Wednesday , April 17 2024

Program guvernamental pentru modernizarea drumurilor judetene si locale

N pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat `ns\ c\ `n categoria lucr\rilor ce ar putea fi finan]ate de Guvern intr\ [i proiectele pentru care nu a mai fost ob]inut\ finan]are european\ nerambursabil\ prin m\sura 3.2.2

Mai multe trasee de drumuri jude]ene sucevene, dar [i de drumuri locale ar urma s\ fie construite sau reabilitate printr-un program guvernamental de modernizare a zece mii de kilometri de drumuri. Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat c\ autorit\]ile jude]ene sucevene lucreaz\ `n prezent la stabilirea traseelor care ar putea fi finan]ate prin acest program. El a spus c\ `n primul r=nd sunt incluse drumurile pentru care sunt deja `ntocmite proiectele de modernizare.
Printre drumurile care urmeaz\ s\ fie propuse s\ intre `n acest program se afl\ o por]iune de nou\ kilometri `ntre comuna sucevean\ Panaci [i cea harghitean\ Bilbor, `n condi]iile `n care lucr\rile de modernizare a drumului de la Vatra Dornei la Panaci sunt `n stadiu avansat. De asemenea, este vorba lucr\rile de defri[are pentru drumul `ntre M\n\stirea Humorului [i Sucevi]a, din satul Poiana Micului, drumul care face leg\tura `ntre muncipiul Suceava, comunele Ipote[ti, Bosanci [i Ude[ti, precum [i ora[ele Liteni [i Dolhasca. Totodat\, Gheorghe Flutur a f\cut referire [i la drumul jude]ean care leag\ Dolhasca de municipiul F\lticeni, dar [i drumul care face leg\tura `ntre comuna suceav\ M\lini [i cea nem]ean\ Borca, a[a numitul “Drum al talienilor” prin mun]ii St=ni[oarei, sau drumul ce face leg\tura din municipiul C=mpulung Moldovenesc spre Codrii Seculari de la Sl\tioara. Alte drumrui care ar putea fi modernizate cu fonduri guvernamentale sunt cele care fac leg\tura `ntre ora[ul Frasin, comunele Stulpicani [i Ostra [i p=n\ `n ora[ul Bro[teni, cel dintre comuna sucevean\ Co[na [i comuna bistri]ean\ Ilva Mic\.
Gheorghe Flutur a mai spus c\ `n acest program pot intra [i proiectele de infrastructur\ rutier\ eligibile, dar care nu au mai fost finan]ate prin m\sura 3.2.2. din PNDR, ar\t=nd c\ `n jude]ul Suceava sunt 30 de astfel de proiecte. „O parte dintre comunele care au depus astfel de proiecte, dar care nu au mai ob]inut finan]are ar putea s\ beneficieze de acest program guvernamental”, a spus Gheorghe Flutur.
Pre[edintele CJ Suceava a explicat c\ fondurile din acest program vor fi asigurate prin credit-furnizor, prin `mprumuturi [i parteneriate cu finan]atori. „S-a g\sit o surs\ de finan]are cu deficit considerat `ncep=nd cu 2013”, a mai spus pre[edintele CJ Suceava. Ministrul Dezvolt\rii Regionale [i Turismului, Elena Udrea, a declarat, luni sear\, `ntr-o emisiune televizat\, c\ a fost g\sit\ o solu]ie de finan]are a unor lucr\ri de drumuri, aduc]iuni de ap\ [i re]ele de canalizare. “Am g\sit o solu]ie pe care probabil Guvernul `[i va asuma r\spunderea. S\ `nceap\ din 2010 lucr\rile, iar plata s\ se fac\ e[alonat p=n\ `n 2020 probabil. E vorba de drumuri, ap\, canalizare”, a spus Elena Udrea. (D.P.)

Vezi si

S-a reluat furnizarea căldurii în municipiul Suceava

Din seara de 16 aprilie a fost reluată furnizarea căldurii în sistemul centralizat de termoficare …