Monday , April 15 2024

Producatorii suceveni de samanta si-au redus suprafetele cultivate

Produc\torii de material s\ditor pentru activit\]ile agricole [i-au redus suprafe]ele cultivate din cauza costurilor ridicate de produc]ie [i a cerin]elor tot mai mici de consum din partea agricultorilor din teritoriu prin lipsa finan]\rii prin subven]ii. Acest aspect a fost prezentat la o recent\ [edin]\ a Colegiului Prefectural Suceava de c\tre directorul executiv al Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semin]elor [i Materialului S\ditor (ITCSMS) Suceava, ing. Jenica Turiceanu.
Ea a precizat c\ popula]ia rural\ implicat\ `n activit\]i agricole este liber\ s\ produc\, dar nu oricum, ci `n conformitate cu cerin]ele pie]ei, [i mai mult, pentru a primi sprijin financiar de la UE trebuie s\ respecte o serie de standarde referitoare la specii [i soiuri nemodificate genetic, la mediu [i la siguran]a alimentar\. „Activitatea de producere de s\m=n]\, de verificare [i certificare a loturilor semincere, implic\ o mare responsabilitate, at=t din partea produc\torilor de s\m=n]\ c=t mai ales din partea inspectorilor aprobatori din cadrul institu]iei. Practic, de modul cum este produs\ s\m=n]a `n c=mp, de modul cum sunt verificate culturile destinate multiplic\rii [i de modul cum sunt determina]i indicii de calitate ai semin]ei depinde viitoarea recolt\”, subliniaz\ directorul ITCSMS Suceava.
Ea a precizat c\ managementul institu]iei are ca obiectiv folosirea de c\i eficiente de comunicare cu clien]ii pentru `nfiin]area [i dezvoltarea formelor asociative de produc\tori de s\m=n]\, `ntocmirea documenta]ei necesare autoriz\rii operatorilor economici [i cre[terea `ncrederii clien]ilor `n calitatea serviciilor furnizate. „C=nd analiz\m gradul de asigurare al semin]elor `n acest an sunt c=teva elemente care trebuie luate `n considerare. Un prim [i esen]ial aspect este calamitarea – total\ sau par]ial\ – a unor suprafe]e semincere (gr=u – 120 ha [i 203 ha cartof). Alte aspecte ce determin\ degenerarea fiziologic\ au fost seceta [i temperaturile ridicate, din timpul vegeta]iei. Ploile abundente, `n perioade foarte scurte de timp, excesul de umiditate au favorizat atacul puternic de bacterioze [i micoze iar `n final au dus la deprecierea calitativ\ [i cantitativ\ de semin]e recoltate. (D.P.)

Vezi si

Pompierii suceveni s-au luptat în ultima săptămână cu zeci de incendii de vegetație uscată (VIDEO)

 În ultima săptămână, pompierii militari suceveni au fost solicitați să intervină pentru stingerea a 17 …