Tuesday , December 6 2022

Seful DSV spune ca nu exista autorizatie pentru o piata taraneasca langa Prefectura, ci pentru o expozitie cu vanzare

Petrea Dulgheru, seful DSV Suceava
Directorul Direc]iei Sanitar – Veterinare [i pentru Siguran]a Alimentelor (DSVSA), Petrea Dulgheru, a declarat, ieri, `n conferin]\ de pres\, c\ a[a-zisa pia]\ ]\r\neasc\, ulterior numit\ agroalimentar\, din zona Palatului Administrativ nu a func]ionat corespunz\tor. Petrea Dulgheru a spus c\ acolo trebuia s\ fie organizat\ o expozi]ie cu v=nzare `n ideea promov\rii produselor tradi]ionale. „Expozi]ia de produse a fost conceput\ dup\ model occidental [i aceasta se face, pe o durat\ de c=teva ore, o dat\ pe lun\ sau, uneori, o dat\ pe s\pt\m=n\. Rom=nul nostru a `n]eles `ns\ gre[it c\ totul este permis [i de la expozi]ie, organizatorii au ajuns s\ spun\ c\ este pia]\ sau t=rg”, a declarat Petrea Dulgheru. Potrivit acestuia, vinova]i s-ar face `ndeosebi produc\torii care ar fi afi[at un banner pe care scria pia]\ agroalimentar\ de[i acest lucru este interzis de normele legale. Petrea Dulgheru a ]inut s\ precizeze c\ exist\ o adres\ din partea Consiliului Jude]ean Suceava prin care se solicit\ avizarea s\pt\m=nal\ a t=rgului. „Se fac [i `n occident asemenea t=rguri, cu blocarea unor sectoare pe o perioad\ determinat\”, a spus Petrea Dulgheru, `ncerc=nd s\ justifice acceptul dat doar pentru o expozi]ie [i ar\t=nd c\ `n timp ce unii acuzau DSVSA c\ permite a[a ceva, al]ii acuzau institu]ia c\ blocheaz\ promovarea produselor tradi]ionale. Pe de alt\ parte, Petrea Dulgheru a declarat c\ este posibil\ schimbarea loca]iei acestei expozi]ii [i c\, preventiv, `n aceast\ s=mb\t\ vor fi controale de la DSVSA pentru a se vedea dac\ sunt respectate toate normele privind organizarea unei astfel de expozi]ii. Totodat\, bannerul pe care era inscrip]ionat „Pia]\ t\r\neasc\” a fost dat jos `ntruc=t pentru organizarea unei pie]e trebuie o autoriza]ie de func]ionare care se acord\ dup\ ce se `ndeplinesc anumite condi]ii cum ar fi asigurarea apei curente, a grupurilor sanitare iar pentru o expozi]ie pe o durat\ limitat\ nu este nevoie dec=t de un aviz. {eful DSVSA a ]inut s\ precizeze, `ns\, c\ este `n favoarea continu\rii acestei expozi]ii deoarece „este foarte important\ promovarea produselor din Bucovina”. „Promovarea oric\rui produs este esen]ial\. Dac\ nu [tii s\-l promovezi, nu-l vinzi. Promovarea acestor produse `nseamn\ s\ aducem turi[ti [i bani, valut\” a declarat ieri, `ntr-o conferin]\ de pres\, Petrea Dulgheru. Potrivit acestuia, produsele trebuie s\ respecte tradi]ia locului, nu s\ fie expus\ „mozzarela” sau „mascarpone” pe l=ng\ br=nza de burduf, cum s-a `nt=mplat la c=teva din edi]iile trecute ale expozi]iei cu v=nzare de produse agroalimentare din fa]a Prefecturii. De asemenea, o astfel de expozi]ie `nseamn\ c\ produsele se expun cel mult s\pt\m=nal, `n condi]ii corespunz\toare, `n vase [i pe mese igienizate. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Gheorghe Flutur, pe șantierul DJ 178: Legăm Valea Solonețului de Ilișești, Ciprian Porumbescu și Măzănăești

În cursul zilei de marți, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, a inspectat șantierul de …