Tuesday , July 23 2024

Un milion de euro pentru patru proiecte culturale ale Consiliului Judetean Suceava

Celor patru proiecte culturale demarate de administra]ia jude]ean\ sucevean\ [i care se vor desf\[ura `n zona Bucovinei: Cr\ciun `n Bucovina, Pa[te `n Bucovina, Pelerin `n Bucovina [i Hora Bucovinei, li s-a alocat un milion de euro, din fonduri europene, a[a cum declar\ pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur. Confirmarea pentru finan]area celor patru proiecte, Cr\ciun `n Bucovina, care va avea loc anul acesta [i cele trei care se vor desf\[ura anul viitor, Pa[te `n Bucovina, Pelerin `n Bucovina [i Hora Bucovinei, a venit din partea Ministerului Dezvolt\rii Regionale [i Turismului.
Pre[edintele CJ Suceava mai adaug\ c\ arhitectul [ef Tudor Andriu a fost trimis la Neam] [i la Ia[i pentru a cere aprobare pentru amplasarea de supor]i publicitari pentru proiectul “Hai `n Bucovina”. Pentru moment vor amplasa dou\ pancarte `n jude]ul Ia[i, trei `n jude]ul Neam] [i dou\ `n jude]ul Bistri]a N\s\ud, iar cheltuielile amplas\rii acestor panouri publicitare vor fi suportate de c\tre  CJ. Gheorghe Flutur, mai spune c\ acest proiect se afl\ `n stare incipient\ [i c\ ulterior se vor mai extinde `n func]ie de posibilit\]i, doar c\ toate cheltuielile nu vor mai intra `n atribu]iile Consiliului Jude]ean, ci acestea vor r\m=ne la latitudinea asocia]iilor de turism [i a prim\riilor. {eful administra]iei jude]ene a declarat c\ va purta o discu]ie cu primarii [i cu reprezentan]ii asocia]iilor de turism s\ respecte o anumit\ conduit\ pentru a duce frumoasa Bucovin\ pe culmile notoriet\]ii. (Iuliana ILCU)

Vezi si

Șoldan: Proiectul de decolmatare a lacului de suprafață Solca și securizarea barajului, o investiție tărăgănată de 20 de ani, a intrat în linie dreaptă

  Gheorghe Șoldan, președintele ales al Consiliului Județean Suceava, a anunțat, luni seara, că proiectul …