Saturday , December 3 2022

Primaria are in vedere un posibil parteneriat public-privat pentru a duce gazul in Burdujeni-sat

N locuitorii acestui cartier vor primi chestionare `n care li se va cere s\ `[i spun\ op]iunea, dac\ doresc sau nu s\ beneficieze de acest serviciu

Locuitorii cartierului Burdujeni Sat vor fi chestiona]i, `n perioada urm\toare, `n privin]a unui poriect de furnizare a gazului metan. Anun]ul a fost f\cut, ieri, `n conferin]\ de pres\, de primarul Ion Lungu care a declarat c\ locuitorii din Burdujeni Sat vor primi formulare scrise din pentru a-[i exprima opinia `n privin]a aliment\rii cartierului cu gaz metan.
Practic, Prim\ria municipiului Suceava vrea s\ aduc\ gazul metan `n Burdujeni sat printr-un parteneriat public privat cu un operator altul dec=t E-On. Ion Lungu a precizat c\ este important a se [ti num\rul celor care doresc s\ beneficieze de acest serviciu pentru c\ de acesta depinde eficien]a investi]iei pentru operatorul privat. Ion Lungu a ]inut s\ precizeze c\ a trimis [i companiei E.On o solicitare de a investi `n extinderea re]elelor de gaz metan `n Burdujeni sat, dar nu crede c\ r\spunsul va fi unul pozitiv.
Potrivit primarului, legea prevede faptul c\ investi]iile legate de alimentarea cu gaz metan impun oferirea gratuit\ a terenurilor `n patrimoniul operatorului. „Am cerut o clarificare celor de la E.On s\ ne dea un r\spuns foarte clar, dac\ sunt dispu[i s\ duc\ gazul metan `n Burdujeni Sat”, a declarat Ion Lungu. El a spus c\ o alternativ\ pe care o `ntrevede este cea a unui parteneriat public – privat cu un alt operator dec=t E.On.
Potrivit lui Ion Lungu, `n Burdujeni Sat locuiesc aproximativ 3.000 de persoane, fiind circa 600 de locuin]e, 15 agen]i economici [i c=teva institu]ii cum ar fi [coala [i biserica. Primarul Ion Lungu a f\cut un apel la cet\]enii din acest cartier ca s\ colaboreze cu reprezentan]ii Prim\riei pentru a avea o baz\ de plecare pentru a aduce gaz metan `n Burdujeni Sat.
„O problem\ pe care nu am rezolvat-o, de[i am promis, se refer\ la extinderea re]elelor de gaz metan `n Burdujeni sat. De[i m-am zb\tut foarte mult am f\cut foarte multe interven]ii Legea 351/2004 nu a fost modificat\. E vorba de legea care prevede c\ o investi]ie pe gaz metan trece `n mod gratuit `n patrimoniul operatorului. Ca atare am avut discu]ii la Ministerul Economiei [i `ncerc\m s\ g\sim o alt\ variant\. ~n primul r=nd am cerut o clarificare celor de la E.On s\ ne dea un r\spuns dac\ sunt dispu[i s\ duc\ gazul `n Burdujeni sat r\spuns pe care `l a[tept\m. Ca variant\ de rezerv\ `ncerc\m s\ facem un parteneriat public privat cu un operator privat altul dec=t E.On pentru a  duce gazul `n Burdujeni sat. Fiind vorba de un parteneriat cu un operator privat primul lucru care se pune `n discu]ie este eficien]a pentru acel operator. Pentru c\ nici o firm\ nu este dispus\ s\ fac\ acte de caritate la Prim\rie. Or, aceast\ eficien]\ rezid\ din num\rul de abona]i la gaz metan”, a explicat Ion Lungu. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …