Tuesday , March 5 2024

Cel mai mare proiect de reabilitare de drumuri judetene si locale din Suceava se va derula in urmatorii trei ani

N circa 70 de milioane de euro vor fi alocate `ntr-o prim\ etap\ a proiectului guvernamental „10.000 de kilometri de drumuri jude]ene [i locale” n pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, sus]ine c\ necesit\]ile jude]ului `n ce prive[te reabilitarea [i modernizarea infrastructurii rutiere locale [i jude]ene nu au putut fi acoperite doar cu fonduri europene [i de aceea a fost necesar un program guvernamental `n baza c\ruia jude]ului Suceava s\ `i fie alocat\ o important\ sum\ de bani

~n jude]ul Suceava vor fi realizate lucr\ri de reabilitare [i modernizare a circa dou\ sute de kilometri de drumuri jude]ene [i locale, investi]ia urm=nd a fi f\cut\ cu finan]area guvernamental\ ob]inut\ de c\tre Ministerul Dezvolt\rii Regionale [i Turismului (MDRT) printr-un credit furnizor. Suma alocat\ jude]elor Suceava [i Boto[ani este de circa 100 de milioane de euro din care 70% vor reveni Sucevei, conform celor stabilite, recent, la o [edin]\ a Consiliului Tehnico – Economic. Conform celor spuse de pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, este necesar\ o continuare a investi]iilor pentru modernizarea de drumrui jude]ene [i locale pentru c\ prin fonduri europene nu se poate realiza acest lucru `n `ntregime.
{eful administra]iei jude]ene sucevene a ]inut s\ precizeze c\ din fondurile europene destinate jude]ului Suceava prin Programul Opera]ional Regional (POR) `n vederea reabilitarea de drumuri jude]ene nu s-a putut finaliza dec=t 15% din c=t este necesar. La acestea s-ar mai putea ad\uga alte sume de bani pentru drumuri locale prin diverse proiecte cu finan]are european\, `ns\ nici `n aceast\ situa]ie nu au fost suficiente fonduri.
Astfel, el a spus c\ au fost multe proiecte depuse la nivel de ]ar\ pentru care nu s-a mai putut aloca fonduri europene [i atunci, dup\ modelul SAPARD-ul rom=nesc, Guvernul actual a considerat c\ este posibil\ finan]area `n bun\ m\sur\ a proiectelor care nu au beneficiat de fonduri europene. ~n acest fel, `n baza programului guvernamental „10.000 de kilometri de drumuri jude]ene [i locale” vor fi alocate sume importante de bani pentru jude]ele [i localit\]ile din ]ar\ unde sunt probleme mari legate de starea infrastructurii rutiere.
Gheorghe Flutur a declarat c\ cele 70 de milioane de euro vor fi folosite pentru reabilitarea a 100 de kilometri de drumuri jude]ene [i a 100 de kilometri de drumuri din interiorul a cinci localit\]i. El a spus c\ sunt avute `n vedere [apte drumuri jude]ene, `ntre care se reg\sesc Frasin – Stulpicani – Ostra, Panaci – Glodu, Glodu – Bilbor, C=mpulung Moldovenesc – Stulpicani, Mitoc – M\n\stirea Dragomirna, Co[na – Gr\dini]a [i Suceava – Dolhasca.
N Modernizarea rutelor ce fac leg\tura cu Transilvania reprezint\ o prioritate
Primul drum va fi reabilitat pe o distan]\ de zece kilometri iar urm\toarele dou\ pe distan]e de c=te patru kilometri. Acestea dou\ sunt por]iuni care leag\ drumul de la Vatra Dornei la Panaci, modernizat anul trecut cu fonduri europene atrase prin POR. Motivul pentru care s-au f\cut demersuri `n vederea ob]inerii finan]\rii pentru celelalte dou\ tronsoane de drum ar fi legat de asigurarea unei leg\turi mai bune cu zona Ardealului, dar fiind faptul c\ ruta respectiv\ continu\ spre jude]ul Harghita. Un alt motiv ar fi acela c\ un drum mai bun de la Dorna p=n\ `n Harghita ar putea scurta mai mult o c\l\torie spre Bucure[ti.
{i drumul jude]ean de la Co[na la Gr\dini]a ce va fi reabilitat pe o distan]\ de 13 kilometri este considerat de c\tre Gheorghe Flutur o rut\ foarte important\ deoarece faciliteaz\ o mai bun\ comunicare cu provincia Transilvania, `ndeosebi cu zona Ilvelor din jude]ul Bistri]a N\s\ud.
Cel mai lung drum jude]ean care va fi reabilitat `n cadrul primei etape a programului „10.000 de kilometri de drumuri jude]ene [i locale” este cel care face leg\tura de la Suceava prin Ipote[ti [i Bosanci p=n\ la Liteni [i dincolo, p=n\ la Dolhasca iar valoarea estimat\ a lucr\rilor este de circa 60 de milioane de lei. ~n total, suma destinat\ doar pentru reabilitarea drumurilor jude]ene mai sus men]ionate a fost estimat\ la aproximativ 50 de milioane de euro.
