Saturday , October 1 2022

Gheorghe Flutur nu este de acord cu reducerea numarului de primarii

N conform unui proiect de lege sus]inut de democrat liberala Sulfina Barbu, nicio comuna nu va putea sa aib\ mai pu]in de 5.000 de locuitori, iar în aceasta situa]ie se afla 73 de localit\]i din jude], inclusiv ora[ul Solca n ieri, pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, vicelider la nivel na]ional al PDL, a declarat c\ a discutat cu colegii s\i din conducerea central\ a partidului cu privire la acest proiect de lege [i s-a concluzionat c\ nu poate fi sus]inut de actuala putere
Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, nu agreeaz\ punerea `n aplicarea a unui poriect de lege care s\ duc\ la diminuarea considerabil\ a num\rului de prim\rii. Gheorghe Flutur a declarat c\ nu este de acord ca `n condi]iile actuale de criz\ s\ existe preocup\ri la nivel central `n alte privin]e dec=t cele legate de combaterea efectelor crizei. {eful administra]iei jude]ene sucevene care de]ine func]ia de pre[edinte al organiza]iei jude]ene Suceava a PDL [i vicepre[edintele la nivel na]ional al partidului a declarat c\ a avut o discu]ie recent\ cu ceilal]i membri din conducerea central\ a principalei forma]iuni politice de guvern\m=nt tocmai cu privire la proiectul de lege propus de un deputat PDL `n baza c\ruia se vor reduce considerabil num\rul de prim\rii de la nivel na]ional. Este vorba de proiectul de lege pe care deputatul PDL Sulfina Barbu dore[te s\ `l promoveze [i prin care niciuna din localit\]ile Rom=niei nu ar trebui s\ aib\ sub 5.000 de locuitori.
Gheorghe Flutur [i-a motivat pozi]ia contra proiectului Sulfinei Barbu prin faptul c\ acest tip de reorganizare administrativ\ a comunelor nu ar avea prioritate fa]\ de proiectele ce trebuie s\ se axeze pe „dezvoltarea satului rom=nesc”. ~n cazul `n care acest proiect va fi aprobat, 73 de comune din cele 114 localit\]i sucevene ar urma s\ fie desfiin]ate.
Pe de alt\ parte, Gheorghe Flutur, a declarat c\ `n ceea ce prive[te reorganizarea administrativ\ a comunelor conducerea PDL nu sus]ine un astfel de proiect. „Nu exist\ nici o preocupare pentru desfiin]area comunelor [i proiectul nu va primi avizul pozitiv”, a spus Gheorghe Flutur. El a men]ionat c\ dup\ discu]iile cu conducerea PDL s-a concluzionat c\ acest proiect nu este o prioritate sau o preocupare pentru democrat liberali. „Trebuie s\ ne concentr\m `n aceast\ perioad\ pe proiecte de dezvoltare, nu pe desenat h\r]i”, a declarat Gheorghe Flutur.
Ziarul Obiectiv a prezentat, ieri, `ntr-un articol amplu, o perspectiv\ sumbr\ a ceea ce ar `nsemna proiectul de lege promovat de mai mul]i parlamentari ai PDL, inclusiv Sulfina Barbu. Conform acelui proiect de lege, 73 din cele 114 prim\rii din jude]ul Suceava ar putea s\ dispar\ ca entit\]i administrativ teritoriale, urm=nd a se comasa `ntre ele sau cu alte localit\]i `nvecinate care nu risc\ s\ fie desfiin]ate pe criteriul num\rului de locuitori. Aceea propunere venit\ din partea parlamentarilor PDL, care vizeaz\ reorganizarea administrativ teritorial\ a ]\rii, dup\ un model considerat de ini]iatori a fi mai conform cu imperativele actuale, ar fi desfiin]at localit\]ile cu mai putin de 5.000 de locuitori, majoritatea acestora fiind comune, `ns\ exist\ [i ora[e de dimensiuni mici, cu num\r sub 5.000 de locuitori. {efa comisiei de administra]ie din Camera Deputa]ilor, Sulfina Barbu, sus]ine ini]iativa declar=nd ca este nevoie de ini]ierea