Monday , May 20 2024

Numarul afacerilor din Suceava a scazut de la inceputul anului cu 20%

.
N din 23.500 de operatori economici – societ\]i comerciale, persoane fizice autorizate, asocia]ii familiale, au mai r\mas `n via]\ doar 18.559, de la `nceputul lui 2010 n statistica pus\ la dispozi]ie de Registrul Comer]ului vine dup\ ce anul trecut au fost `nchise 4380 de firme [i  au fost `nmatriculate doar 2350 n
Economia real\, cea care ar trebui s\ furnizeze banii necesari bugetului na]ional pentru alimentarea tuturor activit\]ilor ce ]in de buna func]ionare a unui stat, este, `n jude]ul Suceava `ntr-un continuu declin, `ncep=nd de anul trecut.
Un motiv relevant `l constituie faptul c\ peste 4300 de agen]i economici – persoane fizice autorizate sau asocia]ii familiale nu au mai dorit s\ [i re`noiasc\ autoriza]iile de func]ionare prin neexercitarea dreptului de op]iune `n una dintre formele prev\zute de OUG 44/2008, intrat\ `n vigoare `n luna aprilie a acestuia an, situa]ie care a dus la radierea din registrul comer]ului a agen]ilor economici care nu s-au conformat acestei prevederi impuse. Motivul pentru care comercian]ii au refuzat s\ se conformeze prevederilor actului normativ viza plata unor alte taxe, pe care o bun\ parte dintre micii patroni au considerat c\ nu mai merit\ s\ le pl\teasc\.
~n mod concret, num\rul total al agen]ilor economici afla]i `n activitate `n jude]ul Suceava a fost de 23.500 la `nceputul anului 2010, cifr\ care a sc\zut la 23.385 la sf=r[itul lunii martie a acestui an [i a ajuns la 18.559 la data de 31 iulie 2010, `n condi]iile sus-men]ionate.
De re]inut c\ `n anul 2009, un num\r de 4380 de firme sucevene [i-au `nchis por]ile. Cele mai multe, prin suspend\ri de activitate, urmate de dizolv\ri voluntare [i radieri voluntare. Fa]\ de anul 2008, situa]ia se prezenta deja ca fiind foarte grav\ – cu un an `nainte doar 720 de firme se `nchiseser\ prin suspend\ri de activitate, dizolv\ri ori radieri voluntare. ~n anul 2009, impozitul forfetar impus a dus la `nchiderea unui num\r mult mai mare de afaceri.
Anul 2010, pe fondul acelora[i probleme ce ]in de criza economic\, a dus un nou factor `n discu]ie – aplicarea prevederilor Ordonan]ei de ugen]\ 44/2008, mai sus amintite.
~n intervalul 1 ianuarie – 31 iulie 2010, `n jude]ul Suceava s-au operat 4963 de radieri voluntare, fa]\ de 530 `n perioada corespunz\toare a anului trecut. ~n acela[i interval s-au produs 41 de dizolv\ri voluntare ale unor firme, fa]\ de 180 `n perioada corespunz\toare a anului trecut iar 1269 de firme [i-au suspendat activitatea. Aceste evenimente s-au produs `n condi]iile `n care `n primele [apte luni ale anului 2010 s-au `nregistrat `n jude]ul nostru 1530 de `nmatricul\ri de firme, fa]\ de 1550 `n aceea[i perioad\ a anului trecut.
Conform preciz\rilor f\cute de Oficiul Registrului Comer]ului Suceava c\ din num\rul total de firme `nregistrate `n Registrul Comer]ului au fost excluse firmele cu suspendare temporar\ a activit\]ii, sucursalele f\r\ personalitate juridic\, firmele radiate, cele aflate `n dizolvare, lichidare, reorganizare, faliment sau insolven]\. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Protest spontan al angajaților suceveni din cadrul Arhivelor Naționale

Luni, 20 mai 2024, între orele 10.00-11.00, angajații din cadrul Arhivelor Naționale, Serviciul Județean Suceava …