Monday , December 4 2023

Patru din cinci persoane care mananca la cantina saracilor sunt copii

N num\rul celor care beneficiaz\ de hran\ de la Cantina de Ajutor Social a sc\zut `n ultimii ani, odat\ cu interzicea prin lege a asigur\rii hranei pentru familiile nevoia[e care au optat pentru venitul minim garantat

Peste 80% dintre asista]ii social care primesc, zilnic, dou\ mese la Cantina de Ajutor Social a Prim\riei Suceava sunt copii. ~n cursul acestei luni, la Cantina de Ajutor Social sunt `nscrise 425 de persoane care primesc, zilnic, o mas\ cald\ [i una rece. 205 sunt din Burdujeni, restul fiind din alte zone ale ora[ului. Directorul Direc]iei de Asisten]\ Social\ din Prim\ria Suceava, Narcisa Marchitan, spune c\ doar 51 dintre beneficiari sunt pensionari, [apte sunt bolnavi cronici iar 11 sunt persoane care nu realizeaz\ venituri.
Diferen]a o face, `ns\, num\rul mare de tineri care urmeaz\ cursurile de la diverse unit\]i de `nv\]\m=nt sucevene, num\rul acestora fiind de 356. Din ace[tia din urm\, 203 sunt elevi, 150 sunt pre[colari iar trei sunt studen]i. „Din totalul celor 425 de beneficiari, 104 au servicii contra cost deoarece ei au venitul pe membru de familie peste 125 de lei, c=t reprezint\ venitul minim garantat pe o persoan\. Ca s\ poat\ primi hran\ de la cantin\, cei 104 beneficiari trebuie s\ achite 30% din venitul lor”, a declarat Narcisa Marchitan.
~n Suceava exist\ o cantin\ `n centrul ora[ului, l=ng\ Pia]a Mare [i `nc\ un centru de distribuire a hranei `n Burdujeni. Aloca]ia de hran\ este de 6 lei/ zi / persoan\, ultima dat\ c=nd s-a majorat prin hot\r=re de Guvern fiind `n luna mai a anului 2008. De [ase lei pe zi, s\racilor trebuie s\ le fie asigurat\ o mas\ cald\, la amiaz\, dar [i una rece la cin\. De regul\, se asigur\ o p=ine pe zi iar la amiaz\ li se serve[te o ciorb\, m\nc\ric\ de cartofi sau de fasole prin care se mai pun [i c=teva buc\]i de carne, precum [i macaroane cu br=nz\. Seara, la cin\, copiilor [i pensionarilor care m\n=nc\ la cantin\ li se dau pu]ine preparate sau br=nz\ topit\ [i dulciuri, de regul\ eugenii.
Aceste mese se dau, de regul\, de luni p=n\ joi pentru c\ `n weekend se d\ doar hran\ rece. Avantajul este c\ pentru vineri, s=mb\t\ [i duminic\ se preg\te[te un singur pachet de hran\ mai consistent care con]ine margarin\ sau unt, telemea, carne tocat\ sau pulpe. ~n preajma s\rb\torilor, pachetele sunt mai consistente [i asta pentru c\ din c=nd `n c=nd se primesc sponsoriz\ri de la diver[i produc\tori de alimente cum ar fi produse lactate sau de panifica]ie, preparate de carne sau chiar ulei.
Cu toate c\ starea economiei `n ultimii ani este tot mai dificil\, num\rul celor care m\n=nc\, zilnic, la cantina s\racilor a sc\zut considerabil. Dac\ `n urm\ cu [ase – [apte ani la Cantina de Ajutor Social ajungeau s\ m\n=nce chiar [i peste 800 de persoane, `n unele luni num\rul lor ajung=nd aproape o mie, de vreo c=]iva ani acesta s-a `njum\t\]it. „De trei ani avem `n fiecare lun\ `n jur de cinci sute de beneficiari la cantin\. Mul]i dintre cei care ar putea lua masa la cantin\, prefer\ s\ ia venitul minim garantat”, a declarat Narcisa Marchitan, explic=nd c\ `n aceast\ privin]\ exist\ unele avantaje precum plata asigur\rii medicale, pl\tite din bugetul local al Prim\riei. La ora actual\, exist\ la nivelul Direc]iei de Asisten]\ Social\ din cadrul Prim\riei Suceava un num\r de 129 de dosare, prin urmare 129 de familii – unele chiar cu mai mult de [ase membri – beneficiaz\ de venit mimin garantat. 79 dintre aceste familii locuiesc la case [i Prim\ria le asigur\ [i un ajutor de `nc\lzire cu lemne. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Cresc tarifele de vizitare la Muzeul de Istorie și la Cetatea de Scaun  

Consiliul Județean Suceava a aprobat, la ultima ședință, un proiect de hotărâre referitor la taxele …