Tuesday , March 5 2024

Aurel Buzincu revine sef la Cultura

N mar]i sear\, pe faxul Direc]iei de Cultur\ [i Patrimoniu Suceava a venit confirmarea reinstal\rii sale `n func]ia de director al institu]iei din partea Ministerului Culturii [i Patrimoniului Na]ional N el `l `nlocuie[te pe Daniel Hrenciuc dup\ ce Ordonan]a `n baza c\reia acesta a fost numit la conducerea Direc]iei a fost declarat\ neconstitu]ional\
~ncep=nd de ieri, Aurel Buzincu a fost reinstalat `n func]ia de director al Direc]iei de Cultur\ [i Patrimoniu Suceava `n baza ordinului ministrului Culturii [i Patrimoniului sosit mar]i sear\, prin fax, la Suceava. El `l `nlocuie[te `n func]ie pe Daniel Hrenciuc, care a condus institu]ia `ncep=nd cu luna mai a anului trecut c=nd a c=[tigat concursul pentru func]ia de director coordonator al  Direc]iei de Cultur\ [i Culte Suceava, organizat de Ministerul Culturii [i Cultelor. Pentru c\ ordonan]a de modificare a Legii Func]ionarilor Publici sunt neconstitu]ionale.
Curtea Constitu]ional\ a decis, `n luna aprilie a acestui an , c\ mai multe prevederi din actul normativ care modific\ [i completeaz\ Legea func]ionarilor publici, adoptat\ în Camera Deputa]ilor la începutul lunii martie, sunt neconstitu]ionale. Aceste prevederi care modificau Legea 118/1991 se refer\ la categoriile de func]ionari publici cu func]ie de conducere, concursul de recrutare pentru func]iile publice [i lista func]iilor publice de conducere. Curtea Constitu]ional\ a stabilit atunci c\ anumite prevederi din articolul I sunt neconstitu]ionale [i anume punctul 1 care competeaz\ vechile norme cu Categoria func]ionarilor publici de conducere cu: “director executiv [i director executiv adjunct în cadrul institu]iei prefectului, în cadrul aparatului propriu al autorit\]ilor administra]iei publice locale [i al institu]iilor publice subordonate acestora, director [i director adjunct în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor [i ale celorlalte organe de specialitate ale administra]iei publice centrale din unit\]ile administrativ-teritoriale, precum [i în func]iile publice specifice asimilate acestora”. Aurel Buzincu, cel care a fost `nainte de Daniel Hrenciuc director al Direc]iei de Cultur\ [i Patrimoniu a revenit `n acest fel `n func]ia de]inut\ anterior. (N. RO{CA)

Vezi si

 Amenzi de 30.000 de lei și lemn de peste 126.000 de lei confiscat de la doi gateriști care au raportat 6 transporturi fictive de lemn

 Urmare a unei petiții adresate Gărzii Forestiere Suceava de către o persoană fizică, cu privire …