Saturday , April 20 2024

USV sustine ca ierarhizarea programelor sale de studiu este incompatibila cu o universitate centrata doar pe educatie

Celelalte universit\]i centrate doar pe educa]ie au ob]inut scoruri `n general mai slabe fa]\ de programele de studii ale USV N reprezentan]ii USV folosesc ierarhia publicat\ luni drept un argument pentru includerea acesteia `ntr-o categorie superioar\

Dintr-o analiz\ realizat\ de reprezentan]ii universit\]ii sucevene cu privin]\ la rezultatele ierarhiz\rii programelor de studii din USV rezult\ o serie de inadverten]e care accentueaz\ semnul de întrebare sub care a fost pus întregul proces de clasificare, c=nd institu]ia a fost categorisit\ drept o universitate centrat\ doar pe educa]ie.
USV a f\cut publice o serie de concluzii  cu privire la ierarhiz\rile efectuate de UEFISCDI (Unitatea Executiv\ pentru Finan]area Înv\]\mântului Superior, a Cercet\rii, Dezvolt\rii [i Inov\rii) [i care reprezint\ argumente pentru includerea acesteia `ntr-o categorie superioar\.
„Jum\tate din domeniile de studiu ale Universit\]ii „{tefan cel Mare” din Suceava au fost clasificate în clasa domeniilor de excelen]\ sau foarte bune. 14 din cele 29 de domenii de studiu ale USV (48%) au fost ierarhizate în categoria A sau B iar patru din cele 29 de domenii (14%) au fost ierarhizate în categoria A. Prin compara]ie, o universitate care a fost clasificat\ în categoria educa]ie [i cercetare, are numai 19% dintre domenii în categoria A sau B, dintre acestea numai 4% dintre fiind A. Dup\ cum rezult\ [i din ierarhizarea programelor, USV are performan]e remarcabile în domeniile de func]ionare, iar în condi]iile date, procesul de clasificare a universit\]ilor a fost viciat [i a condus la o clasificare care a avut la baz\ orice alte criterii numai cele de performan]\ nu”, se arat\ `n analiza `ntreprins\ de USV.
Dou\ treimi dintre programele Universit\]ii „{tefan cel Mare” se afl\ în top 10 programe de profil ale universit\]ilor de stat din România, un sfert dintre programe situându-se în top 5. Trei sferturi dintre programele de studiu ale USV din categoria programelor de excelen]\ sau foarte bune se afl\ între primele 11 programe de profil ale universit\]ilor de stat din Romania, iar 93% se situeaz\ între primele 15.
N Distribu]ia cifrei de [colarizare la programele de masterat [i doctorat nu a fost f\cut\ pe baza criteriilor de performan]\
Exist\ programe USV de clasa A care nu au primit nici m\car locuri bugetate la masterat în timp ce unor programe USV de clasa B li s-au atribuit locuri [i la masterat [i la doctorat. La Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bac\u au fost acordate locuri bugetate la masterat în domeniul Ingineria Produselor Alimentare [i în domeniul Inginerie Mecanic\ în condi]iile în care acestea au fost clasificate în categoria C. Situa]ia este cu atât mai grav\ cu cât, pentru aceea[i institu]ie domeniul Inginerie Mecanic\ a beneficiat de finan]are de la buget [i pentru  Doctorat.
Situa]ia se repet\ [i atunci când vine vorba de domenii precum Drept la Târgu Mure[, Filologie [i Matematic\ la Baia Mare, Filologie la Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad.
N ierarhizarea programelor de studiu ale USV vine `n contradic]ia deciziei de a include USV `n categoria universit\]ilor centrate doar pe educa]ie
USV sus]ine c\ analizele efectuate reprezint\ înc\ un argument în ceea ce prive[te injusta clasificare a universit\]ii în cea de a treia categorie, a universit\]ilor centrate pe educa]ie. „Utilizarea indicatorilor extensivi (adic\ neraportarea rezultatelor la num\rul cadrelor universitare dintr-o universitate) a generat un clasament bazat pe m\rimea universit\]ii [i nu pe eficien]a ei. În plus, majoritatea universit\]ilor generaliste din clasele de „cercetare avansat\”  [i „educa]ie [i cercetare” [i-au ob]inut peste 90% din Scorul Relativ de Influen]\ (factor determinant în clasificare) din domeniul [tiin]elor fundamentale Matematic\, Fizic\, Chimie, Informatic\, Biologie. Trebuie s\ men]ion\m faptul c\ procentul ajunge chiar la 98% [i 99% în unele cazuri”, se arat\ `n raportul `ntocmit de reprezentan]ii USV.
Dat fiind faptul c\ domeniile de studiu men]ionate nu func]ioneaz\ în Universitatea „{tefan cel Mare” compararea acelor scoruri cu scorul USV este considerat\ incoerent\ [i injust\. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Bucură-te de „Egg-straordinary Easter”, la Iulius Mall Suceava!

Poți câștiga un voucher de 1.000 de euro la ABAU – metal decor –, un …

No comments

  1. Intradevar , clasificarea pe baza evaluarii programelor de studii este oarecum gresita . De fapt , conteaza cui sunt destinate aceste programe . Daca , de exemplu , ai un program gen Oxford si te adresezi unor asa-zisi studenti cu opt clase , nu poti sa spui ca esti la categoria A . Mai degraba esti la nivelul dialogului cu surdomutii . Totusi ,este un pas inainte si arata ca se vrea o schimbare .