Tuesday , January 31 2023

Au disparut somerii de lux din Suceava

Dac\ `n aceea[i perioad\ a anului trecut, `n eviden]ele AJOFM figurau c=]iva [omeri cu indemniza]ii aproape de invidiat, `n prezent cea mai mare indemniza]ie nu dep\[e[te suma de 1.000 de lei N cea mai mare parte a [omerilor suceveni c=[tig\ `n medie sume cuprinse `ntre 400 [i 500/550 de lei
În jude]ul Suceava, cei mai “boga]i” dintre [omeri sunt cei a c\ror indemniza]ii sunt similare sau poate ceva mai mari decât salariul mediu pe economie. Chiar dac\ au zeci de ani de munc\ `n spate, `n cursul c\rora au cotizat la sistemul asigur\rilor pentru [omaj, niciun [omer sucevean nu se bucur\ de indemniza]ii de [omaj de ordinul miilor de lei, lucru frecvent `nt=lnit `n celelalte jude]e ale ]\rii. Cea mai mare indemniza]ie de [omaj pl\tit\ prin intermediul Agen]iei Jude]ene pentru Ocuparea For]ei de Munc\ Suceava (AJOFM), acordat\ unui sucevan r\mas f\r\ loc de munc\ nu trece de pragul de 1.000 de lei.  La polul opus, cea mai mic\ indemniza]ie de [omaj este de 250 de lei acordat\ absolven]ilor promo]iei 2011 care nu au reu[it s\-[i g\seasc\ un loc de munc\. Aceast\ sum\ se acord\ absolven]ilor pe o perioad\ de [ase luni [i este o sum\ fix\, neimpozabil\, lunar\, care reprezint\ 50% din valoarea indicatorului social. În prezent din cei 11.080 de suceveni afla]i în eviden]ele institu]iei ca [i persoane aflate în c\utarea unui loc de munc\, mai pu]in de jum\tate sunt [omeri indemniza]i. Cea mai mare parte a [omerilor suceveni c=[tig\ `n medie indemniza]ii de [omaj cuprinse `ntre 400 [i 500/550 de lei. „Exist\ un algoritm foarte precis, un calcul matematic care determin\ cuantumul indemniza]iei de [omaj. O importan]\ deosebit\ la stabilirea cuantumului indemniza]iei `l constituie vechimea `n c=mpul muncii. ~n prezent, indemniza]ia lunar\ primit\ de un [omer este alc\tuit\ din ponderea de 75% din salariul minim brut pe ]ar\, la care se adaug\, `n func]ie de vechime, o cot\ procentual\ format\ din media veniturilor realizate de persoana `n cauz\ `n ultimul an”, a explicat Anca Capverde, purt\tor de cuv=nt `n cadrul AJOFM Suceava. Un loc de munc\ bine pl\tit este un mare avantaj pentru posibilii viitori [omeri, în cazul în care societatea  face disponibiliz\ri în rândul angaja]ilor.~n aceea[i perioad\ a anului trecut, `n categoria celor mai “boga]i” dintre [omerii suceveni nu se `nscriau dec=t vreo trei persoane care erau remunera]i lunar cu 1.552, 1.530, respectiv 1.347 de lei.
N [omajul ciclic- un fenomen tot mai rar la Suceava
Conform purt\torului de cuv=nt al AJOFM, Anca Capverde, [omaj ciclic se formeaz\ `n faza de recesiune a economiei sau decurge din restr=ngerea activit\]ii economice `n anumite anotimpuri ale anului. O variant\ frecvent\ a [omajului ciclic este [omajul sezonier care este indus de ciclicitatea natural\ cauzat\, de exemplu, de factorii naturali specifici `n agricultur\. ”{omajul ciclic este determinat de fluctua]iile cererii de for]\ de munc\. De exemplu cererea de munc\ `n agricultur\ sau construc]ii scade `n lunile de iarn\. ~n ultima perioad\ [omajul ciclic a fost stopat de impunerea unui nou stagiu minim de cotizare, respectiv un an de zile. De exemplu cei care activeaz\ `n domeniul construc]iilor, nu mai pot `ndeplini aceast\ condi]ie, perioada care r\m=ne dup\ ce lucreaz\ un sezon nu este echivalent\ unui an de zile. ~n ciuda faptului c\ pe perioada iernii, mul]i dintre comercian]i `[i restr=ng activitatea, nu am `nregistrat convulsii ale ratei [omajului”, a precizat Anca Capverde.
N proiect de aproape 10.000.000 pentru tinerii afla]i `n c\utarea unui loc de munc\
Agen]ia Na]ional\ pentru Ocuparea For]ei de Munc\ a implementat `n perioada 1 noiembrie 2009-31 octombrie 2011 proiectul strategic „Campanie de comunicare privind serviciile SPO oferite tinerilor [i angajatorilor” finan]at din Fondul Social European prin Programul Opera]ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Proiectul a avut drept obiectiv general cre[terea gradului de vizibilitate a serviciilor SPO `n r=ndul tinerilor afla]i `n c\utarea unui loc de munc\ [i `n r=ndul angajatorilor, cre[terea notoriet\]ii SPO [i a serviciilor oferite tinerilor `n c\utarea unui loc de munc\ din mediul urban [i rural dar [i angajatorilor, precum [i furnizarea de informa]ii care s\ ajute `n c\utarea unui loc de munc\ pe cont propriu.AJOFM Suceava a f\cut publice rezultatele ob]inute `n urma implement\riiproiectului, acestea relev=nd c\ `n cei doi ani de proiect au fost cheltui]i 9.760.178 lei dintr-un buget total de 10.317.250 lei, reprezent=nd un grad de absorb]ie de 95% din totalul fondurilor alocate. S-au semnat peste 2.300.000 de contacte unice prin difuzarea de spoturi AJOFM, peste 12.000.000 contacte prin publicarea de add-uri `n presa scris\, peste 1.400.000 contacte prin campanii radio. Peste 110 persoane au fost implicate `n implementarea proiectului.  Pentru aceast\ campanie au fost realizate sute de mii de pliante [i bro[uri, AJOFM Suceava disemin=ndu-le c\tre alte institu]ii prin a c\ror activitate se pot atinge grupurile ]int\ vizate de proiect: facult\]i, licee, ITM, Camera de Comer] [i Industrie. “Cum s\ realizezi un bun CV”, “Cum pute]i munci `n Europa”, ”E bine s\ ai banii t\i, ia-]i primul job”- sunt c=teva din materialele realizate `n scopul de a ajuta tinerii afla]i `n c\utarea unui loc de munc\. Rezultatele ob]inute `n cadrul proiectului “Campanie de comunicare privind serviciile SPO oferite tinerilor [i angajatorilor” au fost apreciate `n Suceava ca fiind utile, ]in=nd cont c\ `n luna septembrie `n eviden]ele AJOFM erau `nregistra]i 11.080 de [omeri, rata [omajului situ=ndu-se sub media na]ional\. (Adelina TALPALARIU)
 

Vezi si

Un tânăr de 18 ani din Bunești, prins de jandarmii din Fălticeni după ce a lovit un bărbat cu o bâtă

În data de 30 ianuarie a.c., pe timpul executării serviciului de patrulare, jandarmii din municipiul …