Saturday , April 20 2024

Linia telefonica spre Capu Campului, distrusa de hoti de cinci ori in sase luni

N locuitorii comunei sunt exaspera]i, la fel ca [i cei de la ROMTELECOM, care au `nlocuit de fiecare dat\ cablul electric furat, au mutat st=lpii la vedere, l=ng\ [osea, `ns\ f\r\ niciun succes n dup\ ultima ac]iune a ho]ilor, de la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute, cei de la ROMTELECOM inten]ioneaz\ s\  recurg\ la ultima variant\ – `ngroparea cablului c=t mai ad=nc `n p\m=nt

Locuitorii comunei Capu C=mpului, `nfiin]at\ `n anul 2003, au ajuns la cap\tul r\bd\rii. C=nd au votat, la referendumul local c\ vor s\ se desprind\ de Valea Moldovei [i s\  devin\ comun\ independent\, nu s-au g=ndit care ar putea fi consecin]ele acestei decizii, pe linie de comunica]ii, peste [apte ani. ~ncep=nd din luna iunie a acestui an [i p=n\ s\pt\m=na trecut\, leg\tura telefonic\ prin fir `ntre Capu C=mpului [i restul lumii a fost `ntrerupt\ de nu mai pu]in de cinci ori. “~ncep=nd din luna iunie au `nceput furturile de cablu telefonic [i p=n\ s\pt\m=na trecut\, s-au `nregistrat cinci ac]iuni de acest gen. Ultimul furt, s-a produs `n noaptea de 24/25 noiembrie a.c. c=nd s-a furat 160 de metri de cablu telefonic”, declar\ primarul comunei Capu C=mpului, Gheorghe Cajvan care nu mai [tie cum s\ se mai descurce cu cet\]enii din comun\, care de la jum\tatea acestui an ba au, ba nu au ton la telefonul fix la care sunt abona]i prin ROMTELECOM. Mai mult, re]elele de internet ale institu]iilor publice [i ale persoanelor private din localitate au avut aceea[i soart\.
N Ho]ii de cablu telefonic, surprin[i pe malul p=r=ului Suha de poli]i[ti, s-au f\cut nev\zu]i `n desi[, dar au l\sat `n urm\ calul [i c\ru]a
~n total, `n cele cinci ac]iuni de furt `nregistrate la poli]ia local\ s-au sustras peste 500 de metri liniari de cablu telefonic. Din aceast\ cantitate, 160 de metri au fost fura]i `n noaptea de miercuri spre joi, s\pt\m=na trecut\. Se pare `ns\ c\ ultima ac]iune a ho]ilor a fost monitorizat\ mai bine [i s-a dat de urma lor. ~n noaptea amintit\, pe raza comunei Valea Moldovei, pe P=r\ul Suha, `ntre Valea Moldovei [i M\liniau fost surprin]i doi indivizi care tocmai f\cuser\ un foc `n care ardeau izola]ia din plastic de la cablul tocmai furat, pentru a ajunge la conductorul din cupru din interior, mult r=vnit [i u[or valorificabil la centrele de preluare a de[eurilor metalice din jude]. Indivizii care tocmai ardeau izola]ia de pe cablurile telefonice furate. Ace[tia au fugit prin desi[ul din lunca p=r=ului Suha, f\c=ndu-se nev\zu]i. S-a recuperat ce a mai r\mas din cablul ce urma a fi pus pe foc dar, foarte important, poli]i[tii au r\mas `n posesia calului [i c\ru]ei cu care cablul furat de pe st=lpii ROMTELECOM a fost transportat pe malul apei spre a fi ars.
Autorii faptei au fost recunoscu]i de c\tre poli]i[ti dar [i de doi martori, numai c\ reu[ind s\ fug\  prin lunc\  [i pe timp de noapte, nu au mai fost prin[i. Au fost `ns\ identifica]i ca fiind doi indivizi, unul din comuna Valea Moldovei, cel\lalt din Slatina. Nici la domiciliile lor, cei doi b\rba]i nu au fost g\si]i [i se continu\ c\ut\rile `n vederea prinderii [i tragerii la r\spundece a lor pentru furturile de cablu telefonic din zon\. Ei sunt b\nui]i ca fiind autori ale unor furturi de acest gen [i pe raza comunei M\lini. Mai ales c\, `n zona unde au fost surprin[i, pe malul p=r=ului Suha, au fost descoperite `nc\ patru vetre de foc `n care au fost arse cabluri telefonice.

N Paguba estimat\ de ROMTELECOM – 45.000 de euro
La Capu C=mpului, situa]ia este dramatic\ pentru c\ de la ultimul jaf asupra liniilor telefonice, [coala din comun\, prim\ria, dispensarul medical, postul de poli]ie, po[ta, toate unit\]ile publice, nu mai au nici telefon fix [i nici internet. La acestea  se adaug\ `nc\ 70 de locuitori ai comunei, cu contracte de telefonie la ROMTELECOM. Furnizorul de servicii apreciaz\ paguba produs\ de ho]ii de cablu la peste 45.000 de euro.
~ncep=nd din luna iunie a acestui an, periodic, por]iuni importante ale re]elei de telefonie fix\ dintre Capu C=mpului [i satul Mironu – comuna Valea Moldovei au fost sustrase `n mod sistematic. P=n\ ast\ var\, st=lpii telefonici traversau ]arina dintre cele dou\ localit\]i, pe o distan]\ de aproape un kilometru. Dup\ ce s-au `nregistrat primele furturi, cei de la ROMTELECOM au decis s\ mute st=lpii din zona de ]arin\ nelocuit\, de-a lungul drumului jude]ean, mai la vedere, [i a ref\cut re]eaua pe aceste noi coordonate `n ideea c\ astfel vor fi sistate furturile de cablu. M\sura nu a fost suficient\. Cablul telefonic a fost `n continuare furat iar acum furnizorul de telefonie fix\ `n zon\ inten]ioneaz\ s\  recurg\ la ultima variant\ – `ngroparea cablului c=t mai ad=nc `n p\m=nt. (Neculai RO{CA)

Vezi si

ADU și-a lansat candidații la fucția de primar al Sucevei și președinte al Consiliului Județean

Alianța Dreapta Unită (ADU) Suceava a lansat oficial, la o ceremonie care a avut loc …