Friday , March 1 2024

Nu radeti, e pe bune: Patronul liberal Ilie Nita, prins furand cosul de fum de la o gradinita

Ilie Nita

N s=mb\t\ diminea]\, `mpreun\ cu angaja]i ai firmei sale, NIL CONSTRUCT [i utilaje `nchiriate de la CIVICA, Ilie Ni]\ a  a demontat, ridicat, `nc\rcat [i transportat `nspre Suceava co[ul de fum al centralei termice de la gr\dini]a nou\ din Ude[ti n transportul a fost interceptat la Ipote[ti de [eful de post [i de primarul din Ude[ti, care a dispus `ntoarcerea lui din drum n Ilie Ni]\, vicepre[edinte al PNL Suceava, spune c\ a vrut s\-[i recupereze bunurile pl\tite de NIL CONSTRUCT, dar neachitate de beneficiar n Prim\ria ar datora firmei lui Ni]\ 1,1 miliarde de lei vechi pentru lucr\ri la gr\dini]a nou\ n primarul din Ude[ti nu recunoa[te datoria: “Mereu a tot `ncercat s\ umfle pre]ul, iar la centrala termic\ a dep\[it m\sura. A vrut s\ mearg\ la [antaj, dar cu mine nu ]ine” declar\ primarul S\vel Botezatu

