Inotul în piscine dezinfectate cu clor este daunator pentru sanatate

reportersite
15 septembrie 2010, 19:42

Inotul în piscine acoperite în care clorul este folosit ca agent dezinfectant este d\un\tor pentru s\n\tate, potrivit unui studiu realizat de cercet\torii spanioli, care au eviden]iat o serie de posibile efecte toxice la nivel genetic în cazul înot\torilor, informeaz\ AFP.
Cercet\torii de la Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) [i cei de la Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM-Hospital del Mar) au studiat corela]ia dintre produsele chimice derivate pentru dezinfectarea apei (DBP) din piscin\ [i efectele „mutagene”, care provoac\ muta]ii permanente ale ADN-ului în cazul înot\torilor.
Pentru acest studiu, savan]ii spanioli au comparat e[antioane de ap\ recoltate din dou\ piscine – una tratat\ cu clor [i cealalt\ cu brom. Cercet\torii au studiat în paralel „modific\rile pe termen scurt” ale indicatorilor de toxicitate genetic\ în cazul persoanelor care foloseau acele piscine, se afirm\ în acest studiu, publicat în revista american\ Environmental Health Perspectives (EHP).
„Efectele toxice la nivel genetic au fost observate la 49 de adul]i s\n\to[i care au înotat timp de 40 de minute în piscina acoperit\ tratat\ cu clor”, se afirm\ într-un comunicat emis de CREAL.
„O cre[tere a nivelului pentru doi markeri de toxicitate genetic\” a fost eviden]iat\ la ace[ti înot\tori, „în corela]ie cu concentra]ia de DBP înregistrat\ în aerul expirat, dup\ antrenamente”. DBP sunt produse chimice rezultate în urma dezinfect\rii apei din piscine.
Unul dintre ace[ti „markeri” este considerat drept un „indicator de risc de declan[are a cancerului la subiec]ii s\n\to[i”, afirm\ exper]ii CREAL.
În paralel, alte m\sur\tori sugereaz\ prezen]a altor efecte negative asupra respira]iei acelora[i înot\tori, referindu-se la o anumit\ „cre[tere a pragului de permeabilitate” a unui tip de celule pulmonare.
Îns\, asupra acestui punct de vedere, oamenii de [tiin]\ au preferat s\ r\mân\ pruden]i, insistând asupra necesit\]ii efectu\rii unor teste suplimentare pentru a clarifica importan]a lor clinic\.
Manolis Kogevinas, directoarea CREAL, a subliniat faptul c\, prin acest studiu, exper]ii spanioli „nu au dorit în niciun caz ca oamenii s\ înceteze s\ mai înoate, ci s\ determine o reducere a produselor chimice prezente în apa piscinelor”.
CREAL, institutul de cercetare cu sediul la Barcelona, recomand\ luarea „unor m\suri viguroase pentru a reduce concentra]iile de DBP” în cazul înot\torilor, insistând asupra obligativit\]ii de „a face du[ înainte de a înota” [i de „a folosi o casc\ de baie”.