Monday , May 27 2024

O firma din Bucuresti ar putea construi noul CET al Sucevei

Directorul general al SC Termica SA Suceava, Constantin Placinta

N Adrem Invest Bucure[ti este singura firm\ care a depus o ofert\ la licita]ia de ieri pentru noua central\ termic\ a ora[ului n directorul general al SC Termica SA Suceava, Constantin Pl\cint\, a apreciat ca fiind o ofert\ bun\ [i urmeaz\ a se decide `n urm\toarele zile cu privire la acest posibil contract n luni va avea loc o nou\ licita]ie pentru concesionarea actualei centrale electrice de termoficare, care func]ioneaz\ pe huil\ [i ar trebui modernizat\

Municipiul Suceava are [anse `n continuare de a avea o central\ termic\ nou\ dimensionat\ la nevoile actuale ale ora[ului [i care va fi construit\ pe un teren din apropierea actualei centrale electrice de termoficare (CET). De[i [apte caiete de sarcini au fost luate de diferite firme `n vederea particip\rii la licita]ia de pe data de 25 noiembrie, p=n\ la urm\ la aceasta a fost depus\ doar o ofert\ din partea firmei Adrem Invest Bucure[ti. Directorul general al SC Termica SA Suceava, Constantin Pl\cint\, a declarat c\ aceast\ ofert\ s-a calificat [i urmeaz\ analiza documenta]iei depuse, motiv pentru care nu poate deocamdat\ s\ fac\ publice o serie de date concrete din oferta firme bucure[tene ce ]in de valoarea investi]iei [i de pre]ul ce l-ar putea vinde la gardul centralei. Totu[i, Constantin Pl\cint\ a declarat c\ oferta respectiv\ vizeaz\ contruirea unei centrale care s\ func]ioneze at=t pe biomas\, c=t [i pe gaz metan, d=nd asigur\ri, totodat\, c\ pre]ul gigacaloriei este unul convenabil, chiar foarte bun mai ales pentru condi]iile actuale. Garan]ia de participare la licita]ie este de 80.000 de euro iar `n c=teva zile se va lua o decizie cu privire la `ncheierea sau nu a unui contract privind noul CET care ar trebui s\ fie f\cut `n maxim doi ani.
C=t prive[te celelalte firme [i asocieri de firme care au ridicat caietul de sarcini [i nu s-au mai prezentat la licita]ie, o posibil\ explica]ie ar fi faptul c\ au cerut am=narea licita]iei pentru data de 15 decembrie, `ns\ primarul Ion Lungu a cerut avizul Autorit\]ii Na]ionale de Reglementare [i Monitorizare a Achizi]iilor Publice (ANRMAP) iar aceast\ institu]ie nu a fost de acord. Actualul CET este proprietatea SC Termica SA Suceava a c\rui ac]ionar unic este Consiliul Local iar un nou CET care s\ fie dimensionat la nevoile ora[ului este vital\ pentru viitorul sistemului centralizat de termoficare al municipiului re[edin]\ de jude]. Asta pentru c\ actualul CET a fost proiectat [i realizat la `nceputul anilor 80, c=nd consumul de energie termic\ era mult mai mare, datorit\ zonei industriale extrem de active la aceea dat\. Cum situa]ia s-a schimbat din cauza declinului industrial la care s-a ad\ugat [i o diminuare tot mai accentuat\ a cantit\]ii de energie electric\ furnizat\ `n sistemul energetic na]ional de Termica, situa]ia financiar\ a acestei societ\]i era tot mai dificil\ iar agentul termic era produs la costuri foarte mari.
Pe de alt\ parte, `n cursul zilei de luni, 29 noiembrie, are loc o alt\ licita]ie la Termica SA Suceava cu privire la atragerea de capital privat `n vederea moderniz\rii CET-ului. CET-ul actual produce energie termic\ [i electric\ `n cogenerare, principalul combustibil fiind huila energetic\. Fiind construit cu circa trei decenii `n urm\, accentul s-a pus pe producerea de energie termic\ iar la ora actual\ accentul se pune pe cogenerarea de `nalt\ eficien]\. Acest lucru presupunea fie o nou\ central\ dimensionat\ pe nevoile actuale ale ora[ului – variant\ pentru care s-a [i optat de altfel, fie o modernizare a actualei centrale – solu]ie mult mai scump\. O alt\ variant\ pentru men]inerea `n func]iune a CET-ului a fost cea ca, dup\ construirea noii centrale dimensionat\ la nevoie actuale ale Sucevei, s\ se schimbe modalitatea sau tehnologia de producere a energiei electrice din cea actual\ de cogenerare, `n cea de condensa]ie. Aceasta este [i scopul pentru care are loc, `n data de 29 noiembrie, `nc\ o licita]ie la Termica, numai c\ [i o astfel de investi]ie necesit\ sume foarte mari. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Adrian Popoiu și-a lansat candidatura pentru un nou mandat de primar la Siret. Flutur: Orașul se află pe drumul cel bun și va avea autostradă

Adrian Popoiu a avut duminică, 26 mai, lansarea candidaturii pentru un nou mandat de primar …

No comments

  1. Cum explica primaria si conducerea CET investitiile masive de acum 4- 5 ani, privind retehnologizarea CET-ului, sa vina primarul si sa ne spuna de ce sume este vorba.Se uita prea usor banii care s-au bagat.Este necesara o ancheta pentru a vedea unde sunt banii.

  2. nu mai mintiti lumea ca tot scump a sa ramana.