Monday , July 22 2024

Planurile lui Chelaru de reorganizare n-au fost aprobate: ADICOST a intrat oficial in faliment

Planurile patronului Costel Chelariu de a redresa firmele Adicost s-au dus de rapa

N planurile de redresare a firmelor sale, anun]ate de afaceristul sucevean Costel Chelaru, se d\r=m\ n Tribunalul Suceava a dispus intrarea `n procedur\ de faliment a SC Adicost Exim, firma-mam\ a afacerilor marca Chelaru din Suceava n Adicost Exim a fost `nfiin]at\ de Costel Chelaru `n 1994, el fiind un deschiz\tor de drumuri `n distribu]ia de m\rfuri din jude] n instan]a a dispus, totodat\, dizolvarea SC Adicost Exim SRL n celelalte firme ale lui Costel Chelaru, de la Fidelio la Albastru de Vorone], se afl\ `n diferite faze ale procedurilor de insolven]\

Tribunalul Suceava a dispus intrarea în procedura de faliment a societ\]ii Adicost Exim SRL. Sentin]a vine dupa ce, în prim\vara acestui an, Chelariu, în calitate de administrator al alc=ndva prosperelor societ\]i de distribu]ie Adicost a cerut instan]ei sucevene aprobarea unui plan de reorganizare judiciara pentru acestea.
În luna mai a acestui an, patronul firmelor Adicost a declarat în presa locala ca are în preg\tire un program pentru redresarea afacerii. Se ar\ta atunci c\, aflata în plin proces de reorganizare, SC Adicost Distribution SRL Suceava ar putea reveni pe linia de plutire mai repede decât s-ar fi crezut. Costel Chelaru, administratorul firmei, anun]a ca urma sa aiba câteva întâlniri “decisive” pentru redresarea activit\]ii [i pentru p\strarea locurilor de munca ale celor 200 de angaja]i.
„Adicost are capacitatea de a se redresa. Exista un plan viabil pentru relansarea activit\]ii [i salvarea locurilor de munca [i sunt convins ca acesta va func]iona”, a declarat atunci Chelaru în presa sucevean\.
Judec\torii de la Tribunalul Suceava [i administratorul judiciar numit au constatat însa ca nu se mai poate face nimic cu bolnavele firme Adicost [i s-a decis deschiderea procedurilor de faliment pentru Adicost Exim [i insolven]a pentru Adicost Distribution. Despre SC Fidelio SRL se [tie ca a intrat în insolven]a înca din luna februarie a acestui an iar o a patra firma – SC Albastru de Vorne] SRL a intrat în insolven]a în luna aprilie a.c.. Adicost Exim, este firma mama a afacerilor marca Chelaru din Suceava. Societatea a fost înfiin]ata de Costel Chelaru în 1994, el fiind un deschiz\tor de drumuri în distribu]ia de m\rfuri – afaceri de retail, cum se spune acum, din jude]. Albastru de Vorone], firma înfiin]ata în 1999 a fost preluata de la altcineva, Adicost Distribution s-a n\scut abia în 2004 iar Fidelio, firma care a dus la pr\bu[irea afacewrii muncite vreme de mai bine de 16 ani are în eviden]ele Oficiului Registrului Comer]ului, numai doi ani.
Instan]a a dispus dizolvarea SC Adicost Exim SRL
În aceasta toamn\, instan]a a aprobat raportul administratorului judiciar LEXINSOLV IPURL [i a dispus  deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC Adicost Exim  SRL Suceava. Lichidator judiciar a fost desemnata aceea[i firma LEXINSOLV. Totodat\, instan]a a dispus dizolvarea societ\]ii debitoare [i ridicarea dreptului de administrare pentru Costel Chelaru. Tribunalul a fixat [i termenul limita pentru întocmirea [i afi[area tabelului definitiv consolidat al crean]elor pe care creditorii le au de încasat de la Adicost Exim pentru data de  7 decembrie 2010. S-a dispus totodata sigilarea bunurilor din averea debitorului [i îndeplinirea celorlalte opera]iuni de lichidare. Urm\torul termen pentru continuarea procedurii a fost fixat la data de 30 noiembrie 2010.
Dupa ce în luna iunie Tribunalul a admis cererea formulata de Costel Chelaru, ca administrator al SC Adicost Distribution SRL, o alta firma din grupul Adicost, a fost desemnat acela[i administrator judiciar LEXINSOLV IPURL, Tribunalul a dispus comunicarea sentin]ei de deschidere a procedurii c\tre judec\toria în a c\rei circumscrip]ie teritoriala se afla sediul debitorului – Judec\toria Suceava. S-a dispus [i indisponibilizarea p\r]ilor sociale ale asocia]ilor firmei în registrul special de eviden]\. S-a stabilit atunci în sarcina administratorului judiciar obliga]ia de a depune la dosar un raport asupra cauzelor [i împrejur\rilor care au dus la apari]ia st\rii de insolven]a a debitoarei, cu men]ionarea persoanelor c\rora le-ar fi imputabil. Acest raport, înca aflat în faza de redactare,  odata prezentat instan]ei va clarifica [ansele firmei  Adicost Distribution de a mai r\m=ne în eviden]ele Registrului Cormer]ului.