Ilie Ni]\, patronul firmei NIL CONSTRUCT [i vicepre[edinte al organiza]iei municipale a PNL Suceava a intrat pentru a doua oar\ `n acest an `n vizorul organelor de anchet\. Dac\ `n luna mai a acestui an `mpotriva sa a fost `nceput\ urm\rirea penal\ pentru emitere de CEC-uri f\r\ acoperire, s=mb\t\ Ni]\ s-a ales cu dosar penal pentru s\v=r[irea infrac]iunii de furt calificat. ~mpreun\ cu [ase „b\ie]i”, unul cu macaraua, altul cu camionul, ceilal]i p\lma[i,   liderul  politic liberal [i afaceristul local a demontat, ridicat, `nc\rcat [i transportat `nspre Suceava co[ul de fum al centralei termice de la gr\dini]a nou\ din Ude[ti, precum [i mai multe piese din componen]a centralei. Interceptat pe raza comunei Ipote[ti de primarul din Ude[ti, S\vel Botezatu [i de [eful de post din localitate, transportul de materiale sustrase a trebuit s\ fac\ cale `ntoars\ dar Ilie Ni]\ nu a stat s\ dea explica]ii organelor de ordine.
S=mb\t\ diminea]\, pe la ora 9.30, poli]i[tii din Ude[ti au fost sesiza]i c\ Ilie Ni]\, afaceristul sucevean `n v=rst\ de 53 de ani, administratorul SC NIL CONSTRUCT SRL, a furat un co[ de fum de la gr\dini]a din localitate.
Poli]i[tii ude[teni, `n frunte cu [eful de post [i primarul localit\]ii au oprit `n trafic, la Ipote[ti, un autocamion condus de Lauric\ I. de 53 de ani, din Zvori[tea, `n care se afla co[ul de fum reclamat ca fiind furat.
Poli]i[tii  au oprit în trafic [i o automacara apar]in=nd SC CIVICA SA Suceava condus\ de Viorel J., de 56 ani, din comuna Volov\], cu care s-a f\cut `nc\rcarea co[ului de fum în autocamion.
Cei doi au fost du[i la postul de poli]ie din Ude[ti `n vederea audierii. {i Ilie Ni]\ a fost invitat la Poli]ia din Ude[ti pentru a da l\muriri cu privire la evenimentul din diminea]a zilei de s=mb\t\ dar acesta a refuzat invita]ia  [i a plecat spre Suceava cu ma[ina pe care o conducea.
Poli]i[tii au constatat c\ `ntre Prim\ria comunei Ude[ti [i firma administrat\ de Ilie Ni]\ exist\ în derulare un contract de achizi]ii bunuri [i efectuare lucr\ri, privind realizarea obiectivului „Gr\dini]\ cu Program Normal” Ude[ti. Anchetatorii au constatat de asemenea c\ între reprezentan]ii celor dou\ unit\]i exist\ o serie de ne`n]elegeri iar reprezentan]ii Prim\riei comunei Ude[ti au adus la cuno[tin]a societ\]ii NIL CONSTRUCT faptul c\ reziliaz\ contractul de lucr\ri, ca urmare a nerespect\rii termenelor privind finalizarea lucr\rii.
Pe acest fond, s=mb\t\ diminea]\, Ilie Ni]\ împreun\ cu patru muncitori de la firma sa, a procedat la demontarea co[ului de fum de la centrala termic\, iar din camera destinat\ centralei a luat mai multe componente de la intala]ia centralei pe care le-a înc\rcat în autocamionul condus de Lauric\ I.. Acesta [i macaragiul Viorel J. au declarat poli]i[tilor c\ au fost `nchiria]i, cu utilajele pe care le conduceau de c\tre firma lui Ilie Ni]\, pentru a efectua înc\rcarea [i transportul unor bunuri pe ruta Ude[ti-Suceava, f\r\ ca ei s\ aib\ la cuno[tin]\ despre legalitatea activit\]ilor întreprinse de acesta
Pe numele patronului Ni]\, poli]i[tii au  întocmit dosar penal sub aspectul s\vâr[irii infrac]iunii de furt calificat. Bunurile reclamate a fi furate, în valoare aproximativ\ de 15.000 lei, au fost recuperate [i predate reprezentan]ilor Prim\riei comunei Ude[ti, prejudiciul fiind recuperat în totalitate.
N Ilie Ni]\: „Nu eu am `nc\lcat legea, ci primarul S\vel Botezatu”
Patronul Ilie Ni]\ este de p\rere c\ ini]iativa sa de s=mb\t\ diminea]\ este complet legal\ [i doar primarul comunei Ude[ti, S\vel Botezatu, este cel care se afl\ `n afara legii.
