Sunday , September 25 2022

Construirea, `n urmatorii ani, a unei autostrazi din Suceava spre sudul tarii a intrat din nou `n ceata

~n timp ce primul ministru a anun]at, cu c=teva s\pt\m=ni `n urm\, c\ sunt `n preg\tire pentru a se realiza `n parteneriat public – privat [i autostr\zile T=rgu Mure[ – Ia[i – Ungheni [i Ploie[ti – Albi]a – Suceava, ministrul Mediului, Laszlo Borbely a declarat, la finele s\pt\m=nii trecute, c\ autostr\zile T=rgu Mure[ – Ia[i [i Transilvania sunt priorit\]i sprijinite de UDMR [i, prin urmare, acestea par a avea [anse mai mari pentru a fi demarate

 
Construirea unei autostr\zi care s\ lege Suceava de sudul ]\rii, `n urm\torii ani, pare s\ devin\ din nou un proiect trecut la categoria „[i altele”. De fiecare dat\ c=nd e nevoie de un imbold pentru a st=rni electoratul, se pune `n discu]ie c=te o problem\ de genul „modernizarea unor drumuri na]ionale”, „construirea uneia sau chiar a dou\ autostr\zi”, „atragerea de investitori”. Mai bine de un deceniu, pe list\ a fost inclus\ [i „modernizarea aeroportului” printre m\surile cu iz electoral, dar recent, odat\ cu semnarea la Suceava a contractului de finan]are, se pare c\ `n sf=r[it sunt semnale pozitive `n sensul c\ se va face cu siguran]\ ceva cu adev\rat trainic.
~n schimb, alte investi]ii de genul construirii unei autostr\zi r\m=n `n continuare `n zona de incertitudine cu care ne-am obi[nuit sau de „praf `n ochi” cu care vor unii din politicieni s\ ne obi[nuiasc\. De mai bine de zece ani se discut\ de tot felul de idei, studii, proiecte de construire a unei autostr\zi care s\ lege nordul de sudul ]\rii pe la Suceava iar din c=nd `n vreme se mai agit\ [i un alt proiect vechi de construire a unei autostr\zi care s\ lege Budapesta de Odessa [i care s\ treac\ [i prin nordul Rom=niei, pe teritoriul jude]elor Satu Mare, Mararmure[, Suceava [i Boto[ani. Cea de-a doua variant\ este at=t de `ndep\rtat\ `nc=t p=n\ [i politicienii au renun]at s\ o mai arunce `n fa]a electoratului, `ns\ prima, cea de la Suceava p=n\ `n sudul ]\rii, r\m=ne `n continuare un fel de narcotic electoral. Deocamdat\, realitatea este c\ nici m\car nu s-a putut stabili traseul exact al unei astfel de autostr\zi [i nici sursele de finan]are. ~n rest, vorbe multe, proiecte, proiecte [i iar\[i proiecte.
~ntr-o lege cu privire la planul na]ional de amenajare a teritoriului este prev\zut\ construirea unei autostr\zi de la Ti[i]a p=n\ la Suceava. ~ntre timp, de c=]iva ani `ncoace se `ncearc\ for]area demar\rii unui astfel de proiect pentru a se lega zona M\rii Negre de cea a M\rii Baltice, ideal fiind o autostrad\ care s\ lege Bucure[tiul de Siret iar de acolo mai departe autorit\]ile ucrainene s\ fac\ o autostrad\ p=n\ la grani]a cu Polonia [i de aici `ncolo s\ fie asigurat accesul p=n\ la Gdansk. ~n ciuda mai multor `ntrevederi, nu s-a concretizat mare lucru p=n\ acum iar `ntre timp au ap\rut [i speciali[ti care sus]in c\ stabilirea traseului ar trebui s\ ]in\ cont de cursul r=ului Siret, dup\ modelul luat de mai multe ]\ri din vestul Europei.
Ultima variant\ prezentat\ a fost cea a unei autostr\zi care s\ lege Suceava de sudul ]\rii [i care s\ ajung\ numai p=n\ la Ploie[ti, dat fiind faptul c\ oricum `ntre Bucure[ti [i Ploie[ti este `n derulare un astfel de proiect. Astfel, premierul Emil Boc declara, `n octombrie, la Timi[oara, c\ Guvernul are cinci proiecte mari pe care dore[te s\ le realizeze `n parteneriat public – privat, privind construc]ia unei hidrocentrale, a reactoarelor de la Cernavod\, centura Bucure[tiului [i canalele Siret – B\r\gan [i Dun\re – Bucure[ti. El a spus c\ la aceste proiecte se adaug\ cele de construc]ie a tronsoanelor de autostrad\ `ntre Sibiu [i Pite[ti [i Comarnic – Bra[ov, fiind `n preg\tire tronsoanele T=rgu Mure[ – Ia[i – Ungheni [i Ploie[ti – Albi]a – Suceava. „La aceste proiecte adaug cele pentru infrastructura rutier\, altele dec=t cele pe fonduri europene. M\ refer la proiectele Sibiu – Pite[ti [i Comarnic – Bra[ov. Spuneam c\ `n 2013 orice timi[orean va putea merge la Bucure[ti pe autostrad\ cu excep]ia tronsonului Sibiu – Pite[ti. Acest tronson va fi scos la licita]ie. Sunt `n preg\tire tronsoanele de autostrad\ r\mase de la Bechtel [i nefinalizate, T=rgu Mure[ – Ia[i – Ungheni, Ploie[ti – Albi]a – Suceava, tronsoane care sunt `n preg\tire `n acela[i regim de parteneriat public-privat”, spunea Emil Boc, cu o lun\ `n urm\. De[i o autostrad\ care s\ lege Suceava de sudul ]\rii, dar cu ocolire pe la Albi]a, nu era una din cele mai fericite situa]ii, cel pu]in `n aparen]\, totu[i reprezenta o speran]\ ca, `n urm\torii ani, cu siguran]\ se va putea face ceva pentru ca [i nordul ]\rii s\ poat\ fi conectat la un sistem modern de transport rutier [i care s\ `l ajute la dezvoltarea economic\.
Ceea ce declar\ premierul nu reprezint\ ceva pe care s\ po]i pune baz\ 100% iar acerst lucru s-a v\zut relativ recent, c=nd un subaltern de-al s\u a f\cut afirma]ii care s\ trimit\ `n derizoriu proiectul unei autostr\zi spre Suceava. Este vorba de ministrul Mediului [i, totodat\, vicepre[edintele politic al UDMR, Laszlo Borbely, care a declarat, vineri, `ntr-o conferin]\ de pres\, c\ autostr\zile T=rgu Mure[ – Ia[i [i Transilvania constituie priorit\]i pe care forma]iunea sa politic\ le sprijin\. Cu alte cuvinte, acestea dou\ proiecte au [anse mai mari s\ fie puse `n aplicare datorit\ influen]ei UDMR `n coali]ia de guvernare.
Laszlo Borbely a spus c\ `n prezent se elaboreaz\ studiul de fezabilitate pentru autostrada T=rgu Mure[ – Ia[i, a c\rei construc]ie este sprijinit\ de reprezentan]ii UDMR `nc\ din 2008. „Din c=te [tiu eu, `nc\ nu este `n faza `n care s\ se cear\ avize de mediu, acesta se cere c=nd este `n faz\ de proiectare. Este o autostrad\ care este clar c\ este sprijinit\ de noi, este normal, fiind o autostrad\ care ar trece Carpa]ii [i ar fi de fapt o leg\tur\ `ntre Moldova [i Ardeal. Noi am sprijinit-o atunci c=nd s-a propus, `n 2008, eram tot acolo, `n Guvern. Nu noi trebuie s\ propunem sume, ci Ministerul Transporturilor. Vom avea o discu]ie `n Guvern care sunt priorit\]ile pe 2012. Pentru mine, ca t=rgumure[ean, aceast\ autostrad\ este o prioritate. O prioritate este [i autostrada Transilvania”, a spus Laszlo Borbely.
O parte din autostrada Transilvania va fi finalizat\ de Bechtel, pentru restul, care include [i zona municipiului T=rgu Mure[, urm=nd s\ se asigure finan]are `n urma unor parteneriate de tip public-privat [i chiar din bani europeni. „A fost o discu]ie la nivelul Comisiei Europene [i s-a acceptat p=n\ la urm\ ca o parte din aceste zone s\ fie finan]ate din bani europeni. UE a spus c\, dat fiind c\ s-au clarificat lucrurile cu Bechtel, ar fi posibil ca `n perioada 2014 – 2020 s\ se aloce bani [i de la UE”, a spus Laszlo Borbely. ~n mod similar se punea problema fondurilor europene [i pentru tronsonul de autostrad\ de la Ia[i la T=rgu Mure[, cu ani `n urm\, de c\tre fostul ministru al Transporturilor, Radu Berceanu, anun]a dup\ o vizit\ `n jude]ul Suceava c\ autostrada care va lega Ia[iul de T=rgu Mure[ va fi finan]at\ de UE dup\ 2014. Nimic `n ce prive[te o autostrad\ nord – sud atunci, mai nimic [i acum. (Dan PRICOPE)

Vezi si

 Șomuz și Foresta și-au împărțit punctele în derbyul local de la Fălticeni

Șomuz și Foresta și-au împărțit punctele în primul derby sucevean din actuala ediție de campionat …

No comments

  1. Rezolva, o sa vedeti, Flutur….