Se coace un mare scandal la plata caldurii pentru spatiile comune

reportersite
26 noiembrie 2010, 22:34

N una din firmele sucevene de repartitoare a evitat ca, pentru luna octombrie, s\ aplice coeficientul de 50% [i a mers pe varianta veche de 20% n cealalt\ firm\, cu clien]i mai pu]ini, a preferat s\ ri[te mai multe scandaluri cu asocia]iile, dar s\ nu interpreteze ordinele de la Bucure[ti `n favoarea sucevenilor n ceea ce s-a `nt=mplat `n ce prive[te calculul facturilor la `nc\lzirea spa]iilor comune aferente lunii octombrie nu se va mai `nt=mpla [i `n noiembrie, c=nd ambele firme vor pune `n aplicare cu stricte]e prevederile actuale n singura [ans\ de a se pl\ti corect consumul de c\ldur\ pentru spa]iile comune din sc\rile de bloc este a se calcula suprafa]a echivalent\ termic, dar nici la acest capitol situa]ia nu este `nc\ sub control total [i, prin urmare, exist\ riscul ca [i `n lunile urm\toare s\ se aplice procentele aberante stabilite de la Bucure[ti

Data limit\ pentru stabilirea echivalentului termic a expirat pe 31 octombrie, `ns\ p=n\ la atunci foarte multe din sc\rile de bloc din municipiul Suceava nu au f\cut nici m\car inventarul corpurilor de `nc\lzire. Prin urmare, calculul de determinare a echivalentului termic nu s-a putut face. Mai pu]in de 50% din sc\rile de bloc din Suceava au parcurs integral aceast\ procedur\ p=n\ la finele lunii octombrie iar `n luna noiembrie procentul a crescut, `ns\ nu s-a apropiat de 100%. Din aceast\ cauz\ au ap\rut o serie de probleme `n ce prive[te facturile la `nc\lzire pe care le vor avea de achitat cei ce [i-au montat centrale termice de apartament. Un ordin recent al Autorit\]ii Na]ionale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilit\]i Publice (ANRSC) spune c\, dac\ suprafa]a echivalent\ termic nu este stabilit\ p=n\ la data de 31 octombrie pentru spa]iile comune [i coloanele de transport care tranziteaz\ apartamentele, atunci proprietarii de pe condominiu vor pl\ti consumul de c\ldur\ din spa]iile comune dup\ un procent arbitrar stabilit. Este vorba de 50% `n lunile de toamn\ [i prim\var\ [i de 30% `n lunile de iarn\ din cantitatea de energie termic\ `nregistrat\ de gigacalorimetrul de la subsol. Asta `n condi]iile `n care, p=n\ acum, cota parte din c\ldur\ pentru spa]iile comune era `ntre 10 [i 20 de procente.

Cu alte cuvinte, dac\ `ntr-o scar\ intrau, `ntr-o lun\, 100 de gigacalorii, o cantitate de cel mult 20 de gigacalorii era `mp\r]it\ la to]i proprietarii de locuin]e `n contul `nc\lzirii spa]iilor comune. De acum `ncolo, `ntre 30 [i 50 de gigacalorii trebuie s\ fie pl\tite `n contul `nc\lzirii spa]iilor comune, ceea ce `i afecta `ndeosebi pe cei renun]aser\ la sistemul centralizat de termoficare [i `[i montaser\ centrale pe gaz `n apartamente. Acum ei se v\d nevoi]i s\ contribuie cu un procent mai mare la cheltuielile comune. Singura modalitate de a evita plata de aceast\ manier\ era determinarea coeficientului termic pe fiecare scar\ de bloc, un rol important fiind dat firmelor care aveau montate repartitoare de cost la caloriferele din locuin]ele `nc\ bran[ate la sistemul centralizat de termoficare. Pentru c\ nu s-a finalizat la termen acest calcul, firmele de repartitoare [i unele asocia]ii de proprietari s-au v\zut `ntr-un impas.

