Tuesday , October 4 2022

Piata Centrala a Sucevei, invadata de produse alimentare din Ucraina

N speculan]ii din pie]e iau produse de la depozitele en-gros sau din supermarket [i le rev=nd cu pre]uri mult mai mari n inspectorii Direc]iei Agricole sus]in c\ au solicitat administra]iei pie]elor s\ separe  produc\torii `ntr-o parte [i comercian]ii `n alt\ parte a pie]elor, dar se par c\ ideea sa nu a fost agreat\ n directorul Direc]iei Sanitar Veterinare Suceava, Petrea Dulgheru, sus]ine c\ produsele alimentare din Ucraina nu au ce c\uta pe pia]a sucevean\, `ntruc=t orice persoan\ care vinde astfel de alimente nu de]ine documente de provenien]\

Suceava are, de c=]iva ani, f\r\ ca acest lucru s\ fie [i adev\rat, produc\tori de portocale, ananas, mandarine, l\m=i [i banane. “Produc\torii de fructe exotice” `[i  fac veacul `n toate pie]ele  Sucevei  [i `n jude], unde `[i  v=nd nestingheri]i produsele de “cultur\ proprie”. ~n realitate avem de-a face cu speculan]i [i nu cu produc\tori. Toata lumea [tie dar nimeni nu face nimic. Mai mult, pie]ele, inclusiv bazarul din Suceava sunt invadate cu produse alimentare din Ucraina, aduse [i v=ndute ilegal, iar nimeni nu i-a nicio m\sur\.  Bulion la cutie sau borcan, g\letu[e pline cu pe[te, zah\r, orez, unt, margarin\, bomboane, acestea sunt doar c=teva din produsele care pot fi cump\rate `n plin\ zi din pia]a central\ a Sucevei. Comercian]ii ,`n momentul c=nd sunt `ntreba]i, par deranja]i ca [i c=nd aceasta este deja o tradi]ie [i nu le poate face nimeni nimic.
Surse importante de bani negri, pie]ele [i Bazarul din Suceava sunt practic ale nim\nui. Teoretic, ele ar fi `n subordinea Prim\riei. Ba chiar municipalitatea investe[te anual sume destul de mari, din banii sucevenilor, `n modernizare acestora. Practic, [i `n Bazar [i `n pie]e legea e f\cut\ de [mecherii numi]i de Prim\rie ca administratori, care `nv=rt sume uria[e [i care nu dau socoteal\ nim\nui.
Speculan]ii din pie]ele  Sucevei  v=nd lunar at=tea legume c=t produc]ia fostelor sere din municipiul Suceava  pe un sezon. {i asta `n condi]iile `n care pe certificatul lor de produc\tor este men]ionat\ suprafa]a, de acum standard, de un 0,5 sau un hectar. ~n toate, absolut toate pie]ele municipiului [i jude]ului, intermediarii, speculan]ii `i impiedic\ pe ace[tia s\-[i v=nd\ produsele direct la tarab\.
}\ranii se v\d nevoi]i  s\-[i v=nd\ marfa bi[ni]arilor agricoli care au mese `nchiriare pe perioade lungi, inclusiv [i `n sezonul de iarn\. Pre]urile la care cump\r\ produsele sfideaz\ cu mult munca ]\ranului `ns\ omul e mul]umit c\ scoate ceva. Pu]ini sunt cei care, str=n[i undeva la o margine de pia]\  `ncearc\ s\-[i v=nd\ marfa direct din portbagaj, la un pre] mai bun.
Toata marfa cump\rat\ la pre] de nimic de la ]\rani este transferat\ pe tarabele din pie]e unde, evident, apare cu alt pre]. Cel stabilit de speculan]i. ~n mod paradoxal `ns\ ace[tia din urm\ au informatori peste tot, la Poli]ie, la organele de control [i, cu un sfert de or\ `naintea controalelor, pie]ele se golesc [i mai mult de jum\tate din tarabe r\m=n goale. Controalele demarate de oamenii legii pot fi num\rate `n acest an, pe degete adic\ mai deloc dac\ ]inem cont de comunicatele de pres\ `n care ar trebui s\ apar\ specificat rezultatele verific\rilor. Evident, toat\ aceast\ colc\ial\ mafiot\ nu se poate desf\[ura f\r\ acceptul celor numi]i de Prim\rie drept administratori ai pie]elor, principali colectori de bani negri din aceste activit\]i ilicite.
Producatorii agricoli din jude] au devenit o vac\ de muls pentru sute de speculan]i. Dup\ ce lucreaza un an `ntreg `n condi]ii deloc de invidiat,]\ranii se v\d nevoi]i, `n unele cazuri chiar constr=n[i, s\ `[i  v=nd\ produsele la pre]uri derizorii. To]i [mecherii de]in, culmea, certificate de produc\tori, ob]inute prin c=rd\[ie cu func]ionarii prim\riilor din diverse localit\]i. Mai nou, ei v=nd fructe exotice de parc\ ar fi produc\tori. Le achizi]ioneaz\ de la angrourile din Suceava, dup\ care pun un pre] dublu pe ele [i le v=nd `n pie]e. Condamnabil este [i faptul c\, sub nasul autorit\]ilor, speculan]ii “produc\tori” afi[eaz\ cu nesim]ire c\ ceea ce v=nd este produs rom=nesc. Ei spun clien]ilor naivi c\ ro[iile sunt autohtone, c=nd ele vin din Turcia, c\ sacii de cartofi sunt mai mult ca sigur de pe p\m=nturile lor, c=nd sunt adu[i din Polonia sau Turcia la pre]uri relativ mici.
Institu]iile care ar trebui s\ `i protejeze pe produc\torii agricoli dau dovad\ de o indiferen]\ cras\. Majoritatea ]\ranilor prefer\ s\ nu se mai deplaseze `n pie]e din cauz\ costurilor de transport, [i accep=nd resemna]i jocul speculan]ilor le v=nd marfa direct din curte.


