Saturday , March 2 2024

Primaria va plati cheltuielile de personal, materialele sanitare si medicamentele necesare cabinetelor medicale din scoli

N ieri, primarul Ion Lungu s-a `nt=lnit cu cadrele medicale pentru a stabili investi]iile care trebuie f\cute `n cabinetele  medicale
Prim\ria municipiului Suceava [i-a luat angajamentul de a finan]a cu banii necesari cheltuielile de personal, materialele sanitare [i medicamentele necesare func]ion\rii cabinetelor de medicin\ [colar\. Aceast\ conven]ie a fost stabilit\ `n urma semn\rii Contractului cu nr. 26931 [i aproba de c\tre consilierii locali `n data de 27 august 2010.
~n cursul zilei de ieri, primarul Ion Lungu s-a `nt=lnit cu cadrele medicale pentru a stabili investi]iile care trebuie f\cute `n cabinetele  medicale din [coli. Pe l=ng\ `ndatoririle contractuale, primarul va mai purta discu]ii [i cu privire la unele probleme ce au ap\rut.
O mare parte dintre angaja]ii compartimentului de medicin\ [colar\, respectiv medici [i asisten]i medicali nu aveau depuse la nivelul lunii august asigur\rile de r\spundere medical\, contractele de munc\ incomplete precum [i faptul c\ `n propor]ie de 90% se aflau `n concediu de odihn\, a condus la disfunc]ionalit\]i `n rela]ia cu Direc]ia de S\n\tate Public\.
~n ceea ce privesc termenii contractuali, ace[tia prev\d depunerea solicit\rii de finan]are pentru salarii, p=n\ la data de cinci a lunii curente pentru luna anterioar\, ceea ce trebuie s\ implice o mobilizare mai mare din partea cadrelor medicale.
Direc]ia de asisten]\ social\ atrage aten]ia asupra unor aspecte contractuale care trebuie respectate fa]\ de Prim\ria municipiului : respectarea cu stricte]e a programului, aducerea la `ndeplinire a atribu]iilor de serviciu cu maxim\ seriozitate [i responsabilitate.
~n termen de cinci zile de la expirarea asigur\rii de r\spundere medical\, medicii [i asisten]ii medicali s\ se prezinte la Serviciul de Resurse Umane cu poli]a valabil\. Un alt aspect major pentru lunile iulie [i august a fiec\rui an, trebuie prezentat un raport de activitate cu ac]iunile desf\[urate `n cabinete. (Iulia GU{|)

Vezi si

La Zvoriștea se va construi un pod nou, pe DN 29A, pe drumul spre Dorohoi

Peste Siret, la Zvoriștea un pod nou se va construi în locul celui existent actualmente …