Sunday , November 27 2022

Activitate de cercetare la Spitalul Judetean Suceava

Administra]ia Spitalului Jude]ean Suceava ini]iaz\ demersurile care vor duce la ob]inerea statutului de spital clinic, prin `nfiin]area unui Departament de cercetare [i dezvoltare, a c\rui organigram\ va fi supus\ deciziei Consiliului Jude]ean `n dou\ s\pt\m=ni

Departamentul de cercetare [i dezvoltare al Spitalului Jude]ean de Urgen]\ “Sf=ntul Ioan cel Nou” Suceava va deveni o realitate `ncep=nd cu finalul lunii iunie. ~n [edin]a Consiliului Administrativ al Spitalului care s-a ]inut ieri a fost discutat\ gr\birea `nfiin]\rii acestui Departament, proiectul pentru modificarea organigramei urm=nd s\ fie propus pentru aprobare `n [edin]a de Consiliu Jude]ean la finalul lunii iunie.
Departamentul este o necesitate pe lista condi]iilor pe care Spitalul trebuie s\ le `ndeplineasc\ pentru ob]inerea statutul de spital clinic [i a `ncadr\rii `n categoria a II-a la `nceputul anului 2012. Vasile R`mbu, managerul unit\]ii sanitare, a declarat c\ din Departamentul de cercetare [i dezvoltare vor face parte 25 de medici angaja]i ai spitalului, doctori [i doctoranzi `n [tiin]e medicale, precum [i investigatori principali `n studii clinice. Dup\ aprobarea modific\rilor de organigram\, medicii urmeaz\ s\ realizeze un proiect propriu de cercetare, care va fi cel mai probabil legat de factorii de risc pentru afec]iunile frecvente `n r=ndul popula]iei jude]ului Suceava, `n special cardiovasculare [i oncologice. Dup\ fixarea temei, Departamentul va trece prin demersurile de acreditare – este vorba despre o atestare acordat\ de sec]ia de profil medical din cadrul Academiei Rom=ne [i despre o acreditare acordat\ de Consiliul Na]ional al Cercet\rii {tiin]ifice din ~nv\]\m=ntul Superior, al Colegiului Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare [i Inovare. (D.P., A.D.)

Vezi si

Uniunea Națională a Barourilor din România a donat trei ambulanțe noi, complet utilate, către instituții spitalicești din Ucraina

La 25 noiembrie 2022, la sediul spitalului din localitatea Ciudei, Ucraina, a avut loc predarea …