Sunday , April 14 2024

Locuitorii Cajvanei voteaza duminica daca revin la statutul de comuna

Locuitorii din Cajvana sunt a[tepta]i, duminic\, la urne, `n cadrul unui referendum local de consultare a cet\]enilor cu privire la trecerea localit\]ii de la statutul de ora[ la cel de comun\. Organizarea referendumului local, `n vederea revenirii la statutul de comun\ a ora[ului Cajvana, a fost aprobat prin Hot\r=rea Consiliului Local al Ora[ului Cajvana. Poitrivit prefectului de Suceava, Sorin Popescu, au fost realizate toate activit\]ile pentru buna desf\[urare a referendumului local, urm=nd ca `n cursul zilei de ast\zi s\ predea, pe baz\ de proces-verbal, primarului ora[ului Cajvana [i pre[edintelui Biroului electoral de circumscrip]ie nr.7 Cajvana materialele necesare `n procesul de votare.
Astfel, vor fi distribuite 6.600 de buletine de vot, 58 de timbre autocolante, [tampilele de control ale birourilor electorale ale celor patru sec]ii de votare, [tampilele cu men]iunea “VOTAT”, listele electorale suplimentare [i extras de pe lista electoral\ pentru votarea cu urna special\. Un reprezentant al Prefecturii Suceava va controla, s=mb\t\, amenajarea localurilor sec]iilor de dotare, potrivit prevederilor legale.
Num\rul aleg\torilor cu drept de vot `nscri[i `n listele electorale permanente din aceast\ localitate este de 6050. Pentru ca referendumul local s\ fie valabil, trebuie s\ participe la vot cel pu]in jum\tate plus unul din num\rul persoanelor `nscrise `n listele electorale permanente. Comuna Cajvana a devenit ora[ de rangul trei, `n anul 2004, al\turi de alte [apte comune din jude]ul Suceava – Bro[teni, Cajvana, Dolhasca, Frasin, Liteni, Mili[\u]i, Salcea [i Vicovu de Sus. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Marcel Ciolacu: Valul de schimbare în Suceava a pornit

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, şi-a exprimat, vineri, convingerea că partidul pe care …