Friday , June 21 2024

Strazile din municipiul Suceava ar putea fi reparate, anul acesta, de firmele SUCT si FlorConstruct

„Sunt [anse ca s\ `ncheiem contractul `n aceast\ s\pt\m=n\, `n a[a fel `nc=t s\ demar\m acest proiect de repara]ii la 50 de str\zi. Vom `ncerca, `n aceast\ perioad\, s\ nu bloc\m circula]ia `n ora[, av=nd `n vedere c\ este `n derulare [i un alt proiect de modernizare pe fonduri europene, iar `n cartierul Burdujeni se lucreaz\ deja la axa principal\, atunci vor fi „atacate” por]iunile de carosabil din alte zone ale municipiului Suceava, cum ar fi cartierele M\r\[e[ti [i George Enescu”, a declarat primarul Ion Lungu

Oferta c=[tig\toare de la licita]ia organizat\ de Prim\ria municipiului Suceava cu privire la repara]ia [i `ntre]inerea str\zilor a fost cea depus\ de asocierea dintre firmele sucevene de construc]ii SUCT SA [i FlorConstruct. Anun]ul a fost f\cut, ieri, de primarul Ion Lungu potrivit c\ruia `n documenta]ia depus\ de asocierea celor dou\ firme erau stabilite cele mai sc\zute tarife pentru diversele lucr\ri de repara]ii stradale prev\zute `n caietul de sarcini. Potrivit primarului, contractul de repara]ii stradale s-ar putea `ncheia spre finele acestei s\pt\m=ni, cu condi]ia ca s\ nu se depun\ o alt\ contesta]ie, a[a cum s-a `nt=mplat la precedenta licita]ie ce trebuia s\ aib\ loc pe data de 5 aprilie, iar din cauz\ c\ o firm\ a contestat caietul de sarcini a fost am=nat\ licita]ia.
Astfel, urm\toarea licita]ie a avut loc `n data de 26 aprilie, comisia de la licita]ie a `nceput analiza ofertelor, lucr=nd intens [i `n zilele de 30 aprilie [i 1 mai pentru c\ Prim\ria a dorit ca `n cel mai scurt timp s\ desemneze un c=[tig\tor al licita]iei, s\ `ncheie `n termen un contract [i apoi s\ `nceap\ lucr\rile `n prima parte a lunii mai. „Sunt [anse ca s\ `ncheiem contractul `n aceast\ s\pt\m=n\, `n a[a fel `nc=t s\ demar\m acest proiect de repara]ii la 50 de str\zi. Vom `ncerca, `n aceast\ perioad\, s\ nu bloc\m circula]ia `n ora[, av=nd `n vedere c\ este `n derulare [i un alt proiect de modernizare pe fonduri europene, iar `n cartierul Burdujeni se lucreaz\ deja la axa principal\, atunci vor fi „atacate” por]iunile de carosabil din alte zone ale municipiului Suceava, cum ar fi cartierele M\r\[e[ti [i George Enescu”, a declarat Ion Lungu.
El a mai spus c\ vrea ca `ntre str\zile pe care vor fi derulate lucr\ri de plombare sau de a[ternere a unor covoare de asfalt de uzur\ s\ fie [i o por]iune din strada Gheorghe Doja, `ntruc=t acolo au `nceput deja s\ se repare trotuarele, pun=ndu-se borduri [i pavele scoase de la trotuarele de pe Calea Unirii. De asemenea, un alt motiv pentru care vor fi f\cute lucr\ri de asfaltare pe strada Gheorghe Doja este [i acela c\ aceast\ rut\ poate fi o alternativ\ de circula]ie `n Suceava, `n contextul `n care, anul acesta, vor fi amplificate lucr\rile la axul principal de cirucla]ie din Suceava, inclusiv la podul de la Bazar.
Reamintim c\ printre celelalte patru oferte se reg\se[te [i cea a firmei care contestase documenta]ia de atribuire `nainte de licita]ia care trebuia s\ aib\ loc pe data de 5 aprilie. Este vorba de SC Construc]ii Feroviare SRL Ia[i, cunoscut\ `n mediul de afaceri cu denumirea de SCCF. Aceasta a mai adjudecat lucr\ri `n jude] pe infrastructur\ rutier\ [i pe consolid\ri de versan]i `n vederea stop\rii alunec\rilor de teren.
Alte dou\ oferte sunt ale unor firme cu sediul `n municipiul Boto[ani. Una este a celor de la SC Transporturi Auto SA Boto[ani, firm\ cunoscut\ multor suceveni ca av=nd denumirea TASA Boto[ani, av=nd o sfer\ de activitate l\rgit\ [i spre alte domenii cum ar fi [i cel al infrastructurii rutiere. Cealalt\ ofert\ a fost depus\ de firma boto[\nean\ Tehnic Asist SRL, o societate specializat\ `n lucr\ri de infrastructur\ rutier\ [i de utilit\]i, care a derulat mai multe proiecte `n diverse jude]e din ]ar\. Potrivit evalu\rilor f\cute la nivelul Prim\riei Suceava, oferta celor de la TASA Boto[ani a fost, except=nd cea a asocierii SUCT – FlorConstruct, cea mai sc\zut\.
~n fine, cea de-a cincea ofert\ este a unei firme din jude]ul Arge[ – Argecom SA Pite[ti, care, de asemenea, a mai avut lucr\ri adjudecate `n jude]ul Suceava la reabilit\ri [i moderniz\ri de drumuri jude]ene.
Preciz\m c\, `n acest an, Prim\ria Suceava a prev\zut `n bugetul local suma de maxim 14 milioane de lei pentru lucr\rile de repara]ii [i `ntre]inere a str\zilor, `n func]ie de `ncas\rile de taxe [i impozite la bugetul local. Primarul Ion Lungu a spus c\ cel pu]in 50 de str\zi ar urma s\ fie reparate `n acest an, lucr\rile de repara]ii fiind de regul\ legate de plomb\ri [i de a[ternere a unor covoare asfaltice mici, pe list\ fiind apoi ad\ugate, `n urma unor discu]ii cu pre[edin]ii [i cu administratorii asocia]iilor de proprietari, trei str\zi care nu au fost prev\zute ini]ial – Jean Bart de la gara Burdujeni, Slt. Al. Ienceanu [i por]iunea carosabil\ dintre blocurile 20 [i 32 situate paralel cu bulevardul 1 Decembrie 1918, aceasta din urm\ fiind inclus\ `ntr-un proiect de modernizare cu fonduri europene. Pe de alt\ parte, la Prim\rie exist\ o estimare cu lucr\rile care ar trebui s\ fie incluse pe lista de „urgen]e la repara]ii” [i unde ar trebui ca firma care va c=[tiga licita]ia s\ intervin\ de la bun `nceput, valoarea lucr\rilor din aceast\ prim\ etap\ fiind de aproximativ 4,3 milioane de lei. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Peste 77% dintre elevii Colegiului Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți au primit distincții la finalul anului școlar

La nivelul liceului, 44 de elevi (aproape 5%) au încheiat anul școlar cu media 10. …

No comments

  1. …deci vom circula pe ulite cativa ani…curaj suceveni!!!