„Trebuie `n]eles faptul c\ eu nu am avut contract cu Prim\ria, ci cu {coala de la Ude[ti. Lucrarea a fost c=[tigat\ prin licita]ie de la Ministerul Educa]iei [i Cercet\rii [i a `nceput `n anul 2007. Din anul 2008 [i p=n\ `n momentul de fa]\, nu au mai existat surse de finan]are de la Minister. ~n dorin]a de a ar\ta c\ face ceva pentru comunitate, primarul Botezatu a decis s\ dea `n func]iune gr\dini]a dar bani nu a avut. Mi-a promis c\ va pl\ti pentru lucr\rile efectuate, dar nu a f\cut-o. Mi-a propus chiar s\ `mprumut eu bani, pentru a termina lucr\rile. De unde s\ iau bani? De la valuti[ti?. Aceast\ atitudine m-a determinat s\ pun `n practic\ aceast\ solu]ie. S\ ridic adic\ bunurile pl\tite de NIL CONSTRUCT dar neachitate de beneficiar [i s\ le folosesc la o alt\ investi]ie, care este finan]at\. Consider c\ este mai bine a[a dec=t s\ le las s\ se deterioreze. Este vorba despre co[ul de fum, centrala termic\ [i instala]ia electric\ aferent\”, a declarat Ilie Ni]\. Patronul sucevean a ar\tat c\ a `nceput investi]ia din p\m=nt, `n 2007 iar finan]area a decurs bine de la Ministerul Educa]iei [i Cercet\rii, prin Inspectoratul {colar, p=n\ `n anul urm\tor, c=nd finan]\rile au fost sistate. El a continuat construc]ia gr\dini]ei, ajug=ndu-se acum s\ aib\ de `ncasat 110.000 de lei pentru lucr\ri efectuate [i neachitate la aceast\ investi]ie. „Unii, precum primarul S\vel Botezatu, `n]eleg s\ li se fac\ lucr\ri pe care ei s\ nu le pl\teasc\. Executantul ajunge astfel `n situa]ia de a nu-[i mai putea pl\ti salariile angaja]ilor, datoriile la stat [i furnizorii”, a mai spus Ni]\, f\c=nd aluzie la dosarul demarat `n prim\var\ de Serviciul de Investigare a Fraudelor din IPJ  pe numele s\u, pentru emitere de CEC-uri f\r\ acoperire. „Am emis CEC-uri c\tre diferi]i furnizori `n baza promisiunilor de la beneficiari, pe care ace[tia, precum este [i primarul de la Ude[ti, nu le-au onorat. Tot a[a am r\mas restant [i la plata contribu]iilor la bugetul de stat de[i tot statul este cel care nu mi-a pl\tit pentru lucr\rile f\cute”, a mai spus patronul [i omul politic liberal  Ilie Ni]\.
El a mai spus c\ nu [tie nimic despre rezilierea contractului pentru investi]ia de la gr\dini]a din Ude[ti. A intrat, este drept, `n posesia unui aviz pentru o recomandat\ dar pe acesta scrie c\ este chemat s\ ridice coletul abia pe data de 8 noiembrie (ast\zi, n.r.) a[a c\ nu [tie ce con]ine.
N S\vel Botezatu: „Ilie Ni]\ a `ncercat s\ mearg\ la [antaj, cum a procedat [i cu al]ii, `ns\ cu mine nu ]ine”
Primarul comunei Ude[ti, S\vel Botezatu, a ar\tat, pe de alt\ parte, c\ Ilie Ni]\ a `ncercat s\ mearg\ la [antaj cu el, a[a cum ar fi procedat [i cu al]ii, `ns\ cu el „nu ]ine”. Botezatu a ar\tat c\ dup\ ce banii de la Ministerul Educa]iei nu au mai venit, investi]ia de la gr\dini]a nou\ a fost preluat\ prin protocol de Prim\rie. „I-am pl\tit atunci 500 de milioane de lei vechi, pentru a finaliza lucr\rile. Dup\ aceea a `nceput s\ vin\ cu alte solicit\ri, `ncerc=nd s\ ne fenteze cu tot felul de acte adi]ionale. C=nd i-am dat banii, s-a angajat s\ termine lucr\rile p=n\ pe 13 septembrie. Nu a f\cut acest lucru [i a trebuit s\ introducem copiii `n gr\dini]a a[a cum era, f\r\ `nc\lzire. Mereu a tot `ncercat s\ umfle pre]ul iar la centrala termic\ a dep\[it m\sura. A mers la [antaj `n august, c=nd a luat toate geamurile [i u[ile cl\dirii, `ncerc=nd s\ scoat\ bani `n plus. Am anun]at poli]ia [i le-a adus `napoi, spund c\ le-ar fi scos fiindc\ nu ar fi fost bine montate. Centrala termic\ trebuia pus\ `n func]iune la 13 septembrie. Acest lucru nu s-a `nt=mplat `n schimb a venit cu o not\ de plat\ de s\ pic\m jos. 1,3 miliarde de lei pentru o central\ pe care o cumperi din Dedeman cu 150, maxim 200 de milioane. Am cerut rezilierea contractului `n Consiliul Local, s-a votat [i am g\sit o alt\ firm\ care s\ fac\ aceea[i lucrare, cu 180 de milioane de lei. Pe de alt\ parte, Ilie Ni]\ nu a f\cut niciodat\ dovada c\ noi nu i-am pl\tit instala]iile [i co[ul de fum montat. Oricum, nu avea voie s\ taie lac\tul, s\ intre cu utilajul, s\ demonteze co[ul [i instala]ia [i s\ le ridice. A[a este c=nd `[i faci de lucru cu oameni ca Ni]\”, a declarat primarul Botezatu,  care a mai spus c\, cu noua firm\ p=n\ miercuri va fi asigurat\ c\ldura `n gr\dini]a din Ude[ti.
N Ilie Ni]\, cercetat pentru emitere de CEC-uri f\r\ acoperire [i dator la stat cu miliarde de lei vechi
