Tuesday , November 29 2022

Severin va fi extradat din Austria

Severin Tcaciuc ar putea s\-[i fac\ s\rb\torile acas\, nu chiar la una din proprie]ile lui, ci `n penitenciar, la Boto[ani n autorit\]ile austriece au acceptat cererea de extr\dare formulat\ de statul rom=n `mpotriva afaceristului sucevean n din trei cereri diferite, austriecii au acceptat doar una, privind executarea unei pedepse de trei ani [i jum\tate de `nchisoare pentru o evaziune fiscal\ la Funda]ia Olanda Rom=nia n sentin]a `ntr-un dosar vechi din 2004 a fost dat\ de Judec\toria Miercurea Ciuc

Mai devreme sau mai t=rziu, `n Uniunea European\ este tot mai greu s\ te po]i ascunde, chiar dac\ instan]ele locale dau dovad\ uneori de toleran]\ sau lips\ de vigilen]\. Este si cazul omului de afaceri sucevean Severin Tcaciuc. Pe numele acestuia au fost emise trei cereri de extr\dare de c\tre partea rom=n\, c\tre statul austriac. Se [tie c\ Tcaciuc are mai mul]i ani domiciliul `n Viena – Austria. Din cele trei cereri, doar una a fost luat\ `n considerare, cea care vizeaz\ dosarul 580/2004, ce s-a aflat pe rolul judec\toriei Miercurea Ciuc [i `n care omul de afaceri sucevean a fost condamnat la trei ani [i [ase luni de `nchisoare, pentru evaziune fiscal\ `n afacerea cu funda]ia “Olanda Rom=nia”. ~ntr-un timp foarte scurt se a[teapt\ ca autorit\]ile rom=ne[ti s\ fie informate despre viitoarea extr\dare a lui Severin Tcaciuc c\tre ]ara natal\ unde trebuie s\ isp\[easc\ `nc\ o pedeaps\. De re]inut c\ pe rolul Judec\toriei Suceava, Tcaciuc mai are dou\ procese pe rol, tot pentru evaziune fiscal\ la dou\ dintre firmele sale, blocate `n expertize de mai mul]i ani.
N infrac]iunile economice ale lui Severin, la un pas de prescriere
~n data de 8 februarie 2011, Severin Tcaciuc a fost pus `n libertate din penitenciarul Boto[ani [i imediat dup\ aceea, a plecat `n Austria. La c=teva zile, judec\torii instan]elor unde Tcaciuc avea dosare pe rol, au constatat c\ acesta ar fi trebuit s\ r\m=n\ `n penitenciar, pentru c\ nu [i-a executat alte pedepse cu `nchisoarea, ce nu fuseser\ contopite.
La aproape doi ani dup\ producerea acestor evenimente, timp `n care Severin Tcaciuc a fost dat din nou `n urm\rire interna]ional\ prin Interpol, fotografia [i datele privind identitatea acestuia fiind f\cute publice pe site-ul Inspectoratului General al Poli]iei Rom=ne, s-au f\cut calcule din care rezult\ c\ anul viitor – 2013, afaceristul va r\m=ne curat din punct de vedere al cazierului, toate procesele ce i-au fost intentate se vor stinge pentru simplul motiv c\ va interveni prescrierea faptelor pentru care a fost acuzat.
Conform articolului 122 litera c) din Codul Penal, termenul de prescrip]ie a r\spunderii penale este de 8 ani, c=nd legea prevede pentru infrac]iunea s\v=r[it\ pedeapsa `nchisorii mai mare de 5 ani dar care nu dep\[e[te 10 ani. ~n cazul lui Severin Tcaciuc, este vorba despre pedepse de evaziune fiscal\, pentru care pedeapsa maxim\ era, la vremea s\v=r[irii infrac]iunii, de p=n\ la 7 ani. Este drept c\ ulterior s-a pus `n discu]ie majorarea pedepsei pentru acest gen de infrac]iune p=n\ la 12 ani de `nchisoare, dar legea nu se aplic\ retroactiv.
Severin Tcaciuc mai are pe rol, la Judec\toria Suceava un dosar de evaziune fiscal\ – 5527/314/2008. Aparent nou dar `n fapt disjuns dintr-un dosar mai vechi, dat=nd din 2001. Iar Codul Penal spune la articolul 123 c\ `ntreruperea cursului termenului prescrip]iei se face prin `ndeplinirea oric\rui act care, potrivit legii, trebuie comunicat `nvinuitului sau inculpatului `n desf\[urarea procesului penal iar dup\ fiecare `ntrerupere `ncepe s\ decurg\ un nou termen de prescrip]ie. ~n fapt, Severin Tcaciuc pare a fi exploatat din plin aceste prevederi ale legii penale, reu[ind, `ntr-un fel sau altul, s\ nu fie “pus la curent” cu `ntreruperea cursului termenului prescrip]iei.
~n luna decembrie a anului trecut, Inspectoratul General al Poli]iei Rom=ne (IGPR) a postat pe pagina de internet proprie, la rubrica “most wanted” – cei mai c\uta]i infractori, fotografia lui Severin Tcaciuc [i informa]ii despre acesta. (Neculai RO{CA)
 

Vezi si

Camion încărcat cu cereale, răsturnat pe centura Rădăuțiului (FOTO)

Luni seara, în jurul orei 18.00, un autotren încărcat cu cereale s-a răsturnat în afara …

No comments

  1. s-ausaturat si austricii de el….acolo acelasi obicei…evaziune totala