N Lege cu tocmeal\ la Elsaco, f\r\ tocmeal\ la TeChem

Teoretic, sucevenii cu centrale au primit primele facturi pe care au de pl\tit [i jum\tate din c\ldura furnizat\ blocului de c\tre Termica. Dat\ fiind situa]ia care a fost prezentat\, sumar, modul de `mp\r]ire a cheltuielilor comune a r\mas `ns\ o necunoscut\ la nivelul asocia]iilor [i firmelor de repartitoare. Una din firmele de repartitoare – Elsaco, a c\utat s\ `ndulceasc\ pilula [i a mers dup\ varianta de calcul veche. Mugur Corl\]an, reprezentantul firmei Elsaco, ne-a declarat c\ la sc\rile unde, `n cursul lunii octombrie, s-a facturat consumul de energie termic\ s-a aplicat vechiul coeficient de 20%. Interpretarea dat\ de cei de la Elsaco vine `n sprijinul sucevenilor, `ndeosebi a celor care au centrale termice, dar orientarea este la limita prevederilor legale. Nu la fel au procedat cei de la TeChem care, cu toate riscurile, au preferat s\ `nfrunte eventuale scandaluri [i s\ aplice procentul de 50% pentru sc\rile de bloc unde nu s-a stabilit coeficientul termic [i s-au emis facturi pentru c\ldura consumat\ `n octombrie. „Ordinul 343 spune clar c\ se percepe `n procent de 50% pentru lunile octombrie [i noiembrie. S-a `ncercat o am=nare pentru luna octombrie, dar ANRSC nu a fost de acord”, ne-a declarat Niculina Sebic, reprezentantul firmei TeChem.

Indiferent care sunt variantele de lucru, cert este c\ `ncep=nd din decembrie c=nd se vor emite facturile la c\ldur\ pentru luna noiembrie, to]i sucevenii cu centrale termice [i unde nu s-a stabilit `nc\ echivalentul termic vor trebui s\ fie printre cei care vor pl\ti jum\tate din factura la `nc\lzire ale blocului. Aceasta, inclusiv la imobile care nu au subsoluri, calorifere pe casa sc\rii [i cu ]evile interioare izolate. „Este o regul\ clar\. Nu ne putem abate”, a mai spus Niculina Sebic, ad\ug=nd c\ [i pentru luna trecut\ s-a calculat la majoritatea sc\rilor de bloc unde sunt repartitoare montate de firma TeChem procentul de 50% pentru `nc\lzirea spa]iilor comune.

Abia aici este diferen]a dintre TeChem [i Elsaco. ~n timp ce primii au mers strict pe lege, ceilal]i au spus [i, de altfel, au comunicat verbal mai multor asocia]ii de proprietari, c\ ordinul intr\ `n vigoare odat\ cu data de 1 noiembrie [i de aceea pentru luna octombrie nu se va calcul procentul de 50%, ci cel de 20%. „~n octombrie nu s-a pus `n aplicare acest coeficient [i, de fapt, nici facturi nu s-au f\cut `n multe locuri [i nici nu fuseser\ monta]i to]i repartitorii – martor”, a spus Mugur Corl\]an. „Repartitorii – martor” au fost recomandate de ANRSC a se monta la fiecare scar\ de bloc, `n zona gigacalorimetrelor, pentru a se determina mai exact consumul de energie termic\ pentru spa]iile comune. Costurile mont\rii unor astfel de repartitorare au fost de natur\ a `ncinge spiritele `ntre firmele care le monteaz\ [i c=teva dintre asocia]iile de proprietari din municipiul Suceava.

