Wednesday , October 5 2022

Aproape 13.000 de suceveni, angajati `n primele sase luni ale anului

Din totalul sucevenilor recruta]i de companii, cei mai mul]i au peste 45 de ani  N cu sprijinul Programului Opera]ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, AJOFM organizeaz\ noi cursuri dedicate [omerilor suceveni din mediul rural  N o serie de [omeri au fost `ncadra]i pe pia]a muncii datorit\ contribu]iei unui proiect finan]at de Fondul Social European
Agen]ia Jude]ean\ pentru Ocuparea For]ei de Munc\ Suceava a raportat pentru primul semestru al anului 2011 un num\r total de 12850 de persoane `ncadrate pe pia]a muncii, din care 6136 din mediul urban [i 6714 din cel rural. Din totalul de suceveni angaja]i `n cursul acestui semestru, 3167 au v=rsta sub 25 de ani, 3286 au v=rsta `ntre 25 [i 35 de ani, 3286 au v=rsta `ntre 34 [i 45 de ani iar 3572 de persoane au v=rsta peste 45 de ani. Din cei 12850 de suceveni care s-au `ncadrat pe pia]a muncii, 10442 dintre ace[tia au fost angaja]i ca urmare a acord\rii serviciilor de mediere a locurilor de munc\ vacante, din care 8999 au ob]inut un loc de munc\ pe perioad\ nedeterminat\ [i 1443 pe durat\ determinat\. De asemenea, s-au `ncadrat `n munc\ 1587 de persoane ca urmare a acord\rii serviciilor de informare [i consiliere profesional\, 128 de suceveni prin organizarea cursurilor de formare profesional\ [i 156 prin acordarea de aloca]ii pentru [omerii care se `ncadreaz\ `nainte de expirarea termenului [omajului.
Totodat\, s-au `ncadrat 299 [omeri peste 45 de ani sau p\rin]i unici sus]in\tori ai familiilor monoparentale, doi [omeri care mai au trei ani p=n\ la pensie prin subven]ionarea locului de munc\, 17 persoane prin stimularea mobilit\]ii for]ei de munc\ (din care trei persoane prin `ncadrarea `ntr-o localitate la o distan]\ peste 50 de kilometri fa]\ de domiciliu [i 14 persoane prin `ncadrarea `n alt\ localitate cu schimbarea domiciliului).
N rezultate mai bune la AJOFM  datorit\ contribu]iei unui proiect finan]at de Fondul Social European
Rezultatele men]ionate au fost atinse de AJOFM Suceava prin implementarea unei serii de m\suri active, precum [i prin contribu]ia unui proiect strategic finan]at din Fondul Social European prin Programul Opera]ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
Obiectivul principal al proiectului “Campanie de comunicare privind serviciile SPO oferite tinerilor [i angajatorilor” este acela de cre[tere a gradului de vizibilitate a Serviciului Public de Ocupare `n r=ndul tinerilor `n c\utarea unul loc de munc\ [i `n r=ndul angajatorilor. Pentru aceast\ campanie au fost realizate sute de mii de pliante [i bro[uri, AJOFM Suceava disemin=ndu-le c\tre alte institu]ii prin a c\ror activitate se pot atinge grupurile ]int\ vizate de proiect: facult\]i, licee, ITM, Camera de Comer] [i Industrie. “Cum s\ realizezi un bun CV”, “Cum pute]i munci `n Europa”, ”E bine s\ ai banii t\i, ia-]i primul job”- sunt c=teva din materialele realizate `n scopul de a ajuta tinerii afla]i `n c\utarea unui loc de munc\.
Rezultatele ob]inute `n cadrul proiectului “Campanie de comunicare privind serviciile SPO oferite tinerilor [i angajatorilor” au fost apreciate `n Suceava ca fiind utile, ]in=nd cont c\ `n luna iunie `n eviden]ele AJOFM erau `nregistra]i 10635 de [omeri, din care 1419 au v=rsta sub 25 de ani, rata [omajului `nregistr=nd valoarea de 4,19%.
N noi cursuri dedicate [omerilor suceveni din mediul rural recunoscute `n spa]iul European
Un proiect sus]inut de “Campanie de comunicare privind serviciile SPO oferite tinerilor [i angajatorilor” [i demarat de c\tre AJOFM Suceava vizeaz\ tinerii [omeri din mediul rural care manifest\ aptene]\ pentru domeniul agroturismului, `n acest sens ace[tia av=nd posibilitatea de a urma cursuri de formare administratori de pensiune sau cursuri de manager de proiect.
Cursurile au o durat\ de cinci luni [i jum\tate (720 de ore) [i sunt recunoscute `n `ntreg spa]iul economic European. “Diplomele ob]inute `n urma frecvent\rii acestor cursuri poart\ antetul Uniunii Europene. La Gura Humorului a fost ini]iat un studiu prin care s-a urm\rit identificarea specializ\rilor care ar avea c\utare pe pia]a muncii [i astfel s-a decis organizarea acestor cursurilor. {omerii din mediul rural, fie indemniza]i, fie neindemniza]i, care doresc s\ se instruiasc\ `n agroturism o pot face gratuit”. Cursurile de manager de proiect se adreaseaz\ doar absolven]ilor de studii superioare, pe c=nd `n cadrul orelor de preg\tire pentru administrator de pensiune pot opta [i cei cu studii medii.
(Adelina TALPALARIU)

Vezi si

TIR din Suceava, încărcat cu 24 de tone de vechituri și gunoaie din Suedia, oprit la intrarea în țară

Marți, 04 octombrie a.c., în jurul orei 14.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Petea, …