Tuesday , October 3 2023

Afaceristul Franciuc – trei ani de inchisoare pentru o evaziune fiscala de 15 miliarde de lei vechi

N Mircea Franciuc, afaceristul sucevean care acum cinci ani d\dea `n judecat\ comisarii G\rzii Financiare [i ziari[tii, consider=ndu-se calomniat, are la activ [ase condamn\ri penale, Tribunalul dispun=nd ca acesta s\ execute pedeapsa cea mai grea n Mircea Franciuc mai este cunoscut `n Suceava ca organizator de concursuri de skanderberg [i de t\ietori de lemne
Mircea Franciuc, cunoscut om de afaceri sucevean, aflat `nc\  de acum cinci ani `n topul evazioni[tilor fiscali din jude]ul Suceava a fost `n sf=r[it condamnat pentru faptele sale. El are de executat trei ani de pu[c\rie, `n urma sentin]ei date zilele trecute de Tribunalul Suceava. Aceasta este pedeapsa cea mai grea  pe care va trebui s\ o execute Mircea Franciuc, el fiind condamnat anterior [i la alte pedepse, mai mici `ns\, conform legisla]iei penale rom=ne[ti, decizia judec\torilor a fost ca b\rbatul de 47 de ani s\ execute pedeapsa cea mai grea.
S\pt\m=na trecut\, Tribuanul Suceava  a respins apel declarat de ANAF prin Direc]ia General\ a Finan]elor Publice Suceava care ar fi dorit o pedeaps\ mai aspr\ pentru Mircea Franciuc `ns\ judec\torii au apreciat c\ trei ani de `nchisoare este `ndeajuns pentru o evaziune fiscal\ de aproximativ 15 miliarde de lei vechi constatat\ `n urm\ cu c=]iva ani de controlorii Direc]iei de Finan]e [i anterior de Garda Financiar\ Suceava. La acea vreme de altfel, at=t comisarii financiari care au f\cut verific\ri la firmele lui Franciuc, c=t [i jurnali[tii care au scris despre acest subiect au fost da]i `n judecat\ de Mircea Franciuc, pentru calomnie. Timpul a dovedit c\ textele scrise despre activitatea sa ilegal\ ori constat\rile f\cute de comisarii financiari ori inspectorii fiscali au avut acoperire pe de-a `ntregul `n activitatea infrac]ional\ a lui Mircea Franciuc.
~n vara acestui an, c=nd procesul s\u era aproape de final, Mircea Franciuc `nc\ mai g\sea timp s\ se ocupe de campionate de skanderberg ori de t\ietori de lemne, fiind prezent `n publica]ii locale cu interviuri `n care se prezenta ca o fiin]\ integr\ [i plin\ de ini]iativ\ `n promovarea sportului din jude].
N Mircea Franciuc va face doar trei ani de `nchisoare dar are `nc\ cinci condamn\ri anterioare, la diverse instan]e, de la o lun\ la un an, care au fost contopite
Sentin]a Tribunalului Suceava din aceast\ lun\ `l condamn\ pe inculpatul Franciuc Mircea pentru s\vâr[irea infrac]iunii de evaziune fiscal\ la pedeapsa de 3 ani închisoare. În baza art. 85 Cod penal anuleaz\ beneficiul suspend\rii condi]ionate a execut\rii urm\toarelor pedepse: condamnarea de  o lun\ închisoare aplicat\ inculpatului prin sentin]a penal\ nr. 376/28.03.2005 pronun]at\ de Judec\toria R\d\u]i, definitiv\ prin decizia penal\ nr. 562/28.03.2005 pronun]at\ de Tribunalul Suceava; condamnarea  de un an închisoare aplicat\ inculpatului prin sentin]a penal\ nr. 246/08.06.2006 pronun]at\ de Judec\toria Câmpulung Moldovenesc, definitiv\ prin decizia penal\ num\rul 205/23.04.2007 pronun]at\ de Curtea de Apel Suceava; condamnarea  de [ase luni închisoare aplicat\ pronun]at\ de Judec\toria Vatra – Dornei, definitiv\ prin decizia penal\ nr. 584 din 12. 09.2005 pronun]at\ de Tribunalul Suceava; condamnarea de [ase luni închisoare aplicat\ prin sentin]a penal\ nr. 322/08.09.2006 pronun]at\ de Judec\toria Câmpulung – Moldovenesc, definitiv\ prin decizia penal\ nr. 607 din 20.11.2006 pronun]at\ de Tribunalul Suceava [i condamnarea de [ase luni închisoare aplicat\ prin sentin]a penal\ nr. 109 din 23.03.2007 pronun]at\ de Judec\toria Vatra – Dornei, definitiv\ prin neapelare.
Tribunalul a stabilit c\ pedeapsa aplicat\ în cauza de evaziune fiscal\, de trei ani ani închisoare se contopesc cu pedepsele sus men]ionate [i dispune ca inculpatul s\ execute pedeapsa cea mai grea de trei ani închisoare. Mircea Franciuc are drept de recurs la Curtea de Apel Suceava, `n termen de zece zile de la comunicare.
n Franciuc, prins de Garda Financiar\ `n afaceri ilegale cu lemn `n toamna anului  2005
~nc\ din luna septembrie a anului 2005, comisarii G\rzii Financiare Suceava au intrat pe fiorul afacerilor oneroase ale lui Mircea Franciuc.  Acesta  s-a ales atunci  cu o pl=ngere penal\ pentru evaziune fiscal\ [i fals intelectual instrumentat\ de c\tre comisarii G\rzii Financiare Suceava pentru un prejudiciu adus statului de calculat la acea vreme la aproximativ [ase miliarde de lei.
