Saturday , February 24 2024

Planul de Urbanism Zonal pentru sala polivalenta a Sucevei va fi adoptat pe 16 decembrie

N primarul Ion Lungu a declarat c\ se dore[te ca aceast\ lucrare ampl\ s\ fie realizat\ cu ajutorul Companiei Na]ionale de Investi]ii, `ns\ nu a exclus nici posibilitatea realiz\rii printr-un parteneriat public – privat

La [edin]a din data de 16 decembrie a Consiliului Local (CL) Suceava va fi supus aprob\rii un proiect de hot\r=re privitor la adoptatea unui Plan de Urbanism Zonal (PUZ) al s\lii polivalente ce urmeaz\ a fi construit\ la ie[irea din Suceava spre F\lticeni. Anun]ul a fost f\cut, ieri, de primarul Ion Lungu care a precizat c\ s-au f\cut demersuri mai multe `n acest sens, mai ales dup\ ce s-a aflat c\ exist\ posibilitatea finan]\rii unei asemenea lucr\ri de la bugetul Ministerului Dezvolt\rii Regionale [i Turismului (MDRT) prin Compania Na]ional\ de Investi]ii (CNI). Sala polivalent\ ar urma s\ fie amplasat\ pe o suprafa]\ de 12 hectare de teren de la ie[irea din Suceava spre F\lticeni, suprafa]\ pe care Prim\ria a devenit proprietar dup\ ce a fost transmis\ `n acest scop, prin Hot\r=re de Guvern, de la Academia de {tiin]e Agricole. „S-a f\cut o declara]ie public\ de c\tre doamna ministru (Elena Udrea – n.red.) de a se face un num\r de [ase s\li polivalente la nivelul ]\rii [i sper\m ca s\ fie prins\ `n plan [i cea de la Suceava. Sunt `nc\ discu]ii de proiec]ie a bugetului de stat. Prim\ria Suceava va contribui cu utilit\]ile iar `n m\sura `n care va fi necesar, vom face [i un parteneriat public – privat pentru c\ nu excludem aceast\ variant\ pentru c\ avem solicit\ri `n acest sens, dar ar fi mai convenabil, din punctul meu de vedere, s\ o promov\m prin CNI”, a declarat, ieri, primarul Ion Lungu.
El a precizat c\ ideea unei s\li polivalente este una destul de veche, dar c\ nu s-a b\tut mult moned\ pe a[a ceva pentru c\ nu a fost transmis terenul de 12 hectare `n proprietatea Prim\riei Suceava. Din septembrie, c=nd acest lucru a fost definitivat, situa]ia s-a schimbat iar municipalitatea a accelerat demersurile `n vederea finan]\rii unei astfel de lucr\ri. Potrivit celor spuse de primar, problemele privind accesul [i parcarea pot fi solu]ionate [i, deja sunt creionate variantele, o solu]ie fiind cea de a se l\rgi accesul iar proprietarilor de teren urm=nd a li se da compensa]ii iar c=t prive[te parcarea, nu este exclus ca aceasta s\ fie, `n parte, subteran\ deoarece `nclina]ia terenului ar favoriza o astfel de construc]ie. (Dan PRICOPE)

Vezi si

“Micii Luptători – Șansa la viață” – proiect de 700.000 de euro pentru dotarea a 5 paturi de terapie intensivă pentru nou-născuți la Maternitatea Suceava

Poate părea mult ca aproximativ 140 de mii de euro să fie dotările pentru un …