Saturday , March 25 2023

Un nou val de disponibilizari se poate abate asupra SC Drumuri si Poduri SA Suceava

N noul director, Constantin Jard\, a declarat c\ se ia `n calcul o astfel de variant\, `n condi]iile `n care veniturile societ\]ii sunt insuficiente, `ns\ o decizie `n acest sens va fi f\cut\ dup\ consultarea cu sindicatele
SC Drumuri [i Poduri SA Suceava continu\ s\ aib\ dificult\]i financiare at=t `n ce prive[te `ncasarea crean]elor, c=t [i posibilit\]ile de plat\ `n viitorul apropiat a drepturilor salariale. Procesul cu principalul datornic, Consiliul Jude]ean Suceava – ac]ionarul unic al SC Drumuri [i Poduri SA – pentru un debit de peste 8 milioane de lei nu a fost finalizat. Un nou termen de judecat\ a fost stabilit pentru data de 16 septembrie.
Cea mai dificil\ problem\ r\m=ne `ns\ asigurarea lucr\rilor pe viitor, `n condi]iile `n care `n privin]a repara]iei drumurilor jude]ene `n urm\torii trei ani `nc\ domne[te incertitudinea. SC Drumuri [i Poduri SA Suceava a pierdut licita]ia organizat\ chiar de ac]ionarul unic – CJ Suceava, pentru `ntre]inerea [i repara]ia drumurilor jude]ene `n urm\torii trei ani. A urmat un schimb de acuza]ii `ntre conducerea societ\]ii [i administra]ia jude]ean\, totul culmin=nd cu un proces `n care SC Drumuri [i Poduri SA a contestat licita]ia. Un nou termen de judecat\ a fost stabilit pentru data de 15 septembrie.
Directorul Constantin Jard\ a confirmat faptul c\ exist\ unele probleme privind asigurarea finan]\rii, iar una dintre solu]iile avute `n vedere `n viitorul apropiat ar putea implica o serie de costuri sociale. Este vorba de trimiterea `n [omaj, nu doar `n [omaj tehnic – solu]ie la care au recurs, spre exemplu, `n cursul lunii trecute vreo 80 de angaja]i suceveni – a mai multor angaja]i de la SC Drumuri [i Poduri SA Suceava. Acest nou val de disponibiliz\ri s-ar putea produce, conform afirma]iilor directorului Constantin Jard\, `ncep=nd cu luna octombrie, `ns\ acesta a evitat s\ spun\ care ar putea fi num\rul de persoane afectate. „Va trebui s\ discut [i cu sindicatele, s\ avem consult\ri cu acestea”, a declarat Constantin Jard\. (Dan PRICOPE)

Vezi si

TÂRGUL DE PAȘTI, în perioada 6 – 14 aprilie 2023, pe Esplanada din centrul Sucevei

Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural ”Bucovina”, în parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava, organizează în …