La acea vreme, Garda Financiar\ sucevean\ constatase c\ prin trei firme apar]in=nd lui Franciuc,  au fost efectuate `n anii 2004 – 2005, importante livr\ri de material lemnos, provenit din exploatarea unor partide ob]inute prin licita]ie de la Direc]ia Silvic\ Suceava. Numai `n anul 2004, una dintre firmele acestuia a avut o cifr\ de afaceri de aproximativ 14 miliarde de lei, `ns\ nu a depus la organele fiscale dec=t un singur decont, pentru luna septembrie 2004, `n suma de 7 miliarde de lei. Conform calculelor f\cute, societatea trebuia s\ colecteze TVA `n sum\ de 2,6 miliarde de lei, la care se adaug\ alte sume care ar fi trebuit sa fie eviden]iate `n contabilitatea firmei, `n contul impozitului pe profit. ~n luna mai a anului 2004, administratorul firmei a v=ndut un mijloc de transport pentru suma de un miliard de lei vechi c\tre o alt\ societate care `i apar]ine, f\r\ a eviden]ia aceast\ tranzactie `n bilan]ul contabil. La firma din Vatra Dornei, apartin=nd aceluia[i om de afaceri, comisarii financiari au constatat c\ s-au inregistrat `n contabilitate, `n perioada mai – iunie 2004, intr\ri `n volum de 2000 de metri cubi de material lemnos, `n valoare totala de 1,8 miliarde de lei, care provin de la o firm\ fantoma, dar [i de la o alt\ firm\ care `i apartinea lui Franciuc. Comisarii financiari au reusit s\ dovedeasc\ atunci faptul c\ aceste intr\ri au fost fictive, nefiind `nso]ite de documentele de regim silvic a materialului lemnos.
N Activitatea de Control Fiscal din DGFP a stabilit prejudiciul produs de firmele lui Franciuc bugetului de stat
Activitatea de Control Fiscal din cadrul DGFP Suceava a finalizat la `n toamna anului 2007  inspec]ia fiscal\ general\ la SC ROM VITAL SRL Dorni[oara apar]ion=nd lui Mircea Franciuc.  Inspec]ia a avut ca obiect modul de constituire, eviden]iere, v\rsare [i depunere a declara]iilor pentru obliga]ii de plat\ aferente bugetului consolidat al statului, reprezent=nd impozit pe profit [i TVA; modul de respectare a disciplinei financiare; modul de depunere a declara]iilor privind bugetul general consolidat al statului [i gestionarea documentelor cu regim special. Societatea, aflat\ `n procedur\ de lichidare era asigurat\ de Mircea Franciuc, care r\spundea [i de eviden]a financiar – contabil\ a firmei. ~n timpul inspec]iei, Mircea Franciuc nu s-a prezentat niciodat\ la sediul DGFP `n vederea reprezent\rii societ\]ii.
Pe acest fond, Activitatea de Control Fiscal a continuat verific\rile declan[ate de controlul anterior al G\rzii Financiare Suceava. S-a stabilit atunci c\ firma ROM VITAL trebuia s\ `nregistreze rezultate financiare `n anii 2004, 2005 [i 2006 care `n urma c\rora, s-au  stabilit sume suplimentare `n contul impozitului pe profit cu major\rile calculate `n valoare total\ de 1.077.031 lei noi (10,07 miliarde lei vechi), la care se adaug\ TVA cu major\rile corespunz\toare `n valoare de 470.226 lei (4,7 miliarde lei vechi), `n total 1,547 milioane lei noi – 15,47 miliarde lei vechi, acesta fiind prejudiciul total adus bugetului de stat.
N Managerul sportiv Mircea Franciuc, iubitor al “crestelor pline de p\duri”
~n vara acestui an, Mircea Franciuc a acordat interviuri `n presa local\, scris\ [i electronic\, `n postura de manager sportiv. Era caracterizat atunci ca un sucevean beneficiar al unui
“uimitor spirit organizatoric”,  care declara c\ evenimentele sportive sunt specialitatea sa. Preocupat [i de “Graffiti”, Mircea Franciuc se l\uda acum c=teva luni c\ este mereu `n mi[care [i este plin de idei, pr=nz=ndu-i-se de suflet sportul [i copiii cu talent. Pe acest fond a ajuns s\ preg\teasc\ `ncep=nd din 2009 tinerii sportivi suceveni pentru campionatele europene [i mondiale de skandenberg .
~n paralel  s-a ocupat [i de alte sporturi  de ni[\ – la Clubul Sportiv Nord Arena a organizat de exemplu un campionat de tabel dar [i un altul, al t\ietorilor de lemne.
Franciuc a recunoscut ast\ var\, `n fa]a reporterilor, “c\ are un caracter foarte hot\rât”. Mereu a f\cut lucrurile în care a crezut [i atunci când are încredere în for]ele proprii nu poate renun]a la nimic. Iar despre anii de facultate (el este absolvent al unei facult\]i de silvicultur\), evazionistul fiscal condamnat  î[i aminte[te ca despre „o zân\ frumoas\ cu mun]ii pe gene“. El h\l\duia în fiecare s\pt\mân\ [i nu se s\tura niciodat\ de aerul curat [i de crestele pline de p\duri. Dup\ ani [i ani, [i-a adus din plin contribu]ia la cur\]irea de p\duri a crestelor pe care le iubea at=t. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Soția primarului comunei Dărmănești a încetat din viață la doar 53 de ani

Durere mare în familia primarului comunei Dărmănești, Dan Chidoveț, după ce soția acestuia a părăsit …