Wednesday , November 30 2022

Flutur crede ca regionalizarea trebuie facuta rapid, desi recunoaste ca dimensiunile noilor structuri administrative sunt discutabile

N „Din punctul meu de vedere, aceast\ form\ de regionalizare ar trebui s\ intre `n vigoare imediat. Dimensiunea ei este discutabil\”, a declarat Gheorghe Flutur n „Via]a ne arat\ c\ nu po]i s\ ai jude]e foarte mici pentru c\ este stufos aparatul birocratic. Dac\ o facem trebuie s\ o facem vara asta pentru a preg\ti alegerile locale”, a mai spus pre[edintele CJ Suceava n „Regiunea Nord Est e s\rac\ [i, fiind `n aceast\ regiune, suntem interesa]i s\ form\m o unitate administrativ\ care s\ aduc\ mai multe fonduri europene aici”, a declarat Gheorghe Flutur n „Nu renun]\m la Bucovina. Voi ]ine p=n\ la cap\tul vie]ii mele cu Bucovina”, a ]inut s\ men]ioneze pre[edintele CJ Suceava
 
Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, este de p\rere c\ reorganizarea administrativ\ trebuie f\cut\ anul acesta, iar finalizarea demersurilor `n vara aceasta este hot\r=toare `n ce prive[te organizarea alegerilor locale de la anul. Pe de alt\ parte, [eful administra]iei jude]ene este de p\rere c\ dimensiunea formei de reorganizare poate s\ comporte anumite discu]ii. „Din punctul meu de vedere aceast\ form\ de regionalizare ar trebui s\ intre `n vigoare imediat. Dimensiunea ei este discutabil\”, a declarat pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, referindu-se la proiectele dezb\tute, `n ultima perioad\, `n mass media, prinrte care [i proiectul cu opt regiuni sau super – jude]e. „Dup\ p\rerea mea, negocierile vor trebui s\ dea o form\ final\ acestei reorganiz\ri c=t de repede, pentru a [ti cum facem alegerile anul viitor”, a declarat Gheorghe Flutur. El a precizat c\ se va vedea `n urma negocierilor ce model trebuie s\ adopt\m. ~n orice caz trebuie s\ ne g=ndim la cel pu]in un milion [i jum\tate de locuitori pentru o regiune, dar [i o form\ mai mare, bine g=ndit\ [i preg\tit\, dup\ exemplul Poloniei, nu trebuie s\ fie exclus\ din start.
El a precizat c\, legat de dimensiunile regiunilor sunt chestiuni sensibile [i pentru c\ „fiecare ]ine la zona lui, la jude]ul lui [i la identitatea lui”. „Suceava este o zon\ cu amprent\ cultural\ puternic\, cu istorie [i tradi]ii. O zon\ care are un nume aparte. Nu renun]\m la Bucovina. Bucovina are o amprent\ aparte. Voi ]ine p=n\ la cap\tul vie]ii mele cu Bucovina”, a ]inut s\ men]ioneze Gheorghe Flutur.
Pre[edintele CJ Suceava se declar\ pentru o reorganizare administrativ – teritorial\ a Rom=niei [i este de p\rere c\ actuala form\ nu mai corespunde realit\]ilor [i necesit\]ilor actuale. „~ntrebarea de baz\ care o pun to]i rom=nii este legat\ de dimensiunea regionaliz\rii, organizarea administrativ teritorial\. Luni am anun]at c\ sus]inem reorganizarea mnai eficient\ administrativ teritorial\ a Rom=niei, av=nd `n vedere c\ suntem organiza]i `n baza unui act administrativ din anul 1968, pe jude]e, [i la momentul acesta discut\m cu partenerii din coali]ia de guvernare dimensiunea organiz\rii teritoriale a Rom=niei. Personal, consider c\ este nevoie de o reorganizare”, a declarat, ieri, Gheorghe Flutur.
 
N Voin]a politic\, prevederile constitu]ionale [i fondurile europene: dou\ probleme [i o singur\ miz\ a reorganiz\rii administrative
 
