Saturday , October 1 2022

Dosarul “Spaga la vama Siret” continua sa fie judecat de Curtea de Apel Suceava


Vame[ii [i poli]i[tii de frontier\ de la Siret acuza]i de corup]ie vor fi `n continuare judeca]i de magistra]ii Cur]ii de Apel Suceava, dup\ ce `n cursul zilei de ieri au fost respinse cererile acestora de restituire a cauzei la Parchet

~n [edin]ele anterioare, inculpa]ii din “lotul Siret” au cerut de nenum\rate ori restituirea cauzei la Parchet, ace[tia men]ion=nd c\ `n rechizitoriu se afl\ mai multe neconcordan]e ce ar putea vicia aflarea adev\rului. De asemnea, ei au invocat `n mai multe r=nduri c\ aceast\ cauz\ ar trebui judecat\ de o alt\ instan]\ [i nu de Curtea de Apel Suceava.
Aceste cereri ale lor au fost respinse `ns\ de magistra]ii suceveni [i drept consecin]\ dosarul “{pag\ la vama Siret” va fi `n continuare judecat de Curtea de Apel Suceava. Ap\r\torii celor acuza]i de corup]ie au ]inut s\ men]ioneze c\ urm\rirea penal\, precum [i `ntreg rechizitoriul a fost `ntocmit superficial [i la repezeal\, fiind constatate mai multe neconcordan]e. Ace[tia au declarat c\ exist\ unele neregularit\]i privind actul de sesizare a urm\ririi penale, subliniind c\ `n rechizitoriu nu este trecut\ concret valoarea prejudiciului creat, Direc]ia General\ Anticorup]ie f\c=nd o descriere cu caracter general referitor la aceast\ problem\. De asemenea, `n cazul unor inculpa]i, s-a invocat c\ nu au fost `ndeplinite toate actele cu privire la urm\rirea penal\, iar `n cazul altor inculpa]i avoca]ii au sus]inut c\ cercetarea penal\ nu a fost `nceput\ `n mod legal. Totodat\, vame[ii [p\gari au mai men]ionat c\ instan]a nu este legal sesizat\ `n privin]a rechizitoriului. Spre exemplu, `n cazul inspectorului vamal, Ungureanu Laz\r, avocatul acestuia a cerut `ntr-un termen anterior nulitatea urm\rii penale. Ungureanu este urm\rit pentru o singur\ fapt\ de dare de mit\ [i este acuzat c\ i-ar fi oferit o sum\ de bani fostului [ef PTF Siret, Aurel Anea, iar `n rechizitoriu este specificat c\ ar fi dat [pag\ altcuiva. Astfel, din aceste cauze, s-a cerut ca dosarul s\ fie din nou prezentat Parchetului, pentru refacerea rechizitoriului. Avoca]ii au mai precizat de asemnea c\ actul de sesizare a instan]ei este ilegal [i c\ acuza]ia de constituire de grup infrac]ional este nefondat\, deoarece nu exist\ dovezi c\ la vama Siret s-ar fi constituit `ntradev\r un grup infrac]ional.
Reamintim c\ `n “lotul Siret” sunt acheta]i 66 de vame[i [i poli]i[ti de frontier\, sub acuza]ia de de luare de mit\ [i constituire de grup infrac]ional. (P.B.

Vezi si

Zeci de șoferi amendați, în urma unei razii a Poliției la Rădăuți

Având în vedere evoluţia situaţiei operative şi a indicatorilor dinamici pe linie de poliţie rutieră …