Sunday , December 4 2022

USV va organiza concurs de admitere la facultatile cu concurenta ridicata

Cu toate c\ metodologia de admitere trebuie adoptat\ cu cel pu]in [ase luni `nainte de desf\[urarea sesiunii de admitere, apari]ia noului ordin al MECTS i-a obligat pe reprezentan]ii USV s\ lucreze `nc\ la elaborarea modalit\]ii de admitere
O dat\ cu apari]ia ordinului MECTS conform c\ruia „la calculul mediei generale de admitere s\ fie luate `n considerare notele de la probele de bacalaureat sau media de la bacalaureat, dup\ caz, `ns\ nu pot fi puse la socoteal\ mediile sau notele din anii de liceu”, reprezentan]ii universit\]ii „{tefan cel mare”, lucreaz\ la elaborarea unui noi metodologii `n conformitate cu Ordinul MECTS nr. 3313/2012.
Universit\]ile sunt cele care pot opta pentru probe scrise, orale sau concurs de dosare, MECTS `ncuraj=nd, `n schimb, universit\]ile s\ ia decizii pentru reintroducerea unor probe scrise.
„Autonomia universitar\ este cea care permite universit\]ilor s\ ia decizia în privin]a admiterii. La universitatea „{tefan cel Mare” avem `n vedere organizarea unor probe de concurs pentru facult\]ile la care concuren]a este mare, un exemplu `n acest sens fiind facultatea de Educa]ie Fizic\ [i Sport. Pe de alt\ parte, în situa]ia în care, anul trecut, bacalaureatul a fost riguros, în care [i anul acesta ministerul s-a angajat c\ va p\stra aceea[i rigoare, consider\m c\ ne putem baza [i pe notele sau pe media general\ ob]inut\ la bacalaureat. Bacalaureatul este un examen de competen]\ [i de maturitate [i miz\m c\ [i `n acest an modul de organizare [i desf\[urare va fi pe m\sur\. Absolven]ii de liceu nu trebuie speria]i de aceste schimb\ri, cu toate c\ ele se produc cu pu]in timp `nainte de `nscrierea la facultate, de[i metodologia de admitere trebuie adoptat\ `nainte cu cel pu]in [ase luni `nainte de desf\[urarea sesiunii de admitere”, a declarat Valentin Popa, rectorul USV.
Ordinul MECTS nr. 3313/2012 interzice folosirea mediilor din timpul anilor de studii la calcularea unor note, deoarece s-a constatat c\ exist\ diferen]e mari între licee. Facult\]ile pot lua decizia ca admiterea s\ se realizeze pe baza unui examen scris sau oral, pot lua `n considerare doar nota de la bacalaureat, anumite note de la bacalaureat sau o combina]ie între cele dou\ posibilit\]i. (Adelina T.)

Vezi si

Recomandări ale polițiștilor suceveni pentru șoferii nevoiți să circule pe ceață, polei sau ninsoare 

Polițiștii suceveni atrag atenția cu privire la faptul că în această perioada a anului îşi …