Din punctul s\u de vedere, reorganizarea administrativ\ trebuie f\cut\ cu o maxim\ aten]ie [i pe principiul descentraliz\rii p=n\ la cap\t [i a responsabiliz\rii regiunilor sau jude]e cum se vor numi `n temeiul actualei constitu]ii. De altfel, un impediment din cauza c\ruia nu se poate face o regionalizare `l constituie, `n opinia lui Gheorghe Flutur, lipsa de voin]\ politic\, iar acest fapt este unul care determin\ imposibilitatea modific\rii Constitu]iei. „Dac\ s-ar putea modifica actuala Constitu]ie ar fi ideal, pentru c\ sunt multe lucruri de modificat. Dar cum este nevoie de voin]\ politic\ [i de dou\ treimi [i `ncr=ncenarea politic\ este destul de mare, deocamdat\ trebuie s\ ne g=ndim la o reorganizare `n temeiul actualei Constititu]ii”, a declarat pre[edintele CJ Suceava. El este convins c\ `n urm\toarele zile v\ vom face cunoscut\ voin]a coali]iei cu privire la dimensiunea regional\. „Via]a ne arat\ c\ nu po]i s\ ai jude]e foarte mici pentru c\ este stufos aparatul birocratic. Dac\ o facem trebuie s\ o facem vara asta pentru a preg\ti alegerile locale”, a mai spus pre[edintele CJ Suceava.
{eful administra]iei jude]ene sus]ine ideea conform c\reia actualele jude]e nu pot s\ absoarb\ fonduri europene, motiv pentru care crearea unor noi unit\]i administrativ – teritoriale ar putea fi o premiz\ pentru o mai bun\ absorb]ie a fondurilor europene iar m\surile `n aceast\ direc]ie nu ar trebui am=nate.
„Va trebui s\ ne g=ndim la dimensiunea acestor regiuni sau jude]e pentru a fi mai eficiente pentru absorb]ia fondurilor europene, pentru coordonarea ac]iunilor de investi]ii [i de dezvoltare regional\. Lucru care este foarte urgent. Dac\ ne g=ndim ce se `nt=mpl\ acum avem [i experien]\ pozitiv\, dar avem [i experien]\ trist\”, a mai declarat Gheorghe Flutur.
 
NFlutur reitereaz\ ideea unei candidaturi `n noua structur\ regional\ care ar putea s\ rezulte `n urma reorganiz\rii administrative a ]\rii
 
El a mai ad\ugat c\ prea multe decizii se a[teapt\ din alt\ parte [i, `n opinia sa, „noile regiuni trebuie s\ aib\ un grad de autonomie `n ceea ce prive[te prioritizarea banilor care vin de la Uniunea European\ [i atunci [i interesul ar fi altul”. ~n acest sens, el a reamintit faptul c\ este pre[edinte de trei ani pentru Regiunea de Dezvoltare Nord – Est [i, din p\cate, o astfel de regiune nu are un statut juridic care s\ `i dea mai mult\ for]\ [i s\ poat\ prioritiza investi]iile.
„Facem drumuri care nu trec prin mai multe jude]e, nu stabilim marile priorit\]i. Dup\ p\rerea mea regiunea Nord Est, care este o regiune s\rac\, trebuie s\ aib\ interes pentru a primi c=t mai mul]i bani de la Uniunea European\. Principiul coeziunii are `n vedere alocarea de resurse financiare mai multe pentru regiunile s\race. Fiind `n aceast\ regiune suntem interesa]i s\ form\m o unitate administrativ\ care s\ aduc\ mai mul]i bani aici”, a declarat Gheorghe Flutur.
El a mai men]ionat c\ nu crede c\ cet\]enii trebuie s\ se team\ de reorganizare, de descentralizare [i nu are niciun fel de re]inere „dac\ vor vrea sucevenii sau regiunea respectiv\ sau partidul din care fac parte s\ candidez pentru o func]ie de reprezentare `n aceast\ nou\ unitate administrativ\”. „Nu am nici o re]inere. {i asta pentru c\ ambi]ia este s\ aduc proiecte pentru zon\. {i c=nd e vorba de Suceava indiferent care va fi forma regiunii m\ voi bate s\ aduc proiecte. {i cu pre]ul de a candida la viitoarele alegeri locale”, a declarat Gheorghe Flutur.
 
N Liderul PDL Ia[i: Flutur ar putea fi candidat pentru [efia structurii administrative din Moldova
 
