Tuesday , December 6 2022

Doar un centru de sanatate mintala functional in judetul Suceava, din cele cinci propuse

Pe l=ng\ cel de la C=mpulung Moldovenesc, `nc\ patru astfel de centre ar fi trebuit s\ fie func]ionale `n cadrul spitalelor din F\lticeni, R\d\u]i [i Suceava u demersurile nu au mai fost concretizate din cauza problemelor legate de spa]iu, de personal sau a dezinteresului structurilor implicate, de[i banii pentru func]ionarea lor sunt disponibili prin DSP t
Din cele cinci centre de s\n\tate mintal\ care ar fi trebuit s\ func]ioneze pe teritoriul jude]ului Suceava, numai `n structura Spitalului de Psihiatrie C=mpulung Moldovenesc acest tip de compartiment este viabil [i ofer\ asisten]\ specializat\ persoanelor cu dificult\]i [i afec]iuni psihice din zon\. La Spitalul Municipal R\d\u]i, la Spitalul Municipal F\lticeni [i la Spitalul Jude]ean de Urgen]\ din Suceava aceste centre sunt aprobate, exist\ studii de fezabilitate [i de oportunitate f\cute, dar nu sunt func]ionale, din diverse motive.
Doctorul psihiatru Alexandru Paziuc, cel care se ocup\ de proiectul ini]iat de Ministerul S\n\t\]ii acum c=]iva ani, a explicat c\ aceste centre ar fi trebuit s\ deserveasc\ popula]ia pe o anumit\ regiune, a[a cum se `nt=mpl\ `n cazul centrului din C=mpulung Moldovenesc, care are arondat\ [i popula]ia din Gura Humorului, totaliz=nd aproximativ 350.000 de locuitori. Centrul din R\d\u]i a fost proiectat pentru a deservi [i zona Siretului, oportun este [i centrul din zona F\lticeni, iar `n Suceava dr. Paziuc a propus `nfiin]area nu numai a unui centru adresat adul]ilor, ci [i al unuia pentru copii. De[i o serie de demersuri au fost f\cute `n toate aceste ora[e de c\tre cei implica]i pentru concretizarea proiectului, `n c=]iva ani piedicile care s-au tot ivit nu au putut fi `nl\turate.
~n cazul Spitalului Municipal R\d\u]i, managerul Tibeic\ Dorin a precizat c\ proiectul de buget a fost aprobat de Direc]ia de S\n\tate Public\ Suceava, dar c\ exist\ o problem\ de amplasament. Singurul spa]iu posibil de alocat de c\tre administra]ia local\ se afl\ `n Spitalul Vechi, `ns\ exist\ reticen]e din cauza cheltuielilor administrative nejustificate, motiv pentru care sunt a[tepta]i banii pentru mutarea sec]iilor din Spitalul Vechi `n Spitalul Nou. Abia dup\ ce acest lucru va fi posibil, [i centrul de s\n\tate mintal\ va avea [anse s\ devin\ func]ional. ~ns\, din moment ce este vorba despre sume mari care ar trebui alocate de administra]ia local\, viitorul nu arat\ favorabil din acest punct de vedere. La F\lticeni Prim\ria sprijin\ proiectul, dar exist\ probleme de personal. ~n centru ar trebui s\ fie angaja]i minim un psihiatru, cinci asistente de psihiatrie, doi psihologi clinicieni, doi asisten]i sociali [i un terapeut ocupa]ional, care nu se arat\ de nic\ieri.
~n cazul Spitalului Jude]ean Suceava, s-au ini]iat mai multe demersuri care, `ns\, au sf=r[it `ngropate, a declarat dr. Paziuc. Consiliul Jude]ean a aprobat un spa]iu `n curtea Sec]iei de Psihiatrie din Burdujeni, pentru `nfiin]area ambelor centre. O alt\ tentativ\ a vizat un spa]iu de la demisolul Policlinicii, care ar fi putut fi amenajat, modernizat [i dotat corespunz\tor cu bani de la Ministerul S\n\t\]ii, prin programul na]ional pentru asigurarea asisten]ei psihiatrice comunitare. ~n cele din urm\, centrele existente `n structura Spitalului au fost mai mult sau mai pu]in date uit\rii. Directorul DSP Suceava, dr. Ludovic Abi]ei, a declarat c\ e p\cat ca aceste centre s\ nu fie func]ionale `n toate cele patru loca]ii propuse, `n contextul `n care posibilitatea finan]\rii exist\ [i nu e doar o promisiune. ~n fapt, cheltuielile implicate de func]ionarea centrelor de s\n\tate mintal\ sunt acoperite prin direc]iile de s\n\tate public\, incluz=nd medicamente [i salarii.
Centrele de s\n\tate mintal\ sunt structuri intracomunitare care furnizeaz\ asisten]\ primar\ [i asisten]\ psihiatric\ ambulatorie. ~ntre atribu]ii se num\r\ detectarea [i tratarea problemelor de s\n\tate mintal\ din comunitate, medica]ie psihotropic\ [i interven]ii terapeutice pentru reziden]ii din comunitate cu tulbur\ri mintale stabilizate, interven]ii `n episoadele acute de boal\, grupuri terapeutice [i consiliere psihologic\. Personalul colaboreaz\ cu medicii de familie pentru gestionarea cazurilor psihiatrice [i ofer\ servicii de asisten]\ mobil\. (Andreea DIACONU)

Vezi si

AirConnect iar spune că va zbura vara viitoare de la Suceava la Constanța

AirConnect va zbura vara viitoare de la Constanța la Suceava, Timișoara, Oradea și Cluj-Napoca, a …