Sunday , December 4 2022

Regionalizarea Rom=niei este inevitabila `n urmatorii ani

Este mesajul transmis de pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, la [edin]a Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitar\ „Zona Metropolitan\ Suceava” n „Zona metropolitan\ este ceva util, a[a cum vor fi regiunile. 41 de jude]e nu vor putea s\ aloce resursele `n mod corespunz\tor. Vr=nd, nevr=nd, va trebui s\ facem aceast\ organizare `n perioada urm\toare. Sunt convins c\ 2014 ne va face [i pe noi s\ ne reorganiz\m”, a declarat Gheorghe Flutur

Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, sus]ine c\ o nou\ lege privind organizarea teritorial – administrativ\ pe regiuni ar trebui s\ fie adoptat\. „La anul o s\ trebuiasc\ s\ discut\m despre o regiune nou\”, a declarat, ieri, Gheorghe Flutur, fiind invitat la o [edin]\ a forurilor de conducere a Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitar\ (ADI) „Zona metropolitan\ Suceava”. {eful administra]iei jude]ene s-a declarat un sus]in\tor al zonei metropolitane a Sucevei, dar a precizat c\ pasul urm\tor trebuie s\ fie o g=ndire organizat\, „care s\ poat\ vedea `ntregul”. „Europa este o comunitate a regiunilor [i tot mai mult ni se cere s\ ne unim [i s\ avem strategii comune. Din 2014 (anul `n care debuteaz\ un nou exerci]iu bugetar pe [apte ani al Uniunii Europene – n.red.) Rom=nia va trebui s\ se reorganizeze `n regiuni pentru a putea face strategii comune de dezvoltare [i nu strategii f\r\mi]ate, ineficiente”, a declarat, ieri, Gheorghe Flutur.
El le-a cerut primarilor [i consilierilor locali din zona metropolitan\ a Sucevei s\ fie pragmatici [i le-a urat succes, atr\g=ndu-le aten]ia, `ntr-o manier\ voalat\, c\ reorganizarea teritorial – administrativ\ pe regiuni mai mari dec=t actualele jude]e este ceva inevitabil `n urm\torii ani. „Zona metropolitan\ este ceva util, a[a cum vor fi regiunile. Nu po]i s\ vezi din 2014 c\ nu vine finan]are suficient\ pentru diverse proiecte pentru c\ nu exist\ organizare pe regiuni. Nu [tiu c=t [ti]i dumneavoastr\ despre aceasta, dar 41 de jude]e nu vor rezista, `n Rom=nia, s\ aloce resursele `n mod corespunz\tor. Vr=nd, nevr=nd, va trebui s\ facem aceast\ organizare `n perioada urm\toare. {tiu c\ din punct de vedere politic unii vor, iar al]ii nu vor acest lucru, dar sunt convins c\ 2014 ne va face [i pe noi s\ ne reorganiz\m”, a declarat Gheorghe Flutur.
Din punctul s\u de vedere, crearea unor planuri concrete pentru localit\]ile din zona metropolitan\ [i o analiz\ ce pleac\ de la al]i indicatori de suprafa]\ [i popula]ie creaz\ perspective de dezvoltare mai bune. „~nseamn\ o voce mai puternic\ `n negocierile cu celelalte regiuni din ]ar\”, a insistat pre[edintele CJ Suceava.
O zon\ metropolitan\ puternic\ este condi]ia esen]ial\ pentru ca Suceava s\ poat\ deveni regiune
~n acest context, zona metropolitan\ a Sucevei trebuie privit\ ca un lucru pozitiv. „~mi exprim regretul c\ cei de la {cheia nu au fost destul de conving\tori, dar cred c\ vor veni. ~n fond, dac\ Suceava va dori s\ fie capitala unei regiuni puternice, de dou\ milioane de locuitori, ar trebui ca municipiul Suceava s\ aib\ o zon\ metropolitan\ puternic\”, a declarat Gheorghe Flutur. ~n opinia sa, toate localit\]ile din jurul Sucevei ar trebui s\ g=ndeasc\ o strategie comun\, iar lucrurile trebuie g=ndite ca un `ntreg, nu s\ fie f\r\mi]ate. Astfel, beneficiari ai unor servicii publice din municipiul Suceava vor putea fi [i locuitori din Ad=ncata sau din Salcea, un exemplu fiind serviciile de transport `n comun, care ar putea fi extinse, lucru confirmat de altfel [i de primarul Sucevei, Ion Lungu. La fel, locuitori din municipiul Suceava vor putea s\ beneficieze de diferite facilit\]i `n cazul `n care vor cump\ra sau construi o cas\ de vacan]\ `ntr-o localitate limitrof\, sau vor dori s\ dezvolte o `ntreprindere sau o ferm\. „~n toat\ lumea civilizat\, marile zone metropolitane au acest refugiu sau debu[eu `n zonele limitrofe. De aceea, cred c\ trebuie s\ explic\m mai mult oamenilor ce `nseamn\ zona metropolitan\. Am v\zut colegi din Opozi]ie care vorbesc de parcuri industriale sau s\ aducem investitori, dar acest lucru nu `l putem face dac\ nu ne sf\tuim `mpreun\”, a declarat Gheorghe Flutur.
Suceava poate fi capital\ de regiune dac\ finalizeaz\ proiectele mari legate de spital [i infrastructura rutier\
~n ceea ce prive[te [ansele pentru ca Suceava s\ fie centru de regiune, nu o localitate inclus\ `ntr-o regiune `n care Ia[iul s\ fie capital\, Gheorghe Flutur a precizat c\ trebuie s\ fie `ndeplinite anumite condi]ii. „Mult\ lume m-a `ntrebat cum va fi Suceava, dac\ vom r\m=ne `n cadrul unei regiuni sau dac\ ne vom duce la regiunea Ia[i. Pentru ca un ora[ s\ devin\ capital\ de regiune trebuie s\ meri]i acest lucru, iar ca s\ meri]i acest lucru trebuie s\ `ndepline[ti ni[te condi]ii. Sunt c=teva elemente la care va trebui s\ ]inem [i care reprezint\ capacitatea acestei zone”, a declarat Gheorghe Flutur.