N Amenzi mari pe care nu le aplic\ nimeni
HG 661/2001 este actul normativ care reglementeaz\ legisla]ia privind acordarea certificatului de produc\tor agricol [i aplic\ sanc]iuni primarilor care il acord\ ilegal [i [efilor de pie]e care las\ speculan]ii s\ comercializeze produse f\r\ respectarea condi]iilor impuse. Certificatul are formular tipizat [i se elibereaz\ de c\tre primari. Solicitarea produc\torului trebuie verificat\ cu privire la de]inerea suprafe]elor [i cu produsele comercializate, at=t prin cercetarea registrului agricol c=t [i pe teren.
Potrivit legii, accesul produc\torilor `n pie]e se face numai `n baza certificatului de produc\tor `n original sau `n copie. Administratorii pie]elor sunt obliga]i s\ `nscrie `n Registrul de Eviden]\ special `nfiin]at, datele de identificare a persoanelor fizice [i juridice care au `nchiriat locul de v=nzare, cantitatea estimat\ a fi comercializat\. Eliberarea de c\tre primari a unor certificate care nu corespund HG se sanc]ioneaz\ cu amenzi `ntre 5.000 [i 10.000 de lei; v=nzarea f\r\ certificat `n pie]e atrage sanc]iuni asupra [efilor de pie]e cu sume cuprinse `ntre 500 [i 2.500 de lei, iar la produc\tor i se interzice s\ mai comercializeze. De asemenea, necompletarea `n Registru de c\tre [efii de pie]e se sanc]ioneaz\ cu amenzi cuprinse `ntre 500 [i 2.500 de lei. A[a spune legea, `n realitate lucrurile nu stau a[a. Legea nu este respectat\ de nimeni. ~n pie]e este haos, speculan]ii fac ce vor sub ochii celor care ar trebui s\ ia atitudine.
N Certificat de produc\tor ob]inut f\r\ a fi produc\tor agricol
Teodor Co[uleanu din cadrul Compartimentul Inspec]ie legume- fructe din cadrul  Direc]iei pentru Agricultur\ [i Dezvoltare Rural\ Suceava  ne-a declarat c\ `n urm\ cu c=]iva ani a solicitat administra]iei pie]elor s\ separe  comercian]ii [i produc\torii `ntr-o parte [i comercina]ii `ntr-o parte dar se par c\ ideea sa nu a fost agreat\ [i discu]iile au r\mas `n coad\ de pe[te. “Contractele `n  pie]e se `nregistreaz\ la Prim\ria Sucevei,  iar la controale nu verific dec=t doar ce `mi permite legea”, a spus Teodor Co[uleanu. Se [tie `ns\  c\  circa 70% din cei care fac comer] agricol `n pie]e, au ob]inut certificate de produc\tori `ns\ nu fac agricultur\. “~ntruc=t fiecare are certificat de produc\tor noi nu putem dovedi c\ avem de-a face cu speculan]i. Prim\riile sunt cele care le ofer\ certificate, ele trebuie s\ r\spund\ [i s\ verifice. C\ certificatul este sau nu legal emis asta nu mai este problema noastr\”, mai spune  Co[uleanu.
Pentru a evita plata taxelor [i impozitelor, `n special TVA, comercian]ii din pie]e au ales statutul de produc\tor, convin[i fiind c\ este mai ieftin s\ ob]ii un certificat de produc\tor dec=t s\-[i pl\teasc\ taxele ca SRL sau PFA.
Cert este c\, la ora actual\, indivizi care au pus m=na nu [tiu cum pe certificate de produc\tori cump\r\ produse de la supermaketuri la pre]uri mai mici [i le v=nd `n pie]e cu adaos comercial destul de mare. Aceasta practic\ este amendabil\ potrivit legii cu sume cuprinse `ntre 5.000 [i 10.000 de lei. Tot legea spune c\ ar trebuie s\ existe pe toate produsele etichete pe care s\ fie scris: denumirea produc\torului; originea produselor [i grupa de calitate. Nici aceste cerin]e nu sunt respectate.
Directorul Direc]iei Sanitar Veterinare Suceava,Petrea Dulgheru sus]ine c\  produsele din Ucraina nu au ce c\uta pe pia]a sucevean\ `ntruc=t orice persoan\ care v=nde astfel de alimente nu de]in documente de provienine]\. Mai mult, dac\ acestea au ajuns `n comercializare responsbilitatea este `n primul r=nd al administra]iei pie]elor care `i prime[te s\ exppun\ spre v=nzare asemenea produse. “Noi am f\cut controale dar atunci c=nd mergem la astfel de verific\ri ace[tia str=ng produsele [i dispar. Controalele trebuie f\cute de inspectorii sanitar-veterinari, poli]ie, administra]ia pie]elor [i  comisarii G\rzii Financiare. Dup\ evaluarea medicilor veterinari din aceste zile vom demara ac]iuni de control `n pie]e `ns\ `ntrebarea este cum aceste produse alimentare din Ucraina sau Moldova ajung pe pia]a sucevean\. Cum au intrat `n vam\?”, spune directorul Direc]iei Sanitar Veterinare Suceava. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