Pe de alt\ parte, `n interiorul localit\]ilor, ar urma s\ fie reparate circa o sut\ de kilometri de str\zi [i drumuri locale din municipiul R\d\u]i, ora[ele Liteni, Bro[teni, Frasin [i comuna Bogd\ne[ti. Numai `n municipiul R\d\u]i vor fi alocate aproape zece milioane de euro pentru a fi modernizate 48,2 kilometri de str\zi. ~n Liteni urmeaz\ s\ fie modernizate drumuri locale pe o lungime de 32 de kilometri. La Frasin drumruile locale care vor fi modernizate sunt pe o lungime de 5,2 kilometri, la Bro[teni pe o distan]\ de [apte kilometri iar la Bogd\ne[ti pe opt kilometri.
N Dac\ se vor realiza economii `n urma licita]iilor s-ar putea incepe lucr\rile [i la alte drumuri
Pre[edintele CJ Suceava nu exclude posibilitatea ca s\ mai fie reparate [i alte drumrui `n cadrul acestei prime etape a programului „10.000 de kilometri de drumuri jude]ene [i locale”, cu condi]ia ca la lucr\rile pentru rutele mai sus men]ionate s\ se realizeze economii. El a reamintit c\ este posibil acest lucru [i a dat ca exemplu drumurile jude]ene reabilitate prin POR `n jude]ul Suceava. Ini]ial trebuiau s\ fie cinci dup\ care, datorit\ economiilor realizate `n baza licita]iilor, au mai fost incluse [i drumurile de la Poiana Micului la Sucevi]a [i de la Ili[e[ti c\tre Stupca, satul natal al compozitorului Ciprian Porumbescu.
„Este cel mai mare proiect de reabilitare a infrastructurii jude]ene sucevene”, a declarat Gheorghe Flutur referindu-se la lucr\rile ce vor fi derulate cu finan]are prin programul „10.000 de kilometri de drumuri jude]ene [i locale”. El a mai ad\ugat c\ `n etapa a doua a acestui proiectului ce va fi derulat prin MDRT se preconizeaz\ a fi alocate aproape 40 de milioane de euro pentru un num\r de 22 de localit\]i sucevene.
Gheorghe Flutur a men]ionat c\ drumurile vizate fac obiectul unor proiecte pentru care o comisie de specialitate a MDRT aprobat deja indicatorii tehnico – economici. El a estimat c\, `n aproximativ dou\ s\pt\m=ni, `n Sistemul Electronic de Achizi]ii Publice vor fi publicate licita]iile pentru stabilirea firmelor constructoare iar lucr\rile urmeaz\ a se derula `n doi – trei ani.
N PNDI – finan]at prin credit furnizor
Programul Na]ional de Dezvoltare a Infrastructurii, ini]iat de MDRT prevede alocarea a circa patru miliarde de euro pentru finan]area unor proiecte de infrastructur\ în domeniul dezvolt\rii regionale [i în domeniul mediului.
Ministrul Dezvolt\rii, Elena Udrea, a declarat c\ lucr\rile de ap\ [i canalizare în 800 de localit\]i [i reabilitare de drumuri jude]ene, cu 1,5 miliarde euro, s\ fie f\cute prin credit furnizor, astfel încât constructorii s\ asigure finan]area în primii doi ani [i s\ recupereze ulterior banii de la stat.
“Acest program na]ional nu are surs\ de finan]are, el se finan]eaz\ prin credit furnizor, deci societ\]ile care vor s\ lucreze cu guvernul trebuie s\ finan]eze din fondurile lor ini]ial aceste lucr\ri. La subprogramul Modernizarea satului românesc, la M\sura 322, din cadrul Ministerului Agriculturii, pe care noi o finan]\m, vor beneficia aproximativ 800 de localit\]i de ap\, canalizare [i lucr\ri de construire [i reabilitare de drumuri comunale”, a ad\ugat Udrea.
Ministrul a explicat c\ PNDI se refer\ cu prioritate la finan]area proiectelor autorit\]ilor publice locale, fie drumuri jude]ene, fie drumuri comunale [i infrastructur\ de utilit\]i la sate, proiecte care au r\mas f\r\ finan]are, de[i îndeplinesc condi]iile de eligibilitate. (Dan PRICOPE)

Vezi si

 Amenzi de 30.000 de lei și lemn de peste 126.000 de lei confiscat de la doi gateriști care au raportat 6 transporturi fictive de lemn

 Urmare a unei petiții adresate Gărzii Forestiere Suceava de către o persoană fizică, cu privire …

No comments

  1. De un an tot se vorbeste de 50 km dedrumuri modernizate in Radauti,dar pana acuma nu s-a reusit de astupat gaurile nu sa se modernizeze,oare de ce ne mint toata ziua,sunt dea dreptul penibili,cred ca-i mai crede cineva!

  2. dar stie cineva daca repara si drumul falticeni – dolhasca ? sau pascani – dolhasca?

  3. Este bine ca sunt proiecte pentru reabilitarea si modernizarea drumurilor judetene, insa ar fi bine de vazut cum se cheltuie banii care au aceasta destinatie, respectiv calitatea lucrrilor.

  4. dar burdujeni sat cind intra in …ue!!!