Un prim exemplu sunt c\ile rutiere principale care trebuie `mbun\t\]ite. ~n acest sens, modernizarea, cel mai probabil din acest an, a drumului na]ional care leag\ municipiul Suceava de municipiul Boto[ani, dar [i crearea unei [osele de centur\ a municipiului Suceava sunt aspecte esen]iale, la fel ca [i o preconizat\ demarare a lucr\rilor la [oseaua de centur\ a F\lticeniului [i a R\d\u]iului [i perspectiva moderniz\rii drumului E 85 de la Siret la Roman.
Un al doilea aspect este legat de serviciile sanitare, iar etalon `n acest caz ar trebui s\ fie Spitalul Jude]ean [i care va trebui s\ devin\, `n perioada urm\toare, unul de nivel regional `n care s\ vin\ tot mai mul]i locuitori din jude]e `nvecinate ca s\ se trateze. „Pu]in mai avem p=n\ reu[im s\ `l facem spital clinic [i apoi regional unde s\ vin\ ca s\ se trateze oameni din mai multe jude]e ale ]\rii. Pentru noi, acest lucru `nseamn\ enorm de mult ”, a declarat, ieri, Gheorghe Flutur.
O mai bun\ promovare a Universit\]ii [i facilit\]i pentru investitori `ntre Suceava [i Boto[ani
Un al treilea aspect este legat de Universitatea „{tefan cel Mare” iar `n opinia [efului administra]iei jude]ene sucevene [i noua conducere ar trebui s\ aib\ o optic\ `n sensul cre\rii unei dimensiuni regionale a universit\]ii sucevene. „~mi exprim speran]a c\ noua conducere a Universit\]ii va dialoga mai bine cu administra]ia local\ [i cea jude]ean\”, a spus Gheorghe Flutur. Din punctul s\u de vedere trebuie lucrat mai mult la imaginea universit\]ii [i la mo[tenirea pe care aceasta trebuia s\ bat\ moned\ ca fiind parte a marii universit\]i de la Cern\u]i, `n perioada `n care Bucovina era `n `ntregime `n Rom=nia. „Despre noi, la nivel na]ional, cei care nu [tiu exact despre ce este vorba spun c\ Suceava are o universitate tot a[a cum are [i T=rgovi[te, Arad sau Oradea. Nu este `ns\ a[a. Suceava trebuia s\ v=nd\ mult mai bine brandul marii universit\]i de la Cern\u]i [i nu am f\cut-o”, a declarat Gheorghe Flutur.
~n ce prive[te transportul [i rolul pe care `l va avea `n cadrul unei regiuni [i `n jurul capitalei de regiune, Gheorghe Flutur este de p\rere c\ aeroportul este esen]ial [i nu degeaba s-au f\cut eforturi pentru modernizarea acestuia, contractul de finan]are cu fonduri europene fiind semnat, iar `n prezent fiind `n curs de derulare procedurile de licita]ie. „Sunt un partener [i un aliat al acestei asocieri a dumneavoastr\, la fel cum sunt un partener pentru a g\si solu]ii pentru axa Suceava – Boto[ani. Va trebui s\ dezvolt\m aici o zon\ facil\ pentru dezvoltarea de parcuri industriale. Trebuie date investitorilor terenuri cu acces la utilit\]i, cu chirie mic\ [i trebuie s\ ne g=ndim la o zon\ industrial\ la mijloc, cu un aeroport la mijloc”, a mai spus Gheorghe Flutur.
Flutur sus]ine proiectul primarului Ion Lungu [i este de p\rere c\ ar trebui pus accentul pe dezvoltarea pe orizontal\ a Sucevei
C=t prive[te strict zona metropolitan\, el a ]inut s\ spun\ c\ nu trebuie interpretat sub nicio form\ faptul c\ o asociere de acest fel `nseamn\ sau duce la o subordonare `ntre prim\rii. Pe de alt\ parte, [eful administra]iei jude]ene a spus c\ se impune o resistematizare a municipiului Suceava dar [i o colaborare cu privire la dezvoltarea de investi]ii `n zona comunelor limitrofe. ~n ce prive[te utilizarea de terenuri din interiorul Sucevei, Gheorghe Flutur este de pr\ere c\ se impune [i o reanalizare a rolului Sta]iunii de Cercet\ri Agricole, dar c\ trebuie evitate afaceri gen „Metro”. „Aceast\ asociere de tip zon\ metropolitan\ `nseamn\ `n]elepciune. Nu se `nchin\ o comun\ `n fa]a municipiului Suceava, ci ave]i interese comune [i `n felul acesta trebuie discutat [i despre terenuri pentru diverse investi]ii, pentru parcuri industriale, sistematizarea [i dezvoltarea pe orizontal\, nu pe vertical\ a[a cum a fost `n perioada comunist\. E nevoie de aerisire [i de o nou\ abordare cu privire la Sta]iunea de Cercetare Agricol\ care este aproape de centrul Sucevei, ca s\ vedem c=t din ea face cercetare [i c=t se poate pune la dispozi]ie pentru comunitate, dar cu condi]ia ca s\ nu fie a[a cum a fost celebra afacere de la Metro, ci pentru interesul comunit\]ii”, a mai declarat Gheorghe Flutur.
El crede c\ `n continuare trebuie continuat\ lupta pentru atragerea de fonduri. „Conceptul de dezvoltare al primarului Ion Lungu [i pe care `l sus]in p=n\ `n p=nzele albe este excep]ional. Ce trebuie s\ fie Suceava? Un ora[ turistic. Cum po]i s\ faci acest lucru dec=t sco]=nd traficul greu din ora[. De asta cer primarilor din zona metropolitan\ s\ ne sprijini]i ca s\ finaliz\m [oseaua de centur\. Ea se va termina probabil la finele anului, iar `n iunie vom termina tronsonul de la P\tr\u]i la ie[irea spre Humor, dar s\ nu uit\m c\ din cauza intr\rii `n zona politicii demagogice anul trecut am pierdut [ase luni de zile pentru c\ ne-au blocat cu tot felul de demersuri, cu scandalul de la {cheia”, a declarat Gheorghe Flutur. (Dan PRICOPE)

