Saturday , December 3 2022

Parcare mare, firma mare, parc mare, categorie mica – Spitalul Judetean – spital de categoria a III-a, care poate trata doar cazuri de gravitate medie

De[i nu exist\ un anun] oficial, Spitalul Jude]ean Suceava se `nscrie printre cele 43 de spitale jude]ene ale ]\rii care au fost `ncadrate la categoria a III-a n motivul ar sta `n faptul c\ planul de conformare nu a fost unul suficient de credibil pentru Minister n directorul R`mbu `ns\ sus]ine c\ nu `n]elege de ce a primit aceast\ clasificare spitalul sucevean, deoarece: “complexitatea cazurilor rezolvate `n primele patru luni ale anului ne face cel mai bine plasat spital din regiunea Moldovei”

~n ciuda eforturilor depuse de administra]ia Spitalului Jude]ean Suceava pentru a ob]ine clasificarea `n categoria a II-a de performan]\ [i competen]\, planul de conformare propus de manager [i aprobat de Direc]ia de S\n\tate Public\ Suceava nu a fost considerat suficient de bun de comisiile de evaluare ale Ministerului S\n\t\]ii. Din aceast\ cauz\, Spitalul Jude]ean a fost `ncadrat la categoria a III-a, cu nivel de competen]\ mediu, care deserve[te popula]ia jude]ului [i doar prin excep]ie [i popula]ia din jude]ele limitrofe, pentru afec]iuni cu grad mediu de complexitate.
Cu toate c\ `ncadrarea Spitalului `n aceast\ categorie este, de acum, un lucru cert, DSP Suceava `nc\ nu a primit vreo adres\ de la Minister prin care situa]ia s\ devin\ oficial\, chiar dac\ `n cursul zilei de 1 iunie ministrul anun]ase finalizarea procesului de clasificare a spitalelor [i schimbarea modului de finan]are a acestora. Managerul Spitalului, economistul Vasile R`mbu, a declarat c\ nici el nu [tie care va fi situa]ia p=n\ la urm\ [i c\, oricum, acest lucru nu afecteaz\ semnificativ finan]area spitalului, `n condi]iile `n care p=n\ la concretizarea ]intelor din planul de conformare spitalul ar fi primit buget pentru categoria inferioar\. “~ntre categoriile II [i III este o diferen]\ de 2% `n ceea ce prive[te finan]area, acest lucru `nseamn\ 3 miliarde de lei vechi `n plus sau `n minus la un buget mediu de 150 miliarde lei”, a explicat managerul unit\]ii. “Exist\ nemul]umiri multe. Simularea f\cut\ de CAS ne plasa `n categoria a II-a, iar complexitatea cazurilor rezolvate `n primele patru luni ale anului ne face cel mai bine plasat spital din regiunea Moldovei”, a mai ad\ugat acesta. ~n “regiunea Moldova”, `ns\, spre exemplu, la Ia[i, exist\ un spital de categoria I [i trei spitale de categoria a II-a. Din p\cate, chiar dac\ acum este v\zut\ doar pierderea financiar\, la vreo 100.000 de dolari – nesemnificiativ\ `n opinia conducerii spitalului, trebuie spus c\ aceast\ clasificare are implica]ii mai importante asupra activit\]ii de baz\ a spitalului – cea medical\ [i nu doar asupra celei secundare – de a cheltui paralele de la Minister.
Surse neoficiale au precizat c\ `n perioada urm\toare Consiliul de Administra]ie al Spitalului se va `ntruni `ntr-o [edin]\ prin care obiectivele propuse `n cadrul planului de conformare vor fi l\murite [i se va realiza un grafic al pa[ilor de f\cut `n continuare. Punctele slabe ale documenta]iei trimise la Bucure[ti vor fi discutate [i va exista un plan de ac]iune, astfel `nc=t la `nceputul anului viitor Spitalul Jude]ean s\ depun\ o cerere de reclasificare pentru categoria a II-a [i s\ o [i ob]in\.  (Andreea DIACONU)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …

No comments

  1. Se pare ca CAS-ul a nimerit-o de data asta……

  2. Ce creier si la rambu asta, auzi, pierderea e mica, de 3 miliarde. Bai, sef de CAP ce esti, adu tu banii de acasa, daca e mica pierderea. Slugoi nenorocit ce esti!