4 șoferi reținuți de polițiștii suceveni într-o singură zi

 Duminică în jurul orei 03:20, un bărbat  în vârstă de 28 de ani, din localitatea …

No comments

 1. Ba, dar multi prosti pe metru patrat in tara asta . . . nu se face nimica . . . bisnitari si golani . . . sa nu-mi spuneti ca nu ati cumparat niciodata produse de la comerciantii pe care ii blamati! In cazul in care ati cumparat, situatia, mi pare, ca va plaseaza in zona ipocriziei!
  Cainele moare de drum si prostul de grija altuia! Ce, daca ar merge mai multi bani la buget am duce-o mai bine – tot hotii si-ar imparti surplusul, dar cretinii lasa sa dea din gura despre principii, ca trebuie si de astia!

 2. Bravo, ca aveti curajul sa luati ,,taurul” de coarne! Asa este, aceiasi oameni vind produsele agricole de 20 ani si fac cu adevarat specula. Mai vine unul din Basarabia si vinde mere,cumparate de la Falticeni…el da mereu tonul la ridicarea preturilor.
  Cind se va termina si cu mafia pitelor!?

 3. Asa este. Articolul este bun dar degeaba caci nimic nu se schimba in Suceava asta plina de bisnitari si golani. Urat e in piata si nu mai poate fi numita asa.Si dc .nu spune nimeni si despre gastile de tiganoi ,cu neveste si copii care stau zi de zi acolo si vand tel.si cine stie ce mai fac pe acolo.Sunt plini de aur si grasi ca niste capuse.Mizerie…mizerie si iar mizerie.Mizerie umana si mizerie adevarata.Saraca Suceava, a ajuns cel mai urat oras din Romania.Pardon,cel mai mizerabil…

 4. Oare chiar nu se poate face ordine? Eu cred ca da ! Numai sa se vrea, dar nu se vrea .Pietele sunt o sursa de venituri pentru toti cei care au tangenta cu ea
  Controalele se fac de ochii lumii si sunt anuntate, trebuie sa aiba activitate , dar daca nu au gasit pe nimeni, eventual un nevinovat amarat care plateste oalele sparte(acar Paun) si astfel isi face treaba pentru care este platit de noi cu succes. Pentru a se distruge lantul mafiei si spagii nu exista alta solutie de cat inlocuirea tuturor organelor de conducere si control cu personal adus din strainatate(german, olandez, suedez)

 5. Felicitari pt.articol!Dar aude oare cineva?Sunt pline pietele de asa-zisi comercianti si ce cearta e intre ei daca unul coboara un pic pretul pietei!DAR NU-I VEDE NIMENI!Hotia si mafia e la ea acasa!Ca doar suntem in Romania!Nu se vede si nu se aude nimic!