Tuesday , December 5 2023

Preotul contrabandist de la Vascauti, pus in libertate

N Curtea de Apel Suceava a respins ieri recursul formulat de procurori `mpotriva hot\r=rii Tribunalului Suceava de punere `n libertate a lui Gheorghe Cristinel P=nzaru, preotul de la V\[c\u]i – Mu[eni]a arestat la `nceputul verii pentru dare de mit\ [i complicitate la contraband\ n `n urm\ cu o s\pt\m=n\, ma[ina subofi]erului de poli]ie de frontier\ care l-a dat `n vileag pe preotul contrabandist, a fost incendiat\ de autori necunoscu]i n `nc\ nu s-a stabilit cine este autorul faptei n avocatul preotului P=nzaru a ar\tat ieri `n fa]a instan]ei Cur]ii de Apel c\ agentul principal Ilie Zahariuc,principalul martor al acuz\rii [i-ar fi schimbat declara]ia `n favoarea inculpatului, atunci c=nd a fost audiat de instan]\ n afirma]ia avocatului este `ns\ contrazis\ de procurori, dar [i de Ilie Zahariuc
Curtea de Apel Suceava l-a pus `n libertate pe Gheorghe Cristinel P=nzaru, preotul din V\[c\u]i – Mu[eni]a, resping=nd recursul `naintat de procurorii Parchetului de pe l=ng\ Tribunal, care ancheteaz\ cazul contrabandei cu ]ig\ri `n care este implicat\ fa]a bisericeasc\. Anterior, Tribunalul Suceava a decis punerea `n libertate a lui Gheorghe Cristinel P=nzaru, `nlocuind arestarea preventiv\ cu m\sura de a nu p\r\si localitatea. Avocatul lui P=nzaru a invocat `n instan]\ ieri faptul c\ agentul principal de poli]ie de frontier\ Ilie Zahariuc, martorul cheie `n dosarul instrumentat preotului  [i-ar fi schimbat declara]ia dat\ anterior la parchet,, atunci c=nd a fost audiat de judec\tori. Afirma]ia sa este contrazis\ `ns\ at=t de procurori, c=t [i de Zahariuc, care, contactat telefonic a precizat c\ nu a schimbat nimic `n fa]a instan]ei din declara]iile date anterior la Parchet. ~n urm\ cu o s\pt\m=n\, `n noaptea de joi spre vineri, 9/10 septembrie, ma[ina poli]istului de frontier\, un Mercedes pentru care Zahariuc ar fi pl\tit 16.000 de euro anul trecut, a fost incendiat\ chiar sub geamul apartamentului s\u din Siret. El declara atunci c\ nu se poate s\  nu fi existat o leg\tur\ `ntre declara]iile date de el anchetatorilor `n defavoarea lui Gheorghe Cristinel P=nzaru [i incendierea ma[inii, care pentru a fi ref\cut\, necesit\ lucr\ri de repara]ii `n valoare de peste 4000 de euro.
Potrivit declara]iilor date `n fa]a procuroriilor de c\tre Ilie Zahariuc, Gheorghe Cristinel P=nzaru `l rugase la `nceputul lunii iulie a acestui an s\ `nchid\ pentru o jum\tate de or\ camerele de supraveghere cu termoviziune, pentru ca s\ `[i poat\ trece transportul de ]ig\ri peste grani]\. Ilie Zahariuc a anun]at inten]ia lui P=nzaru de a trece peste grani]\ baxurile cu ]ig\ri, colegilor poli]i[ti de la DGA. S-a organizat un flagrant, Gheorghe Cristinel P=nzaru a fost prins [i a ajuns `n arest. ~n scurt\ vreme, preotul din Mu[eni]a – V\[c\u]i a fost trimis `n judecat\ pentru contraband\ [i dare de mit\. P=n\ la pronun]area unei sentin]e `n ceea ce `l prive[te, se pare c\ “parteneri de afaceri” ai p\rintelui P=nzaru, au decis s\ `i administreze o lec]ie poli]istului care a avut curajul s\ `l dea pe m=na justi]iei pe cuviosul contrabandist. ~n urm\ cu o s\pt\m=n\, dup\ miezul nop]ii, poli]i[tii din Siret au fost sesiza]i c\ `n fa]a unui bloc de pe strada Alexandru cel Bun, a luat foc un autoturism. Au venit la fa]a locului o echip\ operativ\ [i un echipaj de pompieri care au localizat [i spins incendiul. Autoturismul Mercedes, fabricat `n 2003 a fost distrus `m propor]ie de 30%, stabilindu-se un prejudiciu de 20.000 de lei. Ma[ina apar]inea poli]istului de frontier\  Ilie Zahariuc [i era parcat\ chiar sub fereastra apartamentului.
N  preotul Gheorghe Cristinel P=nzaru i-ar fi oferit 4000 de euro poli]istului de frontier\, ca s\ `nchid\ camerele de termoviziune timp de jum\tate de or\
Gheorghe Cristinel P=nzaru, preot paroh la bisericile din V\[c\u]i [i Mu[eni]a a fost re]inut `n data de luni, 5 iulie a.c., de procurorii Parchetului de pe l=ng\ Tribunalul Suceava fiind acuzat c\ `mpreun\ cu al]i complici, a introdus `n ]ar\ ]ig\ri de contraband\, peste frontiera verde rom=no – ucrainean\, `n valoare total\ de peste 3,3 miliarde de lei vechi, adic\ 36.950 de pachete de ]ig\ri m\rcile Viceroy, More [i Ronson. Parchetul de pe lâng\ Tribunalul Suceava a efectuat urm\rirea penal\ `n aceast\ cauz\, care are ca obiect s\vâr[irea infrac]iunilor de dare de mit\ [i contraband\, ca urmare a unui denun] adresat DGA – Serviciul Jude]ean Anticorup]ie Suceava. ~n rechizitoriul trimis instan]ei, anchetatorii sus]in c\ Gheorghe Cristinel P=nzaru l-a contactat de mai multe ori pe Ilie Zahariuc, c\ruia i-a oferit 4.000 de euro pentru a-i facilita introducerea în ]ar\, peste fâ[ia verde, `n zona Mu[eni]a, a unei cantit\]i de 36.950 de pachete de ]ig\ri de fabrica]ie ucrainean\. Este vorba despre 17.840 de pachete de ]ig\ri Viceroy, 17.480 de pachete de ]ig\ri More [i 1.630 de pachete de Ronson. Banii ar fi fost oferi]i pentru ca, vreme de o jum\tate de or\, aparatele de termoviziune s\ fie `nchise.  ~n scurt timp, P=nzaru a fost trimis `n judecat\, mai multe `ncerc\ri ale avocatului s\u de a-l pune `n libertate e[u=nd, pe parcursul verii. De la eliberarea pe cau]iune, la punerea `n libertate sub control judiciar, de la revocarea mandatului de arestare la `nlocuirea m\surii arest\rii cu cea de a nu p\r\si localitatea sau ]ara. Aceast\ din urm\ m\sur\, dup\ solicit\ri repetate, a avut c=[tig de cauz\ `n fa]a magistra]ilor iar `ncep=nd de ieri la amiaz\, Gheorghe Cristinel P=nzaru este liber. Procesul penal `ndreptat `mpotriva lui continu\ `ns\. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Două transporturi de cherestea fără acte, depistate de polițiști la Spătărești și Drăgușeni

Pe 29 noiembrie, la ora 20.15, în localitatea Spătărești,  polițiștii  au oprit o autoutilitară condusă …