Thursday , December 1 2022

Termica a `ncasat cu 15% mai putin

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a f\cut un apel la sucevenii bran[a]i la sistemul centralizat de energie termic\ s\ achite contravaloarea facturilor, d=nd asigur\ri c\ nici `n acest an nu se va majora pre]ul de referin]\ al gigacaloriei
Facturile la `nc\lzire care, pentru luna ianuarie a acestui an, au fost cu 20 – 30 de procente mai mari dec=t cele pentru luna decembrie a anului trecut nu au fost achitate `n bun\ parte de c\tre popula]ie. Sucevenii nu s-au gr\bit s\ achite, mul]i poate din motiv de ordin financiar, factura la `nc\lzire, l\s=nd probabil pentru lunile urm\toare grija pl\]ilor. Efectul facturilor majorate la c\ldur\ s-a sim]it nu doar `n buzunarele cet\]enilor, ci [i `n conturile SC Termica.
Astfel, societatea sucevean\ de termoficare a `ncasat cu 15% mai pu]in de la popula]ie, `n luna ianuarie a acestui an, fa]\ de luna similar\ a anului trecut. Situa]ia a fost f\cut\ public\ de c\tre directorul general al SC Termica SA Suceava, Silviu Gem\nari [i de c\tre primarul Sucevei, Ion Lungu, la o [edin]\ care a avut loc, ieri, la Prim\ria municipiului Suceava cu conducerile asocia]iilor de proprietari din ora[.
Directorul Silviu Gem\nari a precizat c\ societatea pe care o conduce `nt=mpin\ o serie de probleme din cauza lipsei lichidit\]ilor. At=t el, c=t [i primarul Ion Lungu au f\cut apel la suceveni [i la pre[edin]ii [i administratorii de asocia]ii prezen]i la [edin]\ s\ fac\ mai multe demersuri pentru a achita datoriile popula]iei aferente consumului de energie termic\.
~n condi]iile acestea, primarul a precizat c\ trebuie f\cut un efort pentru a se pl\ti consumul [i a se men]ine pe linia de plutire societatea sucevean\ de termoficare, de[i a recunoscut c\ au fost, la un moment dat, discu]ii la care se punea problema dac\ nu ar fi chiar mai bine o repartizare echilibrat\, lunar\, a cheltuielilor cu `nc\lzirea, `n loc de cel clasic, actual al pl\]ilor conform consumului lunar. „{i-a[a-i r\u, [i-a[a nu-i bine. {tiu c\ nu este u[or, dar oamenii trebuie s\ `n]eleag\ c\ aceste servicii trebuie pl\tite”, a spus Ion Lungu, d=nd asigur\ri c\ `n continuare se vor face eforturi pentru asigurarea `nc\lzirii [i apei calde menajere `n sistem centralizat. Primarul a ad\ugat c\ acolo unde vor fi situa]ii disperate, municipalitatea va ajuta persoanele aflate `n mare dificultate financiar\, dar a precizat c\ situa]ia este tot mai dificil\ [i pentru Prim\rie, din cauz\ c\ de la bugetul de stat nu se mai acord\ subven]ii pentru energia termic\ `n sistem centralizat, greutatea fiind plasat\ `n `ntregime pe bugetul local.
Pe de alt\ parte, primarul Sucevei a spus c\ nu agreaz\ ideea scumpirii pre]ului la energia termic\ `n sistem centralizat [i c\ este de preferat c\ s\ se fac\ un efort de c\tre popula]ie s\ achite gigacaloria la pre]ul actual, de 185 de lei, ca s\ nu se accentueze problemele. „Nu se pune problema s\ scumpim gigacaloria. Cu toate c\ la Suceava, popula]ia pl\te[te energia termic\ la un pre] mediu pe ]ar\. Sunt localit\]i care au pre]ul pentru o gigacalorie [i de 300 de lei sau chiar peste at=t. Spre exemplu, `n Constan]a unde gigacaloria este de 350 de lei, de[i este un ora[ mai mare, mai dezvoltat economic [i cu oameni mai boga]i. Noi, la Suceava, nu inten]ion\m s\ facem a[a ceva iar pre]ul gigacaloriei va r\m=ne la nivelul actual. Sper\m ca prin strategiile pe care le-am f\cut s\ putem men]ine acest pre] [i `n iernile viitoare”, a declarat primarul Ion Lungu. El a ad\ugat c\ se fac eforturi de la bugetul local pentru achitarea subven]iilor pentru diferen]ele de pre] `ntre tariful aprobat pentru popula]ie [i cel real, `n aceast\ iarn\ aloc=ndu-se 10 milioane de lei pentru societatea de termoficare a ora[ului [i fiind `n a[teptare alocarea unor fonduri suplimentare de la Guvern. ~n acest sens a fost f\cut\, s\pt\m=na trecut\, o cerere la Ministerul Administra]iei [i Internelor pentru un necesar de `nc\ zece milioane de lei.
De cealalt\ parte, au fost semnalate c=teva deficien]e de sistem de c\tre o parte din asocia]iile de proprietari, deficien]e care ar putea ilustra problemele cu care se confrunt\, pe de o parte, sistemul de termoficare, iar de cealalt\ parte cet\]enii pu[i s\ pl\teasc\ ni[te facturi colosale. Spre exemplu, reprezentantul asocia]iei de proprietari nr. 38 din cartierul Burdujeni a explicat c\ sunt cel pu]in dou\ astfel de cazuri dificile care au leg\tur\ direct\ cu SC Termica SA.
Primul caz se refer\ la o situa]ie `n care, `ntr-un bloc sunt patru locuin]e care nu au fost debran[ate de la sistemul centralizat, `n vreme ce alte 17 locuin]e sunt de mult\ vreme debran[ate [i au montate centrale pe gaz. Gigacalorimetrele de la bran[ament au indicat, `n luna ianuarie, un consum de 17 gigacalorii, iar `n luna februarie un consum de 19 gigacalorii. Acest consum, chiar [i dac\ o parte din el este repartizat la cheltuielile cu `nc\lzirea spa]iilor comune, va trebui suportat `n bun\ m\sur\ de cele patru apartamente. ~n condi]iile acestea, factura la `nc\lzire pe luna februarie, calculat\ [i afi[at\ `n luna martie, ar putea s\ ajung\ la 1.000 [i p=n\ la 1.100 de lei pentru un apartament. Iar asta `n condi]iile `n care pre]ul la gigacalorie va r\m=ne cel de 185 de lei. Una din posibilele solu]ii la care va trebui s\ se g=ndeasc\ SC Termica ar urma s\ fie redimensionarea gigacalorimetrului care a fost montat pentru un num\r de 20 de apartamente, nu pentru patru. Alt\ variant\ este cea a verific\rii mai `n am\nunt a gigacalorimetrului care ar putea fi defect sau a c\minului `n care acesta este montat pentru c\ este posibil ca s\ fie inundat [i din cauza aceasta consumul s\ fie at=t de ridicat. ~n fine, o alt\ solu]ie ar fi cea de debran[are integral\ a locuin]elor.
Cel de-al doilea caz se refer\ la o situa]ie `n care, din 21 de unit\]i locative, zece sunt debran[ate de la sistemul centralizat de termoficare, dar ridic\ probleme mai mari pentru c\ nici debran[\rile nu au fost f\cute cu acordul de la Prim\rie [i de la SC Termica SA Suceava. Din nou, acelea[i probleme de consum [i mod de a fi `mp\r]ite cheltuielile la locuin]e, inclusiv cheltuielile pe spa]iile comune dau mai multe b\t\i de cap locatarilor, dar [i asocia]iei de proprietari. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Peste 300 de polițiști suceveni acționează în perioada minivacanței de Sf. Andrei și 1 Decembrie

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie, polițiștii de ordine publică și rutieră din cadrul …