 
Liderul PDL Ia[i, Mihaela Popa, a sus]inut c\ pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, ar putea fi candidatul democrat-liberalilor pentru [efia viitoarei structuri administrative din nordul Moldovei [i a precizat c\ Flutur “st\ cel mai bine la nivelul partidului”. Mihaela Popa a declarat, vineri, într-o conferin]\ de pres\, c\ proiectul reorganiz\rii administrative este important, ad\ugând c\ acest lucru va impune inclusiv schimb\ri politice la nivel local [i regional. Ea a precizat c\ Gheorghe Flutur ar putea fi candidatul PDL pentru [efia viitoarei structuri administrative ce ar urma s\ fie format\ din jude]ele Ia[i, Suceava, Boto[ani, Neam], Bac\u [i Vaslui.
“Cred c\ Flutur st\ cel mai bine la nivelul partidului. Îl vom sus]ine f\r\ discu]ie”, a afirmat Mihaela Popa.
De asemenea, liderul filialei municipale a PDL Ia[i, deputatul Marius Spînu, a declarat, în aceea[i conferin]\ de pres\, c\ niciunul dintre liderii PDL din jude]ele din nordul Moldovei nu contest\ faptul ca Ia[i s\ devin\ capitala regiunii. El a criticat graba opozi]iei de a contesta proiectul reorganiz\rii administrative a României.
“I-am auzit pe cei de la USL spunând s\ ne mai gândim [i s\ analiz\m. În 1992, Ion Iliescu spunea s\ facem o tranzi]ie lent\. Dac\ privatiz\rile s-ar fi f\cut atunci repede, alta ar fi fost acum situa]ia din punct de vedere economic. Dac\ nu facem acum reorganizare, o vom putea face abia în 2016, pentru c\ procesul trebuie s\ ]in\ cont [i de anul în care au loc alegerile locale”, a afirmat Spînu.
Secretarul general al PDL, deputatul Ioan Oltean, a spus, vineri, într-o conferin]\ de pres\, c\ formula pe care actualii guvernan]i o propun este trecerea de la 41 de jude]e la opt, ceea ce se înscrie în parametrii europeni [i r\spunde [i cerin]elor de absorb]ie a fondurilor europene într-un ritm mult mai ridicat [i o valorificare mult mai eficient\ a acestora. Întrebat care vor fi capitalele acestor opt jude]e, Oltean a r\spuns c\ este vorba de Cluj-Napoca, Bra[ov, Timi[oara, Craiova, Constan]a, Ia[i, Ploie[ti [i Bucure[ti, informeaz\ Mediafax. (Dan PRICOPE)
 
 
 

Vezi si

Mănăstirea Teodoreni se va extinde începând cu anul viitor

Un nou corp de chilii va fi construit, cel mai probabil de anul viitor sau …

No comments

  1. Daca reuseste regionalizarea ramane in istorie dl Flutur ca putea sa impiedice si nu a facut.

  2. aberatie pdlista……………..lumea moare de foame si idioti o scalda!……………….peste o saptamana am uitat de ea,ca basinescu mai scoate una!….mai grav ca si opozitia ii face jocul ……..MAI BINE FACEM AL 52 STAT AMERICAN ,NU ASA ,BA POLITICIENI MIORITICI…….. si mai vine si FLUTUR…………..CHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ….GREATA

  3. # Pentru Ilie .Trebuie sa vezi mult mai departe decat taxa de schimbare de acte pe care dealtfel o va incasa probabil o alta coalitie politica dupa 2012 . Romania are o problema prea importanta pe care trebuie sa o treaca peste capetele partidelor . Esta vorba de stabilitatea teritoriala din centrul tarii iar prin aceasta reorganizare , indivizi ca Tokes raman fara obiectul muncii . Asta este miezul problemei .

  4. MINCIUNI ,MINCIUNI SI IAR MINCIUNI ACEASTA ESTE INTERESUL PDL DE A MAI PUNE MINA PE O SERIE DE BANI DE LA CETATENI CACI NU MAI AU ALTE SOLUTI DE EXEMPLU CETATEANUL VA TREBUI SA SCHIMBE BULETINUL,PERMISUL DE CONDUCERE,PLACUTE DE INMATRICULARE SI DE AICI ALTELE SI ALTELE,TINP PERDUT LA COZI IN ORASUL RESEDINTA BANI CHELTUITI PE TRANSPORT IAR ROMANUL TACE SI NU CERE CA ACEASTA REORGANIZARE TERITORIALA SA SE FACA IN BAZA UNUI REFERENDUM SI SA-SI SPUNA CUVINTUL POPORUL ROMAN NU PRIN ASUMAREA GUVERNAMENTALA VA INTREB PE TOTI CARE VETI CITI COMENTARIUL MEU E DEMOCRATIE SAU E DICTATURA PRIN ASUMARE RASPUNDERI DE CATRE GUVERN,NU LASATI SA SE INTIMPLE ASA CEVA CA VA FI VAI DE NOI TOTI.

  5. Dezmembrarea administrativa dorita va deranja multe orgolii locale , normale dealtfel , si PDL va mai pierde ceva procente din putinul care i-a mai ramas . Cel mai bine era sa se reduca prin lege numarul functionarilor din structurile judetene , sa dispara puzderia de comune aparute in anii din urma , si regiunile deja existente sa aiba personalitate juridica cu rotatie la conducere , ca sa poata derula proiecte comune de dezvoltare .

  6. Poporul tace si stie sa sufere…