SC NIL CONSTRUCT SRL, societatea patronat\ de vicepre[edintele PNL Suceava figura la sf\r[itul verii acestui an la Centrala de Incidente de Plat\ (CIP) cu refuzuri la plat\ `n valoare total\ de 2,3 miliarde de lei vechi. Astfel, în perioada iulie 2009 – martie 2010, NILCONSTRUCT a intrat în CIP cu zece incidente de plata majore cu cecuri, în valoare totala de 151.949,92 de lei, [i trei incidente de plata majore cu bilete la ordin, în suma de 79.981,43 de lei, la care se adauga un incident minor cu bilete la ordin, în valoare de 867,56 de lei. În total, este vorba de pl\]i de peste 2,3 miliarde de lei vechi, reprezent=nd aproape jum\tate din cifra de afaceri a societ\]ii pe anul 2009. Pe de alt\ parte, conform ANAF, la finalul lunii iunie 2010, NIL CONSTRUCT SRL Suceava datora la bugetul de stat 244.167 de lei iar la bugetul asigur\rilor sociale de stat avea restan]e de 2.097 lei noi. ~n total, circa 2,5 miliarde de lei vechi. Ilie Ni]\ sus]ine c\ [i-a achitat `ntre timp aceste datorii [i nu mai este urm\rit penal. “Nu am niciul dosar penal” a declarat ieri patronul sucevean.  Reamintim c\ el  a mai fost cercetat de poli]ie, de aceast\ dat\ pentru braconaj în anul 2005, c=nd paznicii de v=n\toare au g\sit în portbagajul ma[inii sale o c\prioar\ [i patru pot=rnichi împu[cate.
N Traseist politic [i patronul unui cimitir `n care locurile de veci sunt mai scumpe dec=t locurile de cas\
Pe Ilie Ni]\ sucevenii `l cunosc `n dou\ posturi mai deosebite: activist politic itinerant [i patron al cimitirului nou al municipiului Suceava, acolo unde un loc de `ngrop\ciune a ajuns s\ coste c=t un teren de cas\. ~n anul 2004, Ni]\ ajuns deja `n prima linie local\ a Partidului Democrat, a devenit chiar candidatul acestei forma]iuni politice la func]ia de primar al municipiului re[edin]\ de jude]. Pe ultima sut\ de metri a fost `ns\ `nlocuit [i trimis apoi la plimbare din partid, pentru c\ a umblat la listele de consilieri locali, stabilite anterior `mpreun\ cu colegii s\i. A activat apoi o vreme `n PRM, de unde, c=nd a constatat pr\bu[irea `n sondaje a acestui partid, a p\r\sit corabia. ~n iulie 2009 s-a înscris în PNL,  iar în luna mai  a acestui an 2010 a fost numit chiar pre[edinte interimar al Organiza]iei Municipale Suceava a liberalilor. La alegerile din aceast\ toamn\ a c\zut o treapt\ mai jos, `n func]ia de vicepre[edinte dar ambi]iile politice au r\mas acelea[i. De ce nu, c=nd cu tupeu se poate ajunge oric=nd pe o list\ de eligibili, chiar dac\ ar fi aceasta uninominal\.  Mai ales c\ propulsarea lui Ilie Ni]\ `n a luna mai a.c.  pe scaunul de pre[edinte al organiza]iei municipale a PNL s-a petrecut cam în aceea[i perioad\ în care procurorii au început urm\rirea penala împotriva sa, sub acuza]ia de în[el\ciune [i emiterea de cecuri f\r\ acoperire iar vicepre[edinte al organiza]iei a fost ales dup\ ce cu pu]in\ vreme `nainte  sustr\gea u[ile [i geamurile de la gr\dini]a din Ude[ti, unde `n c=teva zile urmau s\ intre copiii, s\ `nceap\ cursurile. Faptul c\ dup\ ce o persoan\ a c\lcat pe bec iar aceasta ob]ine imediat o func]ie important\ `n structurile de partid, ar putea `nsemna c\ la nivelul conducerii PNL Suceava, politica este aceea de `ncurajare a astfel de acte `n dispre]ul legii. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Gheorghe Flutur a semnat vineri certificatul de urbanism pentru rețelele de gaze naturale în comunele Marginea și Horodnic de Sus

Este vorba de o investiție de aproximativ 15 milioane de euro, de care vor beneficia …

No comments

  1. Trecand peste istoricul d-lui Nita , cert este ca peste tot , Statul , a incercat sa fenteze firmele si asa s-au adunat arierate de peste doua miliarde de euro . Cat timp s-au luat spagi si s-au putut inmulti valorile lucrarilor cu doi , treaba a mers cum-necum Dupa seceta de bani si actiunile tot mai viguroase ale DNA-ului , afacerile cu bani de la buget scartaie . Cei care au stiut sa faca pasul inapoi la timp se uita de pe margine si zambesc complice . Deh, fosta-i lele cat ai fost …