Vezi si

O femeie de 33 de ani, ajunsă în stare gravă la spital, le-a spus medicilor că s-a înjunghiat din greșeală în burtă în timp ce se certa cu soțul

O femeie în vârstă de 33 de ani din municipiul Suceava a ajuns, sâmbătă după-amiază, …

No comments

 1. Mr Flutur,
  Tin sa va corectez; scandalul de la Scheia abia incepe in curand :
  1. Viceprimarul de Scheia va da in vileag subsolurile afacerii cu terenuri din zona de care nu sunteti strain si ati pus la cale toata macarada aia cu doi generali, colonei de la sri si cagulisti sa sperie niste amarati de batrani carora le – ati luat terenurile cu japca mai rau ca bolsevicii.
  Banutul vaduvei si al celui batran l- ati luat, si sa nu uitati asta cand va faceti cruce, caci de rasplata ptr japca facuta nu veti scapa .
  2. Dupa alegeri o sa fiti un simplu cetatean , dar cu ceva dosare penale pe rol; o parte din cele de la naftalina vor fi aduse la lumina si altele noi datoria vanzatorilor si oportunistilor din propriul partid care deja negociaza cu psd- liberali.
  Cei care n au putere e onomica ,afaceri cu capital bun ptr finantat campanii electorale, ofera spre vanzare( troc) informatii pretioase.

 2. Pentru proiecte de interes general , domnul Flutur trebuie sustinut si felicitat . Daca insa va continua sa se amestece in dezvoltarea afacerilor de orice fel , asa cum crede mediul privat , atunci va avea un dusman redutabil tocmai in preajma alegerilor . Sper ca va sti despre ce-i vorba .

 3. ghita la portita

  cata vrajeala electorala pentru prostime …