Thursday , March 23 2023

PRIMIM LA REDACTIE – La Brodina de Sus va fi sfintita sambata o bijuterie de biserica

.
De la Suceava, municipiul re[edin]\ de jude], [i pân\ în satul Brodina de Sus, comuna Izvoarele Sucevei, sunt, prin R\d\u]i, mai bine de 100 de km. Când se termin\ asfaltul [i intri pe valea Brodinei, un defileu f\r\ seam\n, în care po]i asculta f\r\ întreruperi simfonia p\durii, drumul nu este deloc prietenos cu c\l\torul, dovad\ c\ mai marii no[tri conduc\tori n-au trecut niciodat\ prin aceste locuri m\rgina[e, dar de o rar\ frumuse]e. În schimb, trec, mereu, oamenii locului, munteni c\li]i de greut\]ile vie]ii, care spun despre cei ce ar trebui s\ se îngrijeasc\ de acest traseu c\ „unde-i dâmb ei pun p\mânt, unde-i groap\ ei pun ap\”. La cap\t de traseu, înainte de a urca în pasul Pohoni[ (1227 m), se situeaz\ satul amintit, o a[ezare ce num\r\ circa 1000 de suflete, r\sfirate printre mun]i [i care cuprinde 9 c\tune, fiecare având între 7 [i 42 de gospod\rii. Este vorba de Priciuca, Calela, Ar[i]a, Oglinda, Sala[, Hrabusna, Buc, Cununa [i Hrebeni. O a[ezare întins\, de un pitoresc încânt\tor. Aici, aproape de centrul satului,  sub poal\ de munte, Dumitru Creuco, om al locului, vrednic [i întreprinz\tor gospodar, a visat s\ construiasc\ o biseric\. Acest gând l-a st\pânit mai tot timpul, iar când s-a v\zut cu o situa]ie material\ mai bun\, a zis c\ este momentul s\-[i realizeze visul. {i a început lucrul, iar Dumnezeu parc\ i-a dat puteri duble. Afacerile i-au mers bine, familia l-a în]eles, so]ia [i cei cinci copii i-au fost mereu aproape, a[a c\ investi]ia, de miliarde de lei vechi, a fost demarat\ cu câ]iva ani în urm\. S-a muncit mult. Echipe întregi de me[teri au trecut pe aici [i au finalizat anumite lucr\ri, de la cele de dulgherie pân\ la acoperirea cl\dirii cu tabl\ lindab, instalarea centralei termice de înc\lzire, montarea clopotelor, împrejmuirea sfântului loca[ cu gard din fier forjat, pavarea cur]ii, sculptarea catapetesmei sau efectuarea picturii. A fost treab\ mult\ [i grea, efectuat\ cu trud\ [i, în unele situa]ii, cu mult\ migal\.
Totul a costat scump, lucru despre care ctitorul bisericii, Dumitru Creuco, Mitic\, cum îi spun oamenii, nu-i place s\ vorbeasc\. Am aflat, totu[i, c\ cele trei clopote, din care unul de 500 kg, altul de 300 [i ultimul de 200 kg, au costat aproape un miliard de lei vechi. Nu mai vorbim de costul picturii sau a altor lucr\ri. Existau zile când la biseric\ lucra câte o echip\ de 20 de oameni ce trebuia nu numai pl\tit\, dar [i hr\nit\. [i s\ faci mâncare pentru o asemenea trup\ nu-i deloc u[or. [tie bine acest lucru doamna Elena, so]ia sa, care i-a fost mereu aproape, l-a în]eles  [i l-a încurajat s\ termine construc]ia. Acum e gata. O bijuterie de biseric\, în care familia Creuco a pus mult suflet. ] Un copil vrednic, din cei 15 câ]i au avut p\rin]ii s\i
V\zând acest loca[ nu po]i s\ nu te întrebi cine este, totu[i, ctitorul ei?
„Am fost 15 fra]i la p\rin]i, iar acum to]i sunt gospodari la casele lor”, poveste[te Dumitru Creuco. “Eram n\c\ji]i de mici, nu aveam, la casa p\rinteasc\, lumin\ electric\, televizor, munceam zi lumin\, cu prec\dere, la p\dure, iar p\rin]ii ne-au înv\]at s\ fim cinsti]i [i drep]i cu cei din jur. Ceream multe de la Dumnezeu [i, spre fericirea mea, mi-a dat. Mi-am cump\rat mai întâi un banzic, apoi am deschis un mic magazin, dup\ câ]iva ani am început s\ lucrez cu un gater [i, astfel, am pus bazele unei firme de prelucrare a lemnului. Totul a mers bine, având un sprijin deosebit de la familie. Am cinci copii care, atunci când nu sunt la [coal\, muncesc în p\dure cot la cot cu muncitorii. Mi-au fost [i înc\ îmi sunt de mare ajutor, [tiu s\ mânuiasc\ utilajele, s\ expedieze marfa sau s\ fac\ alte treburi. P\rin]ii mei au 36 de nepo]i [i to]i sunt bine educa]i, silitori la treab\ [i la carte. Când am v\zut c\ am posibilit\]i, am hot\rât s\-mi îndeplinesc visul. Adic\, s\ fac o biseric\. Am început lucr\rile în 2007 [i, iat\, visul s-a împlinit. Au mai pus um\rul, în limita posibilit\]ilor, [i unii dintre fra]ii mei [i chiar câ]iva cons\teni, dar greul l-am dus singur. Acum am o lini[te [i o mul]umire sufleteasc\, cum nu v\ pute]i închipui.”
La Brodina de Sus, sâmb\t\, va fi o zi deosebit\. O mare s\rb\toare, cu o semnifica]ie aparte în via]a a[ez\rii. Un sfânt loca[, cochet, bine gândit [i atr\g\tor, cu o clopotni]\ ar\toas\, praznicar [i central\ termic\, va fi sfin]it [i pus la dispozi]ia credincio[ilor. Este a[teptat s\ oficieze slujba religioas\, I.P.S.  arhiepiscop Pimen. (Mircea SFICHI)

Vezi si

Consilierii școlari au încercat, vreme de doi ani, să reducă abandonul școlar în 8 localități sucevene, prin proiectul CESI

Proiectul s-a derulat în perioada ianuarie 2021- martie 2023, fiind organizate activități de consiliere individuală …