N Tabloul unei situa]ii de compromis

Pe de alt\ parte, `n luna octombrie, unele asocia]ii de proprietari nu au facturat consumul de energie termic\ [i au preferat s\ `l treac\ pe luna viitoare. Altele nu prea au avut ce factura pentru c\ locatarii au decis s\ `nchid\ gigacalorimetrele [i s\ le dea drumul spre finele lunii trecute sau la `nceputul acesteia, c=nd perioada de facturare deja trecuse. „Cam jum\tate din asocia]ii nu au f\cut consumurile pe luna octombrie sau au avut consumuri foarte mici”, a spus Mugur Corl\]an. Pe l=ng\ acestea, au ap\rut probleme cu [efii de asocia]ii care erau nemul]umi]i c\ nu se stabilise `nc\ echivalentul termic [i sus]ineau, pe bun\ dreptate, c\ au ap\rut [i situa]ii aparte, `n care locatarii sunt pu[i s\ pl\teasc\ cheltuieli comune de 50% din factura total\ emis\ de Termica, cu toate c\ blocul nu are subsol sau calorifere pe casa sc\rii. Cu toat\ motiva]ia legiuitorului care spune c\ se pl\te[te [i c\ldura degajat\ prin pere]i, nu numai cea din spa]iile comune, [efii de asocia]ii [i chiar unii proprietari de locuin]e s-au ar\tat a fi destul de revolta]i.

~n acest context, s-a apelat la o solu]ie de compromis, dup\ cum a explicat Mugur Corl\]an [i anume aplicarea coeficientului de 20% doar pentru asocia]iile care au facturat c\ldur\ [i care au sc\ri de bloc cu apartamente unde sunt repartitoare montate de Elsaco. „Nu s-au montat `nc\ toate repartitoarele – martor, nu erau gata nici inventarierile, fiind aproximativ 90% finalizat la ora actual\ [i prin urmare nici determinarea termic\ nu era finalizat\”, a explicat Mugur Corl\]an motivul care l-a avut Elsaco pentru a apela la aceast\ „solu]ie de compromis”.

~n municipiul Suceava, Elsaco are repartitoare `n apartamentele din circa 700 de sc\ri de bloc din care la jum\tate, dup\ cum a spus Mugur Corl\]an, nu s-a facturat consumul de energie termic\ iar la restul s-a calculat pentru `nc\lzirea spa]iilor comune un coeficient de 20%. Acest coeficient a fost apoi `mp\r]it, `n mod egal, la toate locuin]ele de pe scara respectiv\, indiferent c\ erau sau nu bran[ate la sistemul de termoficare centralizat\. Cealalt\ firm\ – TeChem, are montate repartitoare la aproximativ 220 de sc\ri de bloc. Luna trecut\ [i luna aceasta au fost montate, dup\ cum spune Niculina Sebic, peste 90 de repartitoare comune [i unde nu s-a facut acest lucru [i nu s-a determinat `nc\ suprafa]a echivalent\ termic se va merge `n continuare pe coeficientul de 50%. (Dan PRICOPE)

1 Comentariu pe acest subiect. Spune-ti parerea!

 1. locatar tepuit 28/11/2010 la ora 17:23 -

  Sa nu mai minta cei de la Elsaco ca procentul a fost de 20 % ca a fost de 10 %. Si diferenta de caldura „pierduta pe scara” cu caloriferele din uscatoare si casa scarii plus restul tevilor cine a platit-o ca a fost mai mult de 10% din totalul caldurii. Va spun eu cine. Un prost ca mine care locuitnd la parter si pe colt si incercand sa faca economie la maxim sta in frig si surpriza. Cand vine factura ce sa vezi. Am avut de platit cat toate apartamentele de pe scara la un loc. Intreband de ce??? toata lumea mi-a spus ca atat am consumat.
  Din cunoastintele mele vagi mi se pare imposibil ca un singur calorifer sa consume 1,5 Giga. in conditiile in care o buna parte din luna octombrie caldura a fost doar noaptea.
  Si sa mai spuna cei de la Elsaco de ce nu respecta normele tehnice date de ANRSC prin aplicarea factorului de amplasare ?
  O mare teapa pentru populatie.
  Si ANRSC-ul de ce nu se autosesizeaza in privinta asta?
  Dar am uitat ca traim in Romania si asta e deajuns pentru a gasi toate raspunsurile la nemultumirile mele.