Thursday , September 23 2021

Angajatii Serviciului de handling al Aeroportului Suceava vor asigura si siguranta aeroportuara

N 1,8 milioane de lei este suma ce va fi alocat\ `n plus fa]\ de anul trecut pentru achizi]ionarea unui nou degivror

Angaja]ii Serviciului de handling al Aeroportului Suceava vor prelua [i atribu]iile de siguran]\ aeroportuar\, potrivit noii organigrame adoptate, vineri, de Consiliul Jude]ean  (CJ) Suceava. Vineri, CJ Suceava a adoptat un proiect de hot\r=re prin care se m\rea cu 1,8 milioane de lei bugetul Aeroportului „{tefan cel Mare” pentru anul 2011 fa]\ de bugetul anului trecut, suma fiind necesar\ pentru achizi]ionarea unui degivror, cel existent fiind vechi. Pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat c\ achizi]ia unui aparat performant cu care s\ fie `ndep\rtate ghea]a [i chiciura de pe aeronave ar permite ca aerogara Suceava s\ fie opera]ional\ [i `n condi]ii de temperatur\ foarte sc\zut\.
Pentru investi]ii bugetul alocat este de 2,39 milioane lei [i vizeaz\, pe l=ng\ achizi]ionarea degivrorului, benzi transportoare [i lucr\ri de amenajare a aerog\rii [i a spa]iului alocat pentru vam\. CJ Suceava a aprobat organigrama [i statul de func]ii la aeroport men]in=nd la 64 num\rul de posturi, dar schimb=nd structura organizatoric\ astfel `nc=t personalul din serviciul de handling se va ocupa [i de siguran]a aeroportuar\, urm=nd ca ace[ti angaja]i s\ fie instrui]i `n conformitate cu reglement\rile aeronautice interne [i interna]ionale. Ministrul Transporturilor [i Infrastructurii, Anca Boagiu, a aprobat certificarea aeroportului „{tefan cel Mare” din Suceava ca unitate deschis\ traficului interna]ional.
Astfel, aeroportul, care se afl\ `n subordinea Consiliului Jude]ean, poate desf\[ura `n continuare activit\]i de trafic interna]ional. Aprobarea certific\rii a fost f\cut\ `n urma unor rapoarte privind `ndeplinirea condi]iilor necesare pentru certificare, `ntocmite de comisiile de evaluare numite prin ordinul ministrului. [edin]a de `ncheiere a activit\]ii de evaluare a aeroportului a avut loc la 26 noiembrie 2010. Din comisii au f\cut parte reprezentan]i ai ministerelor Transporturilor, Administra]iei [i Internelor, Agriculturii, Finan]elor [i S\n\t\]ii. Criteriile urm\rite au fost legate de fluxurile de sosiri [i plec\ri, interne [i interna]ionale, de facilit\]ile de s\n\tate public\, asisten]\ medical\, control veterinar [i fitosanitar [i de facilit\]ile pentru controlul trecerii frontierei [i controlul vamal. (D.P.)

Vezi si

Noaptea Cercetătorilor, la USV și în Piața ”Nada Florilor” din Fălticeni

Vineri și sâmbătă, la Suceava, are loc Noaptea cercetătorilor europeni, eveniment care aduce în fața …