Thursday , March 23 2023

Primaria va plati cheltuielile de personal, materialele sanitare si medicamentele necesare cabinetelor medicale din scoli

N ieri, primarul Ion Lungu s-a `nt=lnit cu cadrele medicale pentru a stabili investi]iile care trebuie f\cute `n cabinetele  medicale
Prim\ria municipiului Suceava [i-a luat angajamentul de a finan]a cu banii necesari cheltuielile de personal, materialele sanitare [i medicamentele necesare func]ion\rii cabinetelor de medicin\ [colar\. Aceast\ conven]ie a fost stabilit\ `n urma semn\rii Contractului cu nr. 26931 [i aproba de c\tre consilierii locali `n data de 27 august 2010.
~n cursul zilei de ieri, primarul Ion Lungu s-a `nt=lnit cu cadrele medicale pentru a stabili investi]iile care trebuie f\cute `n cabinetele  medicale din [coli. Pe l=ng\ `ndatoririle contractuale, primarul va mai purta discu]ii [i cu privire la unele probleme ce au ap\rut.
O mare parte dintre angaja]ii compartimentului de medicin\ [colar\, respectiv medici [i asisten]i medicali nu aveau depuse la nivelul lunii august asigur\rile de r\spundere medical\, contractele de munc\ incomplete precum [i faptul c\ `n propor]ie de 90% se aflau `n concediu de odihn\, a condus la disfunc]ionalit\]i `n rela]ia cu Direc]ia de S\n\tate Public\.
~n ceea ce privesc termenii contractuali, ace[tia prev\d depunerea solicit\rii de finan]are pentru salarii, p=n\ la data de cinci a lunii curente pentru luna anterioar\, ceea ce trebuie s\ implice o mobilizare mai mare din partea cadrelor medicale.
Direc]ia de asisten]\ social\ atrage aten]ia asupra unor aspecte contractuale care trebuie respectate fa]\ de Prim\ria municipiului : respectarea cu stricte]e a programului, aducerea la `ndeplinire a atribu]iilor de serviciu cu maxim\ seriozitate [i responsabilitate.
~n termen de cinci zile de la expirarea asigur\rii de r\spundere medical\, medicii [i asisten]ii medicali s\ se prezinte la Serviciul de Resurse Umane cu poli]a valabil\. Un alt aspect major pentru lunile iulie [i august a fiec\rui an, trebuie prezentat un raport de activitate cu ac]iunile desf\[urate `n cabinete. (Iulia GU{|)

Vezi si

Sezonul regular al Ligii a III-a se încheie cu derbyul Bucovina Rădăuți – Foresta

Cele două formații se întâlnesc sâmbătă, de la ora 15.00, pe stadionul Municipal din Rădăuți …