unei dezbateri na]ionale privind reîmp\rtirea administrativ-teritoriala a Rom=niei. „Primul pas ar fi acela sa stop\m f\r=mi]area administrativ\, un fenomen care în ultimii zece ani a c\p\tat amploare. Am constatat ca în acest interval au fost înfiin]ate 229 de localit\]i noi, fapt care a condus practic la sl\birea eficien]ei administra]iei locale. F\r=mi]area administrativ\ a ultimilor ani a sl\bit puterea financiar\ a unit\]ilor teritoriale mici. Ceea ce, combinat cu o criza financiar\ la nivel na]ional [i global, ne-a adus în situa]ia de acum, c=nd numeroase prim\rii nu mai au fondurile necesare nici pentru propria func]ionare”, a declarat, pentru Ziarul de Iasi, Sulfina Barbu.
Dup\ cum era de a[teptat, aplicarea unei noi legi admistrativ – teritoriale în jude]ul Suceava care s\ aib\ ca baz\ principiul enun]at anterior va produce mari rea[ez\ri, cele mai multe neagreate de primarii localit\]ilor cu popula]ii mici. ~n acest fel, pozi]ia contra acerstui proiect de lege exprimat\ de Gheorghe Flutur pare a fi de `n]eles, dac\ ]inem seama de faptul c\ o mare parte din comunele ce urmeaz\ a fi comasate pentru c\ au locuitori pu]ini sunt din zona de munte unde majoritatea primarilor sunt membri PDL. Practic, comasarea de comune pentru a se ajunge la num\rul popula]iei prefigurat – 5.000 de locuitori, vizeaz\ nu doar cele 14 localit\]i care s-au înfiin]at sau reînfiin]at dup\ 2004, ci multe alte localit\]i care erau de sine st\t\toare.
Comunele din jude]ul Suceava care au mai pu]in de 5.000 de locuitori:
Co[na – 1.496 locuitori; Cioc\ne[ti – 1.518, B\l\ceana – 1.648; Breaza – 1.653; C=rlibaba – 1.891, Moldova Suli]a – 2.068, Crucea – 2.070, Iacobeni – 2.075, Poieni Solca – 2.095, Mu[eni]a – 2.101, Ciprian Porumbescu – 2.153, Com\ne[ti – 2.205, Ulma – 2.218, Burla – 2.241, Poiana Stampei – 2.246, Panaci – 2.250, Izvoarele Sucevei – 2.372, Boto[ana – 2.383, Sadova – 2.449, Capu C=mpului 2.468, Horodnic de Jos – 2.497, Dr\goie[ti – 2.517, Dr\gu[eni – 2.576, Solca – 2.623, G\l\ne[ti – 2.660, F=nt=na Mare – 2.718, Bune[ti – 2.720, H=rtop – 2.745, Ili[e[ti – 2.748, Sucevi]a – 2.777, Calafinde[ti – 2.833, Berchi[e[ti – 2.864, P=rte[tii de Jos – 2.879, Dorna Arini – 2.977, Dorna Candrenilor – 2.997, Gr\me[ti – 3.028, Siminicea – 3.044, Pojor=ta – 3.119, Zamostea – 3.132, Ostra – 3.239, {erb\u]i – 3.249, B\lc\u]i – 3.275, Stroie[ti – 3.388, Frumosu – 3.508, Horodniceni – 3.553, M\n\stirea Humorului – 3.600, Bilca – 3.654, Brodina – 3.659, Vulture[ti – 3.698, Putna – 3.751, Iaslov\] – 3.810, Valea Moldovei – 3.844, Dolhe[ti – 3.931, Bogd\ne[ti – 4.002, H=n]e[ti – 4.020, Fundul Moldovei – 4.035, Voitinel – 4.120, Ad=ncata – 4.170; {aru Dornei – 4.212, Cacica – 4.274, R\d\[eni – 4.368, Satu Mare – 4.385, Dorne[ti – 4.496, Vadu Moldovei – 4.500, Vatra Moldovitei – 4.569, Mitocu Dragomirnei – 4.677, Boroaia – 4.716, Moara – 4.827, Fr\t\u]ii Vechi – 4.839, For\[ti – 4.879, F=nt=nele – 4.897, Horodnic de Sus – 4.919, P\tr\u]i – 4.940, Gr\nice[ti – 4.995. (Dan PRICOPE)

Vezi si

COD GALBEN de ploi și vijelii pentru jumătatea de vest a județului Suceava

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă o avertizare meteo COD GALBEN de instabilitate …

No comments

  1. Se teme ca isi pierde primarii portocalii.

  2. Da Doamne ! Se face un mare pas inainte . Daca se reformeaza si proprietatea funciara . adica daca se comaseaza terenurile agricole ( chiar fortat ) putem vorbi de un viitor promitator .