Wednesday , April 17 2024

Schweighofer a luat “crema” la marea licitatie de toamna de la Directia Silvica

N peste 10% din exploat\rile forestiere din jude] vor  fi f\cute anul viitor de Holzindustrie Schweighofer n firma austriac\ a c=[tigat dreptul de expoatare pentru 30.000 de metri cubi de mas\ lemnoas\ n EGGER a adjudecat p=n\ `n 15.000 de metri cubi, Kronospan Rom=nia [i Rob–Dav SRL, de asemenea n

~n aceast\ s\pt\m=n\ s-a derulat la Direc]ia Sivic\ Suceava “marea licita]ie de toamnde numit\ oficial licita]ia principal\ de v=nzare a masei lemnoase pe picior pentru produc]ia anului 2011. Vreme de dou\ zile, `n 23 [i 24 noiembrie, mar]i [i miercuri, sala principal\, holurile, curtea [i parcarea din fa]a Direc]iei Silvice au fost ne`nc\p\toare pentru patronii firmelor hot\r=te s\ c=[tige ceva partizi de la DS Suceava, pentru a fi exploatate `n anul viitor. Volumul total de mas\ lemnoas\ ce va putea fi exploatat\ `nanul 2011 oferit de Direc]ia Silvic\ Suceava a fost de 402.000 metri cubi, lemn provenind at=t din fondul forestier de stat c=t [i din fondul forestier al unit\]ilor teritorial administrative, administrat de ocoalele silvice ale DS Suceava. Adrian Airoae, [eful biroului produc]ie de la Direc]ia Silvic\ Suceava a declarat c\ la licita]ia din aceast\ toamn\  au fost preselecta]i [i au participat un num\r de 317 societ\]i comerciale,  cu 50 mai multe dec=t cele care au participat la licita]ia principal\ organizat\ de Direc]ia Silvic\ Suceava  `n anul 2009 pentru produc]ia anului 2010.
~mbucur\tor este, pentru Direc]ia Silvic\ Suceava, faptul c\ la licita]ia din acest an au participat agen]i economici din jude]ul Suceava dar [i din Neam], Bistri]a – N\s\ud, Maramure[ [i Boto[ani. La finalul licitatiei din 23-24 noiembrie 2010 a fost adjudecat un volum total de 391,500 metri cubi, la un pre] mediu de 110 lei/metru cub.  De re]inut c\ pre]ul mediu ob]inut la licita]ia din 2009 pentru anul acesta a fost de 84 lei/metru cub.
“Cresterea procentual\ a pre]ului de adjudecare pentru produc]ia anului 2011 a fost de aproximativ 70%, fiind mai mare fa]\ de cea ob]inut\ la licita]ia din toamna anului 2009, care era de numai 44%. Aceste aspecte indic\ un interes mai mare din partea agen]ilor economici pentru masa lemnoas\ oferit\ de Direc]ia Silvic\ Suceava aferent\ anului 2011” a concluzionat Adrian Airoaie, reprezentantul Direc]iei Silvice Suceava.
N 11 firme din 317 au adjudecat o treime din lemnul scos la v=nzare de Direc]ia Silvic\
Marele c=[tig\tor al licita]iei de exploatare a masei lemnoase din p\durile administrate de Direc]ia Silvic\ Suceava, este, cum am spus, SC Holzindustrie Schweighofer SRL
care  a adjudecat un volum de peste  30.000 metri cubi din masa lemnoas\ scoas\ la licita]ie.  Alte fime, care au adjudecat `ntre  10.000 – 15.000 metri cubi sunt  SC Rob-Dav SRL, SC Egger Rom=nia SRL, SC Kronospan Rom=nia SRL. ~ntre 5.000 – 10.000 de metri cubi au adjudecat SC Silvania Interna]ional SRL, SC Forestar SA, SC Tofan Eta SRL, SC Sist Macovei SRL, SC Exiforest SRL, SC Acim 97 [i SC Construct SRL. (Neculai RO{CA)

Vezi si

S-a reluat furnizarea căldurii în municipiul Suceava

Din seara de 16 aprilie a fost reluată furnizarea căldurii în sistemul centralizat de termoficare …

No comments

  1. Mai avem de taiat? Nu ne lasam pana nu vom lasa muntii goi, si apoi plangem ca am fot inundati. Chiar daca se replanteaza vor trebui sa treca 50-100 de ani pana va fi iar o padure adevarata.Taieti cu succes!