Angajatii Serviciului de handling al Aeroportului Suceava vor asigura si siguranta aeroportuara

reportersite
28 ianuarie 2011, 22:09

N 1,8 milioane de lei este suma ce va fi alocat\ `n plus fa]\ de anul trecut pentru achizi]ionarea unui nou degivror

Angaja]ii Serviciului de handling al Aeroportului Suceava vor prelua [i atribu]iile de siguran]\ aeroportuar\, potrivit noii organigrame adoptate, vineri, de Consiliul Jude]ean  (CJ) Suceava. Vineri, CJ Suceava a adoptat un proiect de hot\r=re prin care se m\rea cu 1,8 milioane de lei bugetul Aeroportului „{tefan cel Mare” pentru anul 2011 fa]\ de bugetul anului trecut, suma fiind necesar\ pentru achizi]ionarea unui degivror, cel existent fiind vechi. Pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat c\ achizi]ia unui aparat performant cu care s\ fie `ndep\rtate ghea]a [i chiciura de pe aeronave ar permite ca aerogara Suceava s\ fie opera]ional\ [i `n condi]ii de temperatur\ foarte sc\zut\.

Pentru investi]ii bugetul alocat este de 2,39 milioane lei [i vizeaz\, pe l=ng\ achizi]ionarea degivrorului, benzi transportoare [i lucr\ri de amenajare a aerog\rii [i a spa]iului alocat pentru vam\. CJ Suceava a aprobat organigrama [i statul de func]ii la aeroport men]in=nd la 64 num\rul de posturi, dar schimb=nd structura organizatoric\ astfel `nc=t personalul din serviciul de handling se va ocupa [i de siguran]a aeroportuar\, urm=nd ca ace[ti angaja]i s\ fie instrui]i `n conformitate cu reglement\rile aeronautice interne [i interna]ionale. Ministrul Transporturilor [i Infrastructurii, Anca Boagiu, a aprobat certificarea aeroportului „{tefan cel Mare” din Suceava ca unitate deschis\ traficului interna]ional.

Astfel, aeroportul, care se afl\ `n subordinea Consiliului Jude]ean, poate desf\[ura `n continuare activit\]i de trafic interna]ional. Aprobarea certific\rii a fost f\cut\ `n urma unor rapoarte privind `ndeplinirea condi]iilor necesare pentru certificare, `ntocmite de comisiile de evaluare numite prin ordinul ministrului. [edin]a de `ncheiere a activit\]ii de evaluare a aeroportului a avut loc la 26 noiembrie 2010. Din comisii au f\cut parte reprezentan]i ai ministerelor Transporturilor, Administra]iei [i Internelor, Agriculturii, Finan]elor [i S\n\t\]ii. Criteriile urm\rite au fost legate de fluxurile de sosiri [i plec\ri, interne [i interna]ionale, de facilit\]ile de s\n\tate public\, asisten]\ medical\, control veterinar [i fitosanitar [i de facilit\]ile pentru controlul trecerii frontierei [i controlul vamal. (D.P.)