Friday , February 3 2023

PRIMELE DESE SI GRASE – LEAC SIGUR LA ORICE DEPRESIE: Dezmatul stimulentelor, continuat de sefa de la Sanatate si in septembrie

Cristina Iordachel, bugetarul minune al Romaniei, care a reusit sa scape si de micsorarea cu 25% a salariului si sa incaseze stimulente pe cand se afla in concediu medical

N `n concediu medical [i anchetat\ penal, Cristina Iord\chel a primit de la Casa de Asigur\ri de S\n\tate, `n luna septembrie, salariu de 81 de milioane de lei vechi  n veniturile fostei directoare a CJAS Suceava au crescut spectaculos pe parcursul verii, c=nd to]i bugetarii erau amenintati cu salarii diminuate cu 25% n spre compara]ie, `n luna aprilie a acestui an, fosta pre[edint\ director general a ob]inut venituri nete de “numai” 66 de milioane de lei vechi u `n septembrie, pe c=nd se afla `n concediu medical, Iord\chel a `ncasat, pe l=ng\ salariul net de 4.542 lei, [i stimulente `n valoare de 3.507 lei, net n cu toat\ austeritatea cerut\ insistent de guvernan]i, nu mai departe de luna septembrie absolut to]i angaja]ii CJAS Suceava, de la [oferi, magazioneri [i p=n\ la directori au fost r\spl\ti]i cu stimulente consistente n OBIECTIV public\ ast\zi lista cu salariile nete [i stimulentele acordate tuturor angaja]ilor de la Cas\, `n luna septembrie 2010 n

Salariile `ncasate la Casa de Asigur\ri de S\n\tate Suceava `n luna septembrie a acestui an de c\tre angaja]i, de la ex- pre[edintele director general Cristina Iord\chel `n jos sunt de-a dreptul pardoxale. Precum se [tie, `ncep=nd cu 1 iulie, s-a luat m\sura `n baza actului normativ privind programul de austeritate impus de guvern ca veniturile angaja]ilor bugetari s\ fie diminuate cu 25%. Peste tot `n ]ar\, dar nu [i la Casa de  Asigur\ri de S\n\tate Suceava, unde pre[edintele director general Cristina Iord\chel a `ncasat `n luna septembrie a acestui an un salariu net de 4542 de lei, la care s-au ad\ugat stimulente `n sum\ de 3507 lei, `n total 81 milioane de lei vechi. Austeritatea bugetar\ nu a func]ionat deloc `n ceea ce prive[te veniturile Cristinei Iord\chel [i dovada se poate face simplu.
Dup\ insisten]e legale repetate, `n luna iunie a acestui an am reu[it s\ ob]inem o situa]ie cu salariile pe care angaja]ii Casei de Asigur\ri de S\n\tate Suceava le-au ob]inut `n luna aprilie a.c., inclusiv stimulentele acordate. Vorbeam atunci despre salarii nesim]ite, despre venituri suplimentare ascunse [i ar\tam c\ pre[edintele director general a `ncasat pe l=ng\ salariul net de 3.986 de lei [i stimulente `n sum\ net\ de 2630 de lei. Adunat, `nseamn\  6617 de lei adic\ peste 66 de milioane de lei vechi. ~ntrebarea logic\ este cum se poate ca un conduc\tor de unitate bugetar\ unde s-a aplicat “programul de austeritate” s\ c=[tige, fiind `n concediu medical, cu 15 milioane de lei mai mult dec=t `nainte de implementarea Ordonan]ei 55/2010 privind m\surile de reducere a cheltuielor publice, care a trimis acas\ mii de salaria]i bugetari iar celor r\ma[i le-au sc\zut lefurile cu 25 de procente.
De subliniat c\ `n luna septembrie, Cristina Iord\chel se afla deja `n concediu medical, dup\ ce aflase c\ dosarul penal care o vizeaz\, legat de re]ete falsificate, a intrat `n cercetare.
Mai trebuie remarcat faptul c\ `n luna septembrie a acestui an, doi directori de la CAS Suceava au `ncasat stimulente de c=te 1799 de lei, la jum\tate pe c=t a primit Cristina Iord\chel, un director adjunct a primit 1132 lei [i, ceea ce este de remarcat, absolut to]i angaja]ii Casei de Asigur\ri din Suceava, de la [ofer [i magazioner, la [ef de serviciu, au `ncasat din stimulente sume consistente, care au completat `n mod fericit, pentru ei,  salariile pe care le-au negociat conform func]iei [i vechimii `n munc\. Niciun stimulent lunar, aferent lunii septembrie a acestui an nu a fost mai mic de 300 de lei, [efii de servicii apropiindu-se de 1000 de lei iar consilierii [i inspectorii, de la caz la caz, ob]in=nd pe l=ng\ salariu, stimulente `ntre 400 [i 800 de lei. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Peste un milion de euro în 2022 din taxele, abonamentele și amenzile la parcările publice din Suceava

Viceprimarul Lucian Harșovschi este de părere că „pentru majoritatea sucevenilor parcările cu plată sunt de …