Afacerile Adicost s-au pr\bu[it ca piesele de domino, în doar c=teva luni
Adicost Exim SRL, prima firma a lui Costel Chelaru pentru care s-a hot=r=t în instan]a falimentul [i dizolvarea, activa în domeniul comer]ului cu ridicata, cu v=nzare predominanta de produse alimentare, b\uturi [i tutun încep=nd din 1994, dar a început sa înt=mpine probleme din luna ianuarie a acestui an. “Încep=nd din ianuarie 2010, pe fondul crizei economice tot mai accentuate, am început sa înregistr\m înt=rzieri tot mai mari la încasarea facturilor emise c\tre clien]ii no[tri, fapt ce a dus la apari]ia unor înt=rzieri [i din partea noastra la plata facturilor c\tre creditorii no[tri. Aceasta situa]ie a dus la apari]ia uneri acute lipse de de lichidit\]i. Societatea nu mai poate face fa]a datoriilor sale exigibile pentru ca nu încaseaz\  contravaloarea m\rfurilor iar num\rul societ\]ilor care nu reu[esc sa pl\teasca facturile cre[te continuu, av=nd de încasat la 1.04.2010 suma de 2.300.000 de lei. Valoarea totala a debitelor pe care le are Adicost Exim este de asemenea de 2.300.000 de lei (23 miliarde de lei vechi, n.r.). Costel Chelaru a propus atunci [i realizarea unui plan de reorganizare care însa nu a avut succes. Datoriile totale ale firmelor apar]in=nd lui Chelaru sunt acum de peste 300 de miliarde de lei vechi. Sigur, acestea au de încasat sume comparabile de la al\i debitori care însa nu dau niciun semn ca ar vrea sa îl scoata din încurc\tura pe patronul sucevean. Numai pe rolul judec\toriei Suceava, firmele lui Costel Chelaru au pe rol zeci de dosare în care s-au investit cu formula executorie solicit\ri de plata neachitate  de c\tre partenerii de afaceri care au decis s\-i întoarca spatele dupa ce tot el a anun]at deschiderea procedurilor de insolven]a ale firmelor sale, chiar de el declan[ate.
Tranzac]ia p\guboasa “Fidelio”  este cea care a dus la pr\bu[irea afacerilor lui Costel Chelaru, potrivit propriilor declara]ii.  Lan]ul de magazine “Fidelio” a fost preluat, acum un an,  de Chelaru de la “Danilux” Boto[ani. Anun]ata ca o afacere de succes, în scurt timp achizi]ionarea lan]ului de magazine Fidelio s-a transformat într-o mare încurc\tura financiar\. Creditorii s-au n\pustit asupra noului patron iar firmele lui Costel Chelaru au început sa se pr\bu[easca una dupa alta precum piesele de domino. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Incendiu puternic izbucnit într-o gospodărie din Bogdănești

Luni dimineață, un incendiu a izbucnit  la o gospodărie în comuna Bogdănești. Evenimentul a fost …