Saturday , December 9 2023

Noi disponibilizari la Directia de Asistenta Sociala

N `n viitoarea [edin]\ a Consiliului Jude]ean Suceava se va supune aprob\rii un proiect de hot\r=re privind o nou\ organigram\ a Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ie a Copilului `n baza c\reia vor fi operate noi reduceri de personal, conform unei recente hot\r=ri a Guvernului n comparativ cu anul trecut, num\rul beneficiarilor serviciilor acestei institu]ii a crescut cu circa zece procente, `n timp ce salariul a fost redus n vicepre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Vasile Ilie, nu exclude varianta ca, `ncep=nd cu anul 2011, salariile la Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului s\ revin\ p=n\ la nivelul celor din 2009

~n perioada imediat urm\toare, va avea loc un nou proces de reorganizare a Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului (DGASPC), institu]ie aflat\ `n subordinea Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava. Potrivit vicepre[edintelui CJ Suceava, Vasile Ilie, reorganizarea se va face `n baza unor criterii stabilite printr-o recent\ hot\r=re a Guvernului iar fiecare consiliu jude]ean va trebui s\ adopte un proiect prin care s\ se stabileasc\ o nou\ organigram\ pentru direc]iile de asisten]\ social\ din subordine. El a precizat c\ `n privin]a noii organigrame pentru DGASPC Suceava se va supune dezbaterii `n vederea aprob\rii un nou proiect de hot\r=re `n [edin]a ordinar\ a CJ Suceava. ~n baza acelui proiect urmeaz\ a se trasa apoi noile aspecte ce vor duce la trimiterea `n [omaj a c=torva zeci de persoane, prinrte care [i a unor cu func]ii de conducere.
La ora actual\, exist\ la DGASPC Suceava un num\r de 1.846 de posturi din care un num\r de 153 sunt func]ii publice iar diferen]a de 1.693 o reprezint\ func]iile `n regim contractual. De asemenea, din cele 1.846 de posturi c=te sunt `n prezent, 18 sunt func]ii de conducere. Vicepre[edintele CJ Suceava, Vasile Ilie, a spus c\ deja conform HG 967/2010 s-a conturat deja schema de personal ce va fi la DGASPC dup\ noul val de disponibiliz\ri.
Astfel, conform celor spuse de Vasile Ilie, la DGASPC vor mai r\m=ne 1.811,5 norme de lucru, din care 1.684,5 vor fi func]ii `n regim contractual iar restul de 127 vor fi func]ii publice. Cu alte cuvinte, 26 de func]ionari publici reprezent=nd `n jur de 15% din fucn]ionarii publici ai DGASPC vor fi trimi[i `n [omaj, `n timp ce din personalul contractual vor fi reduse mai pu]in de zece. Tot `n urma reorganiz\rii DGASPC, trei dintre cele 18 persoane din conducere `[i vor pierde func]iile. „~n total, vor fi 34,5 posturi reduse din care trei sunt de conducere”, a declarat Vasile Ilie, ad\ug=nd c\ o hot\r=re clar\ `n aceast\ privin]\ se va lua la [edin]a lunar\ a CJ Suceava.
Situa]ia de la nivelul DGASPC este dramatic\, fie [i numai din analiza cifrelor. Mul]i din angaja]ii care lucreaz\ cu copii sau persoane cu dizabilit\]i au salarii de mizerie, care de altfel le-au tot fost t\iate de mai multe ori `n ultimii ani, tot ca urmare a unor m\suri de austeritate adoptate de Guvern. Nu numai salariile s-au diminuat, ci [i alte cheltuieli pe angaja]i sau de la beneficiari. Salariul mediu net `n anul 2010 a sc\zut la nivelul DGASPC la 721 de lei fa]\ de 806 c=t a fost cel calculat la nivelul anului 2009. Reducerile salariale sunt cauzate at=t de diminuarea cu 25% a salariilor personalului bugetar, c=t [i de reducerea total\ a unor sporuri de la `nceputul anului.  De asemenea, dac\ `n anul 2009 cheltuiala medie pe fiecare angajat al DGASPC – iluminat, `nc\lzire, materiale consumabile [amd – a fost de 22,39 lei/zi, `n cursul anului 2011 cheltuielile medii pe salaria]i vor fi de 19,34 lei.
Toate aceste lucruri se `nt=mpl\ `n condi[iile `n care num\rul beneficiarilor DGASPC a crescut de la 2120 de asista]i `n anul 2009, la 2.316 asista]i `n anul 2010. „Exist\ standarde de cost la nivel na]ional care se aplic\ la nivelul direc]iilor generale de asisten]\ social\ [i protec]ie a copilului pentru beneficiari [i pentru angaja]i. Noi [i `n anul 2009 [i `n anul 2010 am fost sub standardele de cost. Probabil c\ `n anul 2011 se va reveni la salariul din anul 2009, adic\ `n jur de 806 lei”, a declarat Vasile Ilie. (Dan PRICOPE)

Vezi si

„Fii bun, nu doar de Crăciun”, iar Iulius Mall te premiază!

La Iulius Mall Suceava ai parte de o întreagă experiență senzorială, în special în această …