Wednesday , February 8 2023

62 de primari `n functie vor candida pentru PDL la alegerile de anul viitor

49 de primari PDL, al]i cinci primari PSD, patru PNL [i trei independen]i vor candida pentru Partidul Democrat Liberal pentru un nou mandat la prim\riile din 62 de localit\]i, `n 2012 N Ion Lungu la Suceava, Vasile Tofan la F\lticeni, Aurel Ol\rean la R\d\u]i, sunt cele cele mai importante candidaturi anun]ate s=mb\t\ de pre[edintele PDL Suceava, Gheorghe Flutur, pe scena Casei de Cultur\.  Constantin Gabriel {erban, primarul PNL din C=mpulung Moldovenesc, al]i primari PNL din Horodniceni, Dorne[ti [i Poieni Solca, primarii PSD din Ipote[ti, Calafinde[ti, Vere[ti, Dolhasca [i M\lini, independen]ii din Vicovu de Jos, Cioc\ne[ti, Com\ne[ti precum [i PNG-istul de la Pojor=ta vor fi candida]i ai PDL la alegerile locale de anul viitor

PDL Suceava nu `[i schimb\ candida]ii `n prim\riile c=[tig\toare iar `n alte 13 prim\rii candida]i la alegerile de anul viitor vor fi actuali primari care au c=[tigat alegerile `n anul 2008 ca reprezentan]i ai altor forma]iuni politice ori ca independen]i.
Nu sunt prea multe suprize `n ceea ce prive[te  numele ale[ilor locali inclu[i `n aceast\ a doua categorie. Se [tia deja c\ primarul de la C=mpulung Moldovesc, Constantin Gabriel {erban, ales ca reprezentant al PNL, va trece la PDL [i va candida pentru un nou mandat `n numele acestui partid. De altfel, Constantin Gabriel {erban a [i fost exclus din PNL, cu mai multe luni `n urm\.
Pentru Dumitru Corjuc, primarul PSD de la Ipote[ti, viitorul `n cadrul Partidului Democrat Liberal era deja prefigurat, dup\ ce fiul s\u, mai t=n\rul politician Ioan Corjuc, consilier jude]ean nu a votat al\turi de colegii s\i de partid respingerea unui proiect de hot\r=re privind reabilitarea unor drumuri jude]ene. ~n acest fel, Ioan Corjuc a fost exclus din PSD [i apoi din Consiliul Jude]ean. Nu era greu de crezut c\ p\rintele s\u, pe acest fond, va `ntoarce spatele partidului `n numele c\ruia a candidat [i a c=[tigat dou\ mandate consecutive de primar la Ipote[ti [i va opta pentru forma]iunea politic\ ce conduce acum jude]ul [i care a dorit ca drumul ce trece prin Ipote[ti s\ fie modernizat `ns\ partidul din care face parte s-a `mpotrivit.
Nu a fost o supriz\ nici prezen]a pe scena Casei de Cultur\, chiar `n primul r=nd, a primarului de la M\lini, Petru Nistor. Precum se [tie, Petru Nistor a c=[tigat la M\lini, ca reprezentant al PSD, `nc\ din primul tur, `n anul 2008. Perceput ca un om pragmatic, Nistor a considerat, imediat dup\ alegerile de acum trei ani c\ pe primul loc `n op]iunile unui primar trebuie s\ fie buna gospod\rire a localit\]ii, atragerea de investi]ii ori din ce parte ar veni – din fonduri europene, de la guvern, de la investitori priva]i, care s\ duc\ la dezvoltarea localit\]ii pe care o conduce. Pe aceste considerente, nu s-a sfiit s\ colaboreze constructiv cu actuala conducere PDL a Consiliului Jude]ean dar [i cu Ministerul Dezvolt\rii Regionale [i Turismului, condus de Elena Udrea, valorific=nd din plin componenta emo]ional\ a rela]iei ministrului cu M\liniul, unde are sorgin]i asigur=ndu-se astfel sprijin localit\]ii pentru dezvoltarea mai multor obiective de dezvoltare a infrastructurii turistice.
Maria Cojocaru, prim\ri]a de la Dolhasca este de asemenea cunoscut\ ca o sus]in\toare a PDL de pe fotoliul de primar PSD.
Gheorghe Lu]\, primarul PNL al comunei Dorne[ti a fost de asemenea perceput ca un apropiat al Partidului Democrat Liberal dup\ ce `n urma inunda]iilor din 2010, care au distrus o bun\ parte din infrastructura comunei, inclusiv podul rutier care face leg\tura cu R\d\u]iul de pe DN17A, Consiliul Jude]ean, Guvernul [i chiar Pre[edin]ia a depus eforturi pentru eliminarea pagubelor produse de viitur\. Pre[edintele B\sescu a vizitat Dorne[tiul, `n toamna anului trecut de mai multe ori `n decurs de c=teva s\pt\m=ni, p=n\ c=nd podul cu pricina a fost reconstruit.
~n ceea ce `l prive[te pe primarul deocamdat\ PSD al comunei Calafinde[ti, Loghin Saviuc, reorientarea sa politic\ a devenit evident\ din momentul `n care fanfara renumit\ din localitate a devenit nelipsit\ la organiz\rile de ac]iuni gen “Produs `n Bucovina” sau alte asemenea, coordonate de Consiliul Jude]ean.
Independentul Constantin Mutescu, primarul comunei Vicovu de jos nu a fost niciodat\ departe de PDL. ~ntre Mutescu [i conducerea democrat liberal\ a Consiliului Jude]ean [i a ]\rii au existat pe tot parcursul acestui mandat afinit\]i, care au determinat investi]ii importante pentru localitate. De men]ionat c\ Vicovu de Jos, la vremea inunda]iilor din anul 2008, a fost o localitate sucevean\ aproape la fel de vizitat\ de oficiali, de la pre[edintele Traian B\sescu `n jos, precum Dorne[tiul.
Primarul Gheorghe Tomoioag\, independentul de la Cioc\ne[ti, face parte din acea categorie de edili locali pe care nu-i prea intereseaz\ cu cine ]ine, din punct de vedere politic, important fiind s\ ob]in\ ceva pentru comuna pe care o conduce [i are ambi]ia de a-[i conserva c=t mai mult statutul pe care `l are. Este un primar itinerant, nu numai politic. A fost `nainte de 1989 primar la C`rlibaba ulterior la Iacobeni [i acum la Cioc\ne[ti. Dup\ ce a luptat al\turi de PSD pentru a-[i `nfiin]a “propria comun\” – Cioc\ne[tiul, Tomoioag\, doritor s\ [i-o promoveze [i s\ ob]in\ finan]\ri pentru planurile sale, [i-a reorientat `n ultimii trei ani simpatiile c\tre PDL.
Despre D\nu] Gavriliuc, primarul PSD al Comunei Vere[ti, se [tie c\ a intrat `n gra]iile PDL datorit\ lui  Corneliu Popovici, fostul lider PSD local c\ruia i-a pl\cut mai mult slujba la Guvern dec=t partidul din care f\cea parte.
Florea Neculai, primarul PNL din Horodniceni a f\cut [i el pasul c\tre PDL, din motive mai pu]in vizibile, la fel ca [i Simion Jucan, primar PNL de Poieni Solca. ~n ceea ce `l prive[te primarul independent din Com\ne[ti, era cunoscut\ apropierea sa de Partidul Democrat Liberal. Iar pentru Ioan Bogdan Codreanu, ales `n 2008 primar ca reprezentant, al Partidului Noua Genera]ie, era de `n]eles apropierea cu partidul aflat la guvernare fiindc\ r\m\sese, pur [i simplu, f\r\ colegi. De remarcat absen]a a  altor doi a[tepta]i primari `n func]ie, a[tepta]i s\ intre `n echipa de candida]i pentru prim\rii ai Partidului Democrat Liberal. Este vorba despre primarul PSD din Putna, Vasile Hotnogu [i primarul PNL din {erb\u]i, C\t\lin S\nduleac, care `n ultima perioad\ au participat [i sau implicat consecvent `n ac]iunile organizate de PNL.
Cine sunt cei 49 de primari PDL care vor candida pentru un nou mandat
Cei 49 de primari care au c=[tigat alegerile din actualul mandat pentru Partidul Democrat Liberal vor candida to]i, pentru un nou mandat `n fruntea localit\]ilor pe care deja le conduc. Dup\ principiul enun]at anterior – nu se face o schimbare dac\ lucrurile merg bine, iat\ care vor fi candida]ii PDL la alegerile locale din 2012, `n localit\]ile conduse deja de ace[tia:
Pentru municipii:  Suceava – Ion Lungu; F\lticeni – Vasile Tofan; R\d\u]i – Aurel Ol\rean.
Pentru ora[e: Bro[teni – Stelian Chiril\; Frasin – Marinel Balan; Liteni – Tomi]\ Onisii; Salcea – Lungu Ilie.
Pentru comune: Arbore – Ionel Hrincescu; Baia – Mihail C=rlan; Bilca – Zaharia Rusu; Bogd\ne[ti – Traian Rogojin\; Bosanci – Anton Curic; Boto[ana – Ioan Ghia]\; Brodina – Vasile Petru Popescu; Cacica – Petru Todosi; Capu C=mpului – Gheorghe Cajvan; Ciprian Porumbescu – Dumitru Nimi]ean; C`rlibaba – Gabriel Danciu; Co[na – Iliu]\ Ivan; D\rm\ne[ti – Dan Chidove]; Dorna Candrenilor – Mafteiu Candrea; Dr\goie[ti – Vasile Petroaie; Fr\t\u]ii Noi – Constantin Galan; Fr\t\u]ii Vechi – Artimon Vasile Ionesi; Frumosu – Maftei Tiron; H=rtop – Toader Gr\dinaru; Horodnic de Jos – Petric\ Onica; Iacobeni – Angelica F\dor; Izvoarele Sucevei – Mihail Mechno; Marginea – Dumitru Lungu; M\n\stirea Humorului – C\t\lin Ionel Tomasciuc; Mitocu Dragomirnei – D\nu] Solcan; Moara – Constantin Prodaniuc; Moldova Suli]a – Petru Jecalo; Moldovi]a – Traian Iliesi; Ostra – Grigore Coperza; P\ltinoasa – Dumitru Cristian Carpiuc; P`rte[tii de jos – Constantin marcel Strugariu; Preute[ti – Alexandru Ani]a; R`[ca – Neculai Rusu; Satu mare – {tefan Valerian Cramarciuc; Slatina – Ilie Gherman; Straja – Vasile Juravle; {aru Dornei – Ioan C\t\lin Iordache; {cheia – Vasile Andriciuc; Todire[ti – Gheorghe Avram; Vama – Nicolae Baltag; Vatra Moldovi]ei – Virgil Saghin [i Volov\] – Ioan Halip.
Ace[tia sunt cei 49 de candida]i – primari `n func]ie anun]a]i deja pentru un nou mandat. Se mai adaug\ al]i 13 candida]i, tot primari `n func]ie, racola]i de la alte partide sau provenind din r=ndul independen]ilor, `n total 62 de candidaturi anun]ate s=mb\t\ dup\ amiaz\, de pe scena Casei de Cultur\ a sindicatelor de c\tre pe[edintele Consiliului Jude]ean, pre[edinte al organiza]iei jude]ene Suceava, Gheorghe Flutur.
N un municipiu, [ase ora[e [i 45 de comune sucevene `n care nu au fost `nc\ desemna]i candida]ii la prim\rii
~n acest fel, pentru mai bine de jum\tate dintre localit\]ile jude]ului, cadidaturile PDl sun deja stabilite. Au mai r\mas, din 114, `nc\ 52 de localit\]i unde partidul aflat acum la guvernare va trebui s\ `[i desemneze candida]ii. Cu pu]in\ vreme `n urm\ s-a decis ca alegerile locale s\ se desf\[oare `n luna noiembrie a anului 2012, odat\ cu alegerile generale. ~n aceste condi]ii, exist\ timp suficient pentru anun]area celorlal]i candida]i, de asemenea, timp suficient pentru o precampanie electoral\ meticuloas\. Pentru un municipiu [i [ase ora[e, din care trei din categoria ora[elor vechi (Gura Humorului, Siret [i Solca), nu s-a hot\r=t `nc\ cine va ie[i din partea PDL `n fa]a aleg\torilor pentru a le c=[tiga `ncrederea. De asemenea, `n 45 de comune, `nc\ nu au fost desemna]i viitorii candida]i.
Dintre ora[ele jude]ului, au mai r\mas de stabilit candida]ii PDL la prim\rie `n Vatra Dornei, municipiu condus actualmente de primarul liberal Ioan Moraru; Gura Humorului, unde conduce tot un liberal – Marius Ursaciuc, Siret – primar actual Adrian Popoiu, de asemenea reprezentant al PNL; Solca – primar Valeru] }\ranu Hofn\r, de la PSD; Cajvana – primar Gheorghe Tom\scu – PSD; Mili[\u]i – primar Mircea Laurus de la PSD; Vicovu de Sus – primar Gheorghe Schipor de la PSD. (Neculai RO{CA, Dan PRICOPE)

Vezi si

politia, masina noua Obiectiv

Sucevean de 21 de ani, prins la volan drogat cu hașiș si amfetamină

În mașină, polițiștii au găsit și o țigară care probabil conținea marijuana. Luni, în jurul …

No comments

  1. Daca da trebuie sa vada un filmulet postat pe You Tube, intitulat : ” Cea mai ieftina caldura” Instalatia pare rudimentara dar functioneaza excelent si furnizeaza caldura (astazi 30 09 2011) la pretu de aproximativ 140 lei nesubventionat, cu tva inclus. Sunt si alte solutii de criza. Daca doriti detalii telefonul meu este 0722207396
    Olaru