Monday , April 15 2024

PRIMIM LA REDACTIE – La Brodina de Sus va fi sfintita sambata o bijuterie de biserica

.
De la Suceava, municipiul re[edin]\ de jude], [i pân\ în satul Brodina de Sus, comuna Izvoarele Sucevei, sunt, prin R\d\u]i, mai bine de 100 de km. Când se termin\ asfaltul [i intri pe valea Brodinei, un defileu f\r\ seam\n, în care po]i asculta f\r\ întreruperi simfonia p\durii, drumul nu este deloc prietenos cu c\l\torul, dovad\ c\ mai marii no[tri conduc\tori n-au trecut niciodat\ prin aceste locuri m\rgina[e, dar de o rar\ frumuse]e. În schimb, trec, mereu, oamenii locului, munteni c\li]i de greut\]ile vie]ii, care spun despre cei ce ar trebui s\ se îngrijeasc\ de acest traseu c\ „unde-i dâmb ei pun p\mânt, unde-i groap\ ei pun ap\”. La cap\t de traseu, înainte de a urca în pasul Pohoni[ (1227 m), se situeaz\ satul amintit, o a[ezare ce num\r\ circa 1000 de suflete, r\sfirate printre mun]i [i care cuprinde 9 c\tune, fiecare având între 7 [i 42 de gospod\rii. Este vorba de Priciuca, Calela, Ar[i]a, Oglinda, Sala[, Hrabusna, Buc, Cununa [i Hrebeni. O a[ezare întins\, de un pitoresc încânt\tor. Aici, aproape de centrul satului,  sub poal\ de munte, Dumitru Creuco, om al locului, vrednic [i întreprinz\tor gospodar, a visat s\ construiasc\ o biseric\. Acest gând l-a st\pânit mai tot timpul, iar când s-a v\zut cu o situa]ie material\ mai bun\, a zis c\ este momentul s\-[i realizeze visul. {i a început lucrul, iar Dumnezeu parc\ i-a dat puteri duble. Afacerile i-au mers bine, familia l-a în]eles, so]ia [i cei cinci copii i-au fost mereu aproape, a[a c\ investi]ia, de miliarde de lei vechi, a fost demarat\ cu câ]iva ani în urm\. S-a muncit mult. Echipe întregi de me[teri au trecut pe aici [i au finalizat anumite lucr\ri, de la cele de dulgherie pân\ la acoperirea cl\dirii cu tabl\ lindab, instalarea centralei termice de înc\lzire, montarea clopotelor, împrejmuirea sfântului loca[ cu gard din fier forjat, pavarea cur]ii, sculptarea catapetesmei sau efectuarea picturii. A fost treab\ mult\ [i grea, efectuat\ cu trud\ [i, în unele situa]ii, cu mult\ migal\.
Totul a costat scump, lucru despre care ctitorul bisericii, Dumitru Creuco, Mitic\, cum îi spun oamenii, nu-i place s\ vorbeasc\. Am aflat, totu[i, c\ cele trei clopote, din care unul de 500 kg, altul de 300 [i ultimul de 200 kg, au costat aproape un miliard de lei vechi. Nu mai vorbim de costul picturii sau a altor lucr\ri. Existau zile când la biseric\ lucra câte o echip\ de 20 de oameni ce trebuia nu numai pl\tit\, dar [i hr\nit\. [i s\ faci mâncare pentru o asemenea trup\ nu-i deloc u[or. [tie bine acest lucru doamna Elena, so]ia sa, care i-a fost mereu aproape, l-a în]eles  [i l-a încurajat s\ termine construc]ia. Acum e gata. O bijuterie de biseric\, în care familia Creuco a pus mult suflet. ] Un copil vrednic, din cei 15 câ]i au avut p\rin]ii s\i
V\zând acest loca[ nu po]i s\ nu te întrebi cine este, totu[i, ctitorul ei?
„Am fost 15 fra]i la p\rin]i, iar acum to]i sunt gospodari la casele lor”, poveste[te Dumitru Creuco. “Eram n\c\ji]i de mici, nu aveam, la casa p\rinteasc\, lumin\ electric\, televizor, munceam zi lumin\, cu prec\dere, la p\dure, iar p\rin]ii ne-au înv\]at s\ fim cinsti]i [i drep]i cu cei din jur. Ceream multe de la Dumnezeu [i, spre fericirea mea, mi-a dat. Mi-am cump\rat mai întâi un banzic, apoi am deschis un mic magazin, dup\ câ]iva ani am început s\ lucrez cu un gater [i, astfel, am pus bazele unei firme de prelucrare a lemnului. Totul a mers bine, având un sprijin deosebit de la familie. Am cinci copii care, atunci când nu sunt la [coal\, muncesc în p\dure cot la cot cu muncitorii. Mi-au fost [i înc\ îmi sunt de mare ajutor, [tiu s\ mânuiasc\ utilajele, s\ expedieze marfa sau s\ fac\ alte treburi. P\rin]ii mei au 36 de nepo]i [i to]i sunt bine educa]i, silitori la treab\ [i la carte. Când am v\zut c\ am posibilit\]i, am hot\rât s\-mi îndeplinesc visul. Adic\, s\ fac o biseric\. Am început lucr\rile în 2007 [i, iat\, visul s-a împlinit. Au mai pus um\rul, în limita posibilit\]ilor, [i unii dintre fra]ii mei [i chiar câ]iva cons\teni, dar greul l-am dus singur. Acum am o lini[te [i o mul]umire sufleteasc\, cum nu v\ pute]i închipui.”
La Brodina de Sus, sâmb\t\, va fi o zi deosebit\. O mare s\rb\toare, cu o semnifica]ie aparte în via]a a[ez\rii. Un sfânt loca[, cochet, bine gândit [i atr\g\tor, cu o clopotni]\ ar\toas\, praznicar [i central\ termic\, va fi sfin]it [i pus la dispozi]ia credincio[ilor. Este a[teptat s\ oficieze slujba religioas\, I.P.S.  arhiepiscop Pimen. (Mircea SFICHI)

Vezi si

Din nou strada din fața Parcului Copilului devine pietonală în zilele de duminică

Începând de duminică, 14 aprilie, strada Calea Burdujeni – porțiunea din zona Parcului Copilului – …