmplat ulterior a avut la baz\ decizii deliberate, se afirm\ în carte. Bruce Ismay, [eful companiei White Star Line, care de]inea Titanicul, se temea c\ incidentul cu nava ar putea afecta imaginea companiei [i l-a convins pe c\pitan s\ continue c\l\toria. Ceea ce agravat situa]ia: a crescut fluxul de ap\ în zona avariat\ a navei, iar Titanicul s-a scufundat cu câteva ore mai devreme decât s-ar fi întâmplat dac\ r\mânea pe loc dup\ coliziunea cu icebergul.

Adev\rul despre ceea ce s-a întâmplat în acea sear\ fatal\ de acum o sut\ de ani a fost ]inut secret de familia unui înalt membru al echipajului, ofi]erul secund Charles Lightoller, care a supravie]uit naufragiului.

Potrivit autoarei, Lightoller a fost singurul supravie]uitor care a [tiut cu exactitate ce s-a întâmplat cu adev\rat la bordul Titanicului, dar a ascuns aceste informa]ii de team\ c\ societatea proprietar\ a navei va da faliment, iar el [i colegii s\i vor r\mâne pe drumuri.

‘Singura persoan\ c\reia i-a încredin]at secretul a fost so]ia sa iubit\ Sylvia, bunica mea’ – scrie Lady Patten, ad\ugând c\ aceasta a murit când ea avea 16 ani [i, de[i nu i-a interzis s\ p\streze aceste informa]ii doar pentru sine, autoarea nu a dezv\luit aceste lucruri niciodat\ pân\ acum. Totul a r\mas strict în familie pentru c\, insist\ ea, adev\rul ar fi putut afecta reputa]ia bunicului s\u – la acea vreme de dou\ ori erou de r\zboi. Între timp, mama [i bunica ei au decedat, iar ea a realizat, în timp ce scria romanul, c\ este ultima persoan\ în via]\ care [tie cu adev\rat ce s-a întâmplat cu Titanicul. (